Salarisinfo onderwijspersoneel

 •  

  Eindejaartoelage 2019

  • Op 19 december 2019 ontvangen de personeelsleden van het onderwijs hun eindejaarstoelage. Meer informatie vind je op deze pagina.

 •  

  Fiscale documenten inkomsten 2018: een gewijzigde loonfiche 281 voor sommige personeelsleden van het onderwijs

  • Sommige personeelsleden ontvangen begin augustus een nieuwe, een gewijzigde of een geannuleerde loonfiche 281.

   De verbeterde loonfiche bevat gegevens die ontstaan zijn als gevolg van een negatieve regularisatie van het salaris tijdens de periode van maart tot en met juli 2019, met betrekking tot het jaar 2018. Die gegevens zullen door de FOD Financiën in aanmerking genomen worden bij de definitieve afrekening van de fiscale verplichtingen voor het inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019.

   De verbeterde loonfiche wordt naar de betrokken personeelsleden verstuurd ter informatie en controle. Zij geeft hen de garantie dat de wijzigingen in hun situatie aan de FOD Financiën werden doorgegeven.

   Als je zo'n fiche ontvangt, hoef je geen actie te ondernemen. De FOD Financiën houdt sowieso rekening met de wijzigingen. Vermeld daarnaast de gegevens van de fiche ook niet op toekomstige aangiftes.

 •  

  Mijn Onderwijs: Personeel breidt uit

 •  

  Is je bedrijfsvoorheffing correct?

  • Door de wijziging van de schalen van de bedrijfsvoorheffing vanaf 01-01-2019 wijzigen een aantal bedragen inzake vermindering van de bedrijfsvoorheffing wegens gezinslasten.

  • In de omzendbrief PERS/2005/24(13AC) Toepassing van de bedrijfsvoorheffing - Vermindering(en) wegens gezinslasten vind je meer informatie over de elementen die een rol spelen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing, zoals de burgerlijke staat, het aantal personen fiscaal ten laste …

  • Je hebt er alle belang bij dat de bedrijfsvoorheffing op je salaris correct berekend en ingehouden wordt. Controleer daarom op je meest recente salarisbrief (januari 2019) of alle gegevens over je familiale situatie nog correct en actueel zijn. Als dat niet zo is, vraag dan aan je schoolsecretariaat om de nieuwe gegevens zo snel mogelijk naar je werkstation te sturen.

  • Heb je nog vragen? Neem dan contact op met je dossierbeheerder. De contactgegevens vind je links bovenaan je salarisbrief.

Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandwerkbonus.pdf (475 kB).

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

De 6e staatshervorming regionaliseerde de kinderbijslag. Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap nemen dat vanaf 2019 over. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt vanaf 2020.  

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Tot wie je je moet richten, hangt af van de woonplaats van je kind.  

Meer informatie over de aanvraag en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/mijn-onderwijs-personeel.

Voor meer informatie

Interactieve voorbeelden van de oude salarisbrief (tot september 2017)

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van de salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Salarisoverzicht

AGODI biedt sinds 30 november 2017 het salarisoverzicht online aan via de website Mijn Onderwijs

 • Alle instellingen kunnen hun salarisgegevens als CSV-bestand en als pdf-bestand downloaden.

 • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen drie werkdagen.

 • Meer informatie: salarisoverzicht.

 

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder