Salarisinfo onderwijspersoneel

 •  

  Nieuwe index

  • Door de overschrijding van de spilindex in augustus worden vanaf 1 oktober 2021 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1.7758

 •  

  Fiscale documenten inkomsten 2020: gewijzigde loonfiche 281 voor sommige personeelsleden

  • Sommige personeelsleden ontvangen begin augustus een nieuwe, een gewijzigde of een geannuleerde loonfiche 281. 

  • De loonfiche wordt naar de betrokken personeelsleden verstuurd ter informatie en controle. Als je zo'n fiche ontvangt, hoef je dus geen actie te ondernemen. Je mag de gegevens van de gewijzigde fiche ook niet vermelden op toekomstige aangiftes. De loonfiche geeft je de garantie dat de wijzigingen in je situatie aan de FOD Financiën doorgegeven zijn.

  • De verbeterde loonfiche bevat gegevens die ontstaan zijn als gevolg van een negatieve regularisatie van het salaris tijdens de periode van maart tot en met juli 2021, met betrekking tot het jaar 2020. De gegevens zullen door de FOD Financiën in aanmerking genomen worden bij de definitieve afrekening van de fiscale verplichtingen voor het inkomstenjaar 2020, aanslagjaar 2021.

 •  

  Vakantiegeld 2021

  • Het vakantiegeld zal uitbetaald worden op dinsdag 25 mei 2021. Informatie over de berekening vind je hieronder.

 •  

  Aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters

  • Was je jonger dan 25 jaar op 31 december 2020 en ben je in 2020 afgestudeerd? Onder bepaalde voorwaarden heb je in 2021 recht op het aanvullend vakantiegeld voor schoolverlaters. Je schoolsecretariaat kan je hierover alle verdere inlichtingen verstrekken. Stuur het ingevulde aanvraagformulier zo snel mogelijk naar je werkstation. Meer info vind je ook in de omzendbrief.

 •  

  Aanvraagformulier vakbondspremie (referentiejaar 2020)

  • AGODI verspreidt vanaf 17/03/2021 de aanvraagformulieren voor de vakbondspremie (referentiejaar 2020) digitaal via Mijn Onderwijs: Personeel. Als je in 2020 aangesloten was bij een vakbond, maak je hier aanspraak op. Bezorg het ingevulde formulier aan je vakbond voor 1 juli 2021. De overzichtelijke animatie van de AGODI-academie geeft een antwoord op veelgestelde vragen.

 •  

  Fiscale documenten inkomsten 2020

 •  

  Individuele rekening kalenderjaar 2020

  • Vanaf 26 februari vind je de individuele rekening kalenderjaar 2020 op Mijn Onderwijs: Personeel. Het document biedt een overzicht van de maandelijkse salaris- en andere betalingen (vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging) die je tijdens het voorgaande kalenderjaar ontving, aangevuld met informatie die meegedeeld is aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Lees er meer over in de omzendbrief en in de veelgestelde vragen op onze website.

 •  

  Voordelen alle aard (VAA) via AGODI en AHOVOKS

  • Vanaf 1 januari 2021 nemen AGODI en AHOVOKS de verplichtingen bij de toekenning van voordelen alle aard over van de instellingen. Bijkomende informatie vind je hieronder en in de omzendbrief.

 •  

  Salarisverhoging vanaf 1 januari 2021 voor de personeelsleden van het onderwijs (cf. CAO, luik "koopkracht")

  • Vanaf 1 januari 2021 worden de salarisschalen, toegekend aan de personeelsleden van het onderwijs, verhoogd met 1,1 % t.o.v. augustus 2018. In september 2018 vond er al een eerste verhoging plaats van 0,3 % t.o.v. augustus 2018.

   Vanaf januari wordt er ook een bijkomende loontrap ingevoerd op 36 jaar geldelijke anciënniteit.

   De nieuwe salarisschalen vind je terug op deze pagina van de website van onderwijs Vlaanderen.

Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandwerkbonus.pdf (196 kB)

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

De 6e staatshervorming regionaliseerde de kinderbijslag. Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap nemen dat vanaf 2019 over. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt vanaf 2020.  

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Tot wie je je moet richten, hangt af van de woonplaats van je kind.  

Meer informatie over de aanvraag en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag

Voordelen alle aard (VAA)

VAA zijn voordelen die de werkgever gratis of tegen een persoonlijke bijdrage toekent bovenop het salaris. Daarop zijn sociale en/of fiscale inhoudingen verschuldigd en ze worden in mindering gebracht van het salaris.

Meer informatie:

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op Mijn Onderwijs: Personeel.

Voor meer informatie

Interactieve voorbeelden van de oude salarisbrief (tot september 2017)

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van de salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Salarisoverzicht

AGODI biedt sinds 30 november 2017 het salarisoverzicht online aan via de website Mijn Onderwijs

 • Alle instellingen kunnen hun salarisgegevens als CSV-bestand en als pdf-bestand downloaden.

 • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen drie werkdagen.

 • Meer informatie: salarisoverzicht.

 

Individuele rekening

Je ontvangt de individuele rekening via Mijn Onderwijs: Personeel. De individuele rekening is een sociaal document dat uitgereikt wordt als overzicht. In principe hoef je met dit document niets te doen.

Meer informatie vind je in de omzendbrief en in de veelgestelde vragen.

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder