Voorstel tot aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs

 

Wil je als schoolbestuur, met verscheidene schoolbesturen samen, of als LOP met een aanmeldingsprocedure werken, dan moet je eerst een voorstel van aanmeldingsprocedure ter toetsing voorleggen aan de commissie. De commissie toetst het voorstel van aanmeldingsprocedure aan de bepalingen inzake het recht op inschrijving en de aanmeldingsprocedures en aan de uitgangspunten van het inschrijvingsrecht.

Wil je met een aanmeldingsprocedure werken in het basisonderwijs voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023, dan kan je :

 • Een dossier voort te zetten dat eerder door de CLR werd  goedgekeurd voor verschillende schooljaren, 

 • Een dossier wijzigen dat eerder door de CLR werd goedgekeurd vvoor verschillende schooljaren,

 • Gebruik maken van een standaarddossier dat ter beschikking wordt gesteld door de Commissie inzake Leerlingenrechten, of;

 • Afwijken van een standaarddossier.

Hoe?

Dien je voorstel van aanmeldingsprocedure in per e-mail met ontvangstbevestiging bij de Commissie. Voor een aanmeldingsprocedure voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 doe je dit uiterlijk op 15 november 2021.

Opgelet: onder voorbehoud van goedkeuring door het Vlaams Parlement kan je nog tot en met 31 januari 2022 een voorstel tot aanmeldingsprocedure indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.

Meldingsformulier gewoon basisonderwijs: xlsm bestand11596.xlsm (2.19 MB)

Meldingsformulier buitengewoon basisonderwijs: xlsm bestand12261.xlsm (1.57 MB)

Iedere initiatiefnemer van een aanmeldingsprocedure voor het basisonderwijs bezorgt een meldingsformulier aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Een contactpersoon van de initiatiefnemer vult dit formulier in. De initiatiefnemer mandateert een contactpersoon om voor de inschrijvingen voor schooljaar 2022-2023 een voorstel tot aanmeldingsprocedure voor te leggen aan de CLR.  

 

 

Wil je een dossier voortzetten dat eerder door de Commissie  voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd? Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 
 

Wil je een dossier wil wijzigen dat eerder voor verschillende schooljaren werd goedgekeurd? Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat wordt gegeven om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.

 • Een Word-bestand van het eerder goedgekeurde aanmeldingsdossier, waarin de wijzigingen zijn aangebracht met behulp van “track changes” (of “wijzigingen behouden”).

De commissie gaat ervan uit dat in het wijzigingsdossier gevolg wordt gegeven aan eerder geformuleerde opmerkingen.

 
 

De Commissie inzake Leerlingenrechten stelt 3 standaarddossiers ter beschikking voor het basisonderwijs:

 • standaarddossier A voor een individuele vestigingsplaats in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_A_BaO_2022-2023.pdf (234 kB)

 • standaarddossier B voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • rangorde van keuze

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_B_BaO_2022-2023.pdf (236 kB)

 • standaarddossier C voor verschillende vestigingsplaatsen in het basisonderwijs volgens de ordeningscriteria:

  • afstand van het domicilieadres van de leerling tot de vestigingsplaats

  • rangorde van keuze

  • toeval.

pdf bestandstandaarddossier_C_BaO_2022-2023.pdf (236 kB)

Maak je gebruik maakt van een standaarddossier? Bezorg dan volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat geeft om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • De tijdslijn van de aanmeldingsprocedure.   

 
 

Wil je afwijken van een standaarddossier, dan kan dit door samen met het meldingsformulier een afwijking van een standaarddossier voor te leggen aan de Commissie inzake Leerlingenrechten. Hiervoor gebruik je volgend sjabloon, dat je samen met het meldingsformulier aan de Commissie bezorgt.

docx bestandCLR_Sjabloon afwijken van standaarddossier 2022-2023_BaO.docx (2.19 MB)

 

Bezorg volgende bestanden aan de Commissie inzake Leerlingenrechten:

 • Het ingevulde meldingsformulier (Excelbestand).

 • Het digitaal ondertekende meldingsformulier of een ingescande versie van het ondertekend meldingsformulier, bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting.

 • Per schoolbestuur een ondertekend document, of in LOP-gebied een verslag van de algemene vergadering dat de LOP-voorzitter ondertekend heeft, waarin het schoolbestuur of de algemene vergadering zich akkoord verklaart met de inhoud van het formulier en aan de contactpersoon een mandaat geeft om voor de deelnemende scholen de melding aan de Commissie te bezorgen.

 • Het ingevulde Word-bestand 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier'.

 • De ondertekende, ingescande versie van het document 'sjabloon voor afwijking(en) van een standaarddossier' bij voorkeur in pdf-formaat, in één bestand, in de juiste numerieke volgorde en in de juiste richting ingescand.

 
 

Een voorstel van aanmeldingsprocedure van scholen die behoren tot een LOP moet met dubbele meerderheid worden goedgekeurd door het LOP. De commissie inzake Leerlingenrechten vraagt om de notulering van het bereikte aanwezigheids- en beslissingsquorum te dateren en te laten ondertekenen door de LOP-voorzitter of door de betrokken schoolbesturen.
Dat geldt ook voor de notulering over het al dan niet door de schoolbesturen mandateren aan het LOP, of buiten het werkingsgebied van een LOP aan het daartoe aangeduide schoolbestuur, van:

 • de rangschikking en toewijzing van de aangemelde leerlingen;

 • het uitreiken van de melding van de definitieve toewijzing of van de melding over het niet kunnen toewijzen van de leerling aan een door de ouders gekozen school of vestigingsplaats;

 • de mededeling van de niet-gerealiseerde inschrijvingen.

Voor de nodige mandateringen kunnen initiatiefnemers van een aanmeldingsprocedure voor scholen gelegen buiten het werkingsgebied van een LOP gebruik maken van volgend model:

docx bestandModel mandatering basisonderwijs meerdere schoolbesturen .docx (24 kB)

Dit model kan ook gebruikt worden door scholen gelegen binnen het werkingsgebied van een LOP waarbij het LOP niet de initiatiefnemer is van de aanmeldingsprocedure.
 

 

Hier vind je een overzicht van de gemeenten waar men voor de inschrijvingen gebruik maakt van een aanmeldingsprocedure:

 • in het basisonderwijs;
 • in het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs;
 • in het buitengewoon secundair onderwijs.