Cijfermateriaal - Problematische afwezigheden en tucht

De opvolging van de leerplicht is één van de kerntaken van AGODI. Maar het is niet voldoende dat elke minderjarige ingeschreven is in een school, de leerling moet ook effectief naar school gaan. Als een leerling zonder wettiging afwezig is, noemen we dat een problematische afwezigheid. De school registreert de problematische afwezigheden per halve dag in het aanwezigheidsregister. De gegevens worden via DISCIMUS uitgewisseld met AGODI. Soms wordt een leerling ook definitief uitgeschreven uit de school wegens tucht. Ook hier komt de leerplicht van de leerling in gevaar. In het secundair onderwijs moet elke school aan AGODI melden welke leerling(en) er definitief uitgesloten worden.

In de onderstaande bestanden geven we informatie over het aantal leerlingen dat minstens 5, 10, 15 of 30 halve dagen problematisch afwezig was en hoeveel tuchtmeldingen er gebeurd zijn tijdens het schooljaar. We maken onderverdelingen naar het niveau (basis- of secundair onderwijs), maar ook meer gedetailleerd naar gewoon of buitengewoon onderwijs, naar graden en onderwijsvormen. Er is ook een opsplitsing naar minder- en meerderjarige leerlingen. Overal wordt als referentie ook het leerlingenaantal op de eerste schooldag van februari vermeld om het mogelijk te maken de cijfers beter te kaderen.

De eerste tabbladen geven cijfers weer over het volledige basis- en secundair onderwijs gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De volgende tabbladen verdelen deze cijfers over de fusiegemeentes. U vindt dus ook cijfers over elke fusiegemeente apart.