Nieuwsbrief AGODI september 2020

Extra middelen voor de CLB’s en het leerplichtonderwijs 

Bij de start van het schooljaar 2020-2021 gelden er een aantal coronamaatregelen. Vaak betekent dat een meerkost voor scholen en CLB’s. Daarom voorziet de Vlaamse Regering de volgende toelagen:  

  • een bedrag van 16.650.000 euro voor de schoolbesturen van het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor de extra kosten van de poetshulpen en schoonmaakpersoneel en veiligheidsmaatregelen 
  • een bedrag van 109.000 euro voor de besturen van de CLB’s voor de extra kosten voor schoonmaakpersoneel 
  • een bedrag van 1.304.000 euro voor de CLB’s in het kader van het geïntensifieerde contactonderzoek COVID-19 en andere opdrachten 
  • een extra bedrag van maximaal 1.868.000 euro voor busbegeleiding bij het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. 

De extra middelen ontvang je nog in 2020. 

Registratie leerlingenondersteuning type 2-4-6-7   

Scholen voor gewoon onderwijs die ondersteuning willen voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type 2, 4, 6 of 7, melden via Discimus welke scholen voor buitengewoon onderwijs ondersteuning zullen bieden aan hun leerlingen. Scholen doen dat via hun softwarepakket voor schooladministratie. AGODI kent de omkadering toe aan de scholen voor buitengewoon onderwijs op basis van de teldag op de eerste schooldag van oktober 2020.

Ook leerlingen voor wie de ondersteuning pas effectief start na de teldag komen in aanmerking als ten laatste op de teldag aan alle voorwaarden is voldaan. Die voorwaarden zijn: regelmatige leerling zijn en beschikken over een correct (gemotiveerd) verslag. In dat geval registreert de school als ‘startdatum’ de datum waarop alle nodige afspraken tussen de school voor gewoon en buitengewoon onderwijs afgerond zijn. Om in aanmerking te komen voor financiering moet die datum liggen in de periode van 1-9 tot en met 1-10.   

Aangifte sociale risico’s ziekte/maladie (ASR ZIMA) 

Vanaf 1 juli 2020 werden binnen de sector Uitkeringen (ZIMA: ziekte/maladie) enkele papieren formulieren afgeschaft en vervangen door onderstaande elektronische aangiftes:  

  • Het inlichtingenblad – getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wordt het e-ASR scenario 1 of ZIMA 001. 
  • De aangifte van de werkhervatting wordt het e-ASR scenario 6 of ZIMA 006. 
  • De aangifte aangepaste arbeid wordt het e-ASR scenario 2 of ZIMA 002. 

AGODI neemt die werkgeversverplichting over van de schoolbesturen en inrichtende machten en voert bovengenoemde elektronische aangiftes uit. De verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) aanvaarden vanaf 1 juli 2020 de papieren formulieren niet meer. 

Let op: de nieuwe elektronische aangiftes werken alleen correct als de onderwijsinstelling op tijd de correcte dienstonderbrekingen instuurt. Het is heel belangrijk dat je dat als school onmiddellijk doet als een personeelslid door een sociaal risico uit de medische sector wordt getroffen. Meer informatie vind je in de omzendbrief. 

Extra teldatum buitengewoon basisonderwijs op 1 oktober 2020 

Scholen voor buitengewoon basisonderwijs die op de eerste schooldag van oktober 2020 een hoger aantal lestijden volgens de schalen en/of uren volgens de richtgetallen genereren dan op basis van de tellinggegevens op eerste schooldag van februari 2020 hertellen eenmalig op de eerste schooldag van oktober 2020.  

Zorg dat je je leerlingengegevens tijdig en correct uitwisselt via Discimus. Zo kan AGODI correct berekenen of jouw school in aanmerking komt voor de hertelling. Via Mijn Onderwijs kan je een rapport aanvragen met een overzicht van de uitgewisselde leerlingen. 

Je vindt meer informatie over de hertelling in de omzendbrief BaO/2020/01