Speciale onderwijsleermiddelen

Gevolgen coronamaatregelen

Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, geldt een aangepaste werkwijze voor de aanvraag en het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen:

 • Als de handtekeningen die je voor een aanvraag nodig hebt, ontbreken, kan je de aanvraag indienen via mail. De school verklaart in die mail dat de aanvraag gebeurt met akkoord van alle betrokkenen.
 • Zolang de lessen geschorst zijn, kan de leerling het hulpmiddel meenemen naar huis. Dat kan alleen als het hulpmiddel noodzakelijk is om thuis de vervangende opdrachten uit te voeren of de lessen vanop afstand te volgen.
 • Een tolk Vlaamse Gebarentaal of schrijftolk kan ook op afstand werken of ingezet worden om beeldmateriaal afkomstig van de leerkracht of aangeboden door de school toegankelijk te maken voor dove leerlingen en studenten.

Met specifieke vragen over de procedure of het gebruik van speciale onderwijsleermiddelen neem je contact op met AGODI via sol.agodi@vlaanderen.be.

Speciale onderwijsleermiddelen

Wat zijn speciale onderwijsleermiddelen?

Dat zijn hulpmiddelen die personen met een functiebeperking toelaten om het onderwijsleerproces in een gewone school te volgen en die de beperkingen geheel of gedeeltelijk opheffen.

Wie komt in aanmerking voor speciale onderwijsleermiddelen?

De cel Speciale Onderwijsleermiddelen (SOL) van AGODI kent hulpmiddelen toe

 • aan leerlingen met een functiebeperking die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor gewoon onderwijs
 • aan studenten uit het hoger onderwijs
 • aan cursisten uit de basiseducatie en het volwassenenonderwijs

Leerlingen die de lessen volgen in een basisschool of een secundaire school voor buitengewoon onderwijs komen niet in aanmerking. Ook leerlingen, studenten of cursisten met een leerstoornis komen niet in aanmerking.

Welke ondersteuningsvormen biedt de cel Speciale Onderwijsleermiddelen aan?

De speciale onderwijsleermiddelen omvatten onder andere technische apparatuur, zoals een leesloep of brailleleesregel, ergonomisch meubilair of omzettingen van leerboeken en studiemateriaal in (digitale) braille of grootletterdruk. Ook de kosten voor herstellingen van toegekende hulpmiddelen kunnen in aanmerking komen voor financiering. Een nominatieve lijst met hulpmiddelen die in aanmerking komen voor financiering bestaat niet.

In het volwassenenonderwijs kunnen speciale onderwijsleermiddelen niet gebruikt worden voor de aankoop of herstelling van technische apparatuur en ergonomisch meubilair.

Naast technische apparatuur, ergonomisch meubilair en omzettingen van lesmateriaal biedt de cel Speciale Onderwijsleermiddelen ook ondersteuning aan aan leerlingen, studenten en cursisten met een auditieve functiebeperking. Die ondersteuning bestaat uit de financiering van tolkuren Vlaamse Gebarentaal, schrijftolkuren en de financiering van kopieën van notities van medeleerlingen of -studenten.

Speciale onderwijsleermiddelen in duaal leren

Sinds 2019 kunnen leerlingen met een beperking die een opleiding volgen in het kader van duaal leren, speciale onderwijsleermiddelen en/of bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) aanvragen: 

 • aanpassingen voor de werkplekcomponent
 • aanpassingen voor de schoolcomponent

Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs kunnen enkel een aanvraag indienen voor aanpassingen voor tot de werkplekcomponent.

Hoe kan ik ondersteuning aanvragen?

 • Voor het basis- en secundair onderwijs gebeurt de aanvraag door de directeur van de school. Voor leerlingen die additionele hulp krijgen in het kader van het ondersteuningsmodel (het vroegere GON), kan dat in overleg gebeuren met het ondersteuningsteam (de leerling en/of de ouders, de school voor gewoon onderwijs, het begeleidend CLB en de ondersteunende school voor buitengewoon onderwijs).
  Voor leerlingen die geen extra ondersteuning krijgen in het kader van het ondersteuningsmodel, worden meestal de volgende partijen betrokken: de leerling en/of de ouders, de directeur van de school voor gewoon onderwijs en de verantwoordelijke van een begeleidingsdienst (bijvoorbeeld CLB-centrum).
 • Voor het hoger onderwijs gebeurt de aanvraag door  de verantwoordelijke voor de studentenbegeleiding van de hogeschool of universiteit.
 • Voor het volwassenenonderwijs gebeurt de aanvraag door de directeur van het centrum.

Voor alle aanvragen geldt het principe dat er geen financiering gebeurt zonder de voorafgaandelijke toestemming van AGODI. De toegekende hulpmiddelen worden volledig en rechtstreeks betaald aan de leverancier en blijven eigendom van AGODI (voor zover het over concreet materiaal gaat). De school is verantwoordelijk voor het beheer ervan. Een gedeeltelijke (terug)betaling is daarom niet mogelijk.

Aangekochte hulpmiddelen kunnen worden doorgegeven aan andere leerlingen of studenten. Daabij staat AGODI in voor de opvolging en de overdracht van die hulpmiddelen.