Nieuwe omkadering basisonderwijs

Omkadering basisonderwijs: lestijden per school

Vanaf 1 september 2012 ging er in het gewoon basisonderwijs een nieuw omkaderingssysteem van kracht. In onderstaande bestanden is per school opgenomen hoeveel lestijden er toegekend worden per schooljaar. Dit nieuwe omkaderingssysteem bevat per niveau (kleuter/lager) verschillende componenten:

  • Lestijden volgens de schalen
  • SES-lestijden, toegekend op basis van de socio-economische status van leerlingen
  • Additionele lestijden volgens de schalen, om een leerling/leerkracht-ratio van maximum 18,5 te garanderen (zie verder)
  • Lestijden sociale maatregel: drie jaar durend overgangssysteem waarbij er additionele lestijden volgens de schalen worden toegekend als compensatie voor scholen die in het nieuwe omkaderingssysteem lestijden verliezen

Meer uitleg over de berekening van deze lestijden vind je in de omzendbrief Personeelsformatie

Naast deze lestijden krijgen de scholen ook aanvullende lestijden godsdienst, zedenleer of cultuurbeschouwing en aanvullende lestijden (gewezen) anderstalige nieuwkomers. Er worden ook bijkomende lestijden vrijwillige fusie en tijdelijk onderwijs aan huis toegekend, punten zorg, ICT, administratief personeel en stimulus en vervangingseenheden. Aan de regelgeving over deze andere omkaderingstypes verandert niets voor het schooljaar 2012-2013.

Voor elke school en elk niveau is ook de leerling/leerkracht-ratio opgenomen. De ratio is geenszins een indicatie van een (gemiddelde) klasgrootte. Het is bijgevolg ook geen na te streven ideale klasgrootte. De ratio geeft wel een theoretische berekening van het aantal leerlingen op de teldag per voltijdse leerkracht die kan aangesteld worden in de school. Maar om de klasgrootte te bepalen, zal de school ook rekening moeten houden met andere factoren, bijvoorbeeld de verdeling van de leerlingen over de leeftijdsgroepen, de verdeling over de vestigingsplaatsen of de beschikbare klaslokalen. Het zou ook kunnen dat het leerlingenaantal op de teldag (meestal 1 februari van het voorgaande schooljaar) niet meer identiek is aan het leerlingenaantal tijdens het lopende schooljaar.