Thema's personeelsregelgeving

Aanbod thematische opleidingen

Hieronder vindt u de verschillende thema's met een korte inhoudelijke omschrijving van de opleiding.

 

Verloven

Onder verloven horen verschillende stelsels: de specifieke loopbaanonderbrekingen, het zorgkrediet, het verlof verminderde prestaties (VVP), het VVP 55+ en de afwezigheid verminderde prestaties. Hierbij wordt in detail uitgelegd:

 • de soorten verlofstelsels: de nadruk zal liggen op de verschillen tussen de verlofstelsels;
 • de voorwaarden;
 • aanvraagprocedure;
 • mededeling aan het werkstation.

 

Indiensttreding / TADD / Vaste benoeming

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Voor indiensttreding gaat het over:

 • de aanstellings- en subsidiëringsvoorwaarden (geldig bekwaamheidsbewijs, uittreksel uit het strafregister, medische geschiktheid, nationaliteit, taalkennis);
 • mededeling aan het werkstation.

Wanneer het gaat over TADD, zal kort ingegaan worden op:

 • reglementering en toepassingsgebied;
 • voorwaarden;
 • dienstanciënniteit en hoe die te berekenen;
 • Recht en kandidatuur;
 • voorrangsregeling;
 • mededeling aan het werkstation.

Tot slot wordt in de cursus een uiteenzetting gegeven over vaste benoeming:

 • vacantverklaring;
 • voorwaarden voor benoeming;
 • uitzonderingen van de benoeming;
 • mededeling aan het werkstation.

 

Moederschapsrust

Moederschapsrust is een brede term: tijdens de opleiding zal het gaan over het bevallingsverlof, bedreiging door beroepsziekte en moederschapsbescherming. Hierbij komen de volgende zaken aan bod:

 • reglementering;
 • toepassingsgebied;
 • procedure;
 • invullen van formulieren;
 • mededeling aan het werkstation.

 

Ziekteverlof

In deze cursus wordt toegelicht:

 • wat de te volgen procedures zijn bij ziekte, zowel voor het personeelslid als voor directie en het schoolsecretariaat;
 • de berekening van het aantal bezoldigde ziektedagen, zowel voor vastbenoemde als tijdelijke personeelsleden;
 • uitputting van bezoldigde dagen ziekteverlof en de gevolgen daarvan;
 • deeltijds hervatten als personeelslid;
 • praktische tips en aandachtspunten.