Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het secundair onderwijs

 

Wil je als schoolbestuur, met verscheidene schoolbesturen samen, of LOP met een aanmeldingsprocedure werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.


Wil je met een aanmeldingsprocedure werken in het secundair onderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023, dan kan je:

 • Een dossier verder zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor verschilllende schooljaren, 
 • Een dossier wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd voor verschillende schooljaren,
 • Gebruik maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, 
 • Afwijken van een standaarddossier.
   

Hoe?

Dien je voorstel van aanmeldingsprocedure in per e-mail met ontvangstbevestiging bij de Commissie. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 doe je dit uiterlijk op 15 november 2021.

Opgelet: onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement kan je nog tot en met 31 januari 2022 een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Meldingsformulier secundair:  14375

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het secundair bezorgt een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in.

De initiatiefnemer mandateert een contactpersoon om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR. 
 

 
 

Wil je een dossier verderzetten dat eerder door de Commissie inzake Leerlingenrechten voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd? Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten: 
 

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 

 
 

Wil je een dossier wijzigen dat eerder voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd? Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).
 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat geeft om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”) of gemarkeerd zijn in fluo-geel.

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

Wil je afwijkingen van een standaarddossier wijzigen dat voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd, dan dien je de procedure onder ‘Gebruikmaken van een standaarddossier’ of ‘Afwijken van een standaarddossier’ te volgen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het secundair onderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • chronologie: 5% van de vrije plaatsen na de aanmeldingen of inschrijvingen van de voorrangsgroepen ‘kinderen van dezelfde leefentiteit’, ‘kinderen van een personeelslid’ en indien van toepassing ‘leerlingen met campusvoorrang’

  • toeval.

pdf bestandCLR_standaarddossier_A_SO_2022-2023.pdf (708 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • toeval

  • rangorde van keuze

pdf bestandCLR_standaarddossier_B_SO_2022-2023.pdf (707 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het secundair onderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • rangorde van keuze

  • toeval.

pdf bestandCLR_standaarddossier_C_SO_2022-2023.pdf (707 kB)

Maak je gebruik  van een standaarddossier, bezorg dan volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat geeft om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.

 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis en secundair onderwijs.


 

Wil je afwijken van een standaarddossier, dan kan dit door samen met het meldingsformulier een afwijking van een standaarddossier voor te leggen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Gebruik hiervoorvolgend sjabloon, dat je samen met het meldingsformulier aan de Commissie bezorgt.

docx bestandSjabloon afwijken van standaarddossier 2022-2023_SO.docx (203 kB)

Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het volledig ingevulde meldingsformulier (word-bestand).
 • De ondertekende, ingescande versie van het meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.
 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.
 • Indien van toepassing: de goedkeuring van de campusvoorrang van het LOP basis- en secundair onderwijs
 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.
 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.
 
 

Een voorstel tot aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De Commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • De rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen.
 • Het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats.
 • De mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model:

docx bestandModel mandatering secundair onderwijs buiten LOP-gebied.docx (24 kB)

Dit model kan ook gebruikt worden door scholen gelegen binnen het werkingsgebied van een LOP waarbij het LOP niet de initiatiefnemer is van de aanmeldingsprocedure.

 

 

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.