Salarisinfo - Vakantiegeld 2021

Het vakantiegeld 2021 zal uitbetaald worden op dinsdag 25 mei 2021.

1. Stopzetting raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties vanaf 2021

Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de onderwijssector een besparing van 82 miljoen moest realiseren op een budget van 10,9 miljard euro.

Door het raamakkoord werd de beoogde besparing gerealiseerd zonder dat de personeelsleden koopkrachtverlies moesten lijden. Dat was mogelijk door het vakantiegeld voor sommige personeelsleden te verminderen en tegelijkertijd de eindejaarstoelage te verhogen met eenzelfde bedrag.

Concreet werd het vakantiegeld van 2014 tem 2020 verminderd voor de personeelsleden die uitsluitend vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten waren. Deze vermindering werd in hetzelfde jaar gecompenseerd door een even grote toename van de eindejaarstoelage.

Vanaf 2021 wordt dit raamakkoord niet meer toegepast.

2. Berekening

De berekeningsbasis van het vakantiegeld voor alle personeelsleden bedraagt 92% van het brutosalaris van de referentiemaand. Van 2014 tem 2020 was dit 70,26% voor de personeelsleden die onder het toenmalig raamakkoord vielen. 

Bij de bepaling van het brutobedrag van het vakantiegeld wordt rekening gehouden met o.a. de prestaties tijdens het referentiejaar. Het referentiejaar is het voorafgaande kalenderjaar.

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30/1/1979 blijven gelden.

3. Voorbeeld

salarisschalen 141/148/301 – kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, bachelor:

Een tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld tijdelijk aangesteld onderwijzer met een lesopdracht van 24/24, salarisschaal 148 en een geldelijke anciënniteit van 3 jaar en 2 maanden op 1 maart 2021.

het geïndexeerde jaarsalaris van maart 2021 = 33.529,31 EUR

het geïndexeerde maandsalaris van maart 2021 = 2.794,11 EUR

92% van dit geïndexeerde maandsalaris = 2.570,58 EUR

  • het vakantiegeld 2021 van dit personeelslid bedraagt dus 2.570,58 EUR bruto.
  • bij de bepaling van het brutobedrag van het vakantiegeld wordt uiteraard rekening gehouden met de prestaties tijdens het referentiejaar 2020.
  • hierop dient vervolgens een beperking van 13,07% toegepast te worden.

In het voorbeeld heeft het personeelslid gedurende het hele referentiejaar voltijds gewerkt. Als dat niet het geval is, wordt het brutobedrag van het vakantiegeld logischerwijze proportioneel verminderd.

4. Centra voor Basiseducatie (CBE)

Ook voor de personeelsleden van de centra voor basiseducatie (CBE) bedraagt het vakantiegeld 92% van het geïndexeerde maandsalaris van de referentiemaand maart 2021. Uiteraard wordt ook hier rekening gehouden met o.a. de prestaties tijdens het referentiejaar (dit is het voorafgaande kalenderjaar).

Zie voor alle verdere informatie ook:

Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vakantiegeld aan het personeel van 's lands algemeen bestuur.