Programmatieaanvragen voor het secundair onderwijs

Je vindt hier alle informatie over de programmatieaanvragen die je school uiterlijk op 30 november (vervaltermijn) moet indienen voor opleidingen die ingericht worden vanaf 1 september 2021. 

Via deze link ga je naar de juiste pagina in Mijn Onderwijs. 
Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een secundaire school en tot het thema ‘Structuur en organisatie openbaar’.

1. Waarvoor moet ik een programmatieaanvraag indienen?

Voor alle structuuronderdelen van het gewoon voltijds secundair onderwijs waarvoor een beslissing van de Vlaamse Regering noodzakelijk is:

 • Nichebasisopties eerste graad
 • Structuuronderdelen tweede graad
 • Structuuronderdelen derde graad:
  • 1. Op basis van studiecontinuïteit
  • 2. De andere structuuronderdelen van de derde graad (behalve naamloos leerjaar)
 • Structuuronderdelen die al op 1 oktober 2019 of 1 oktober 2020 door de school werden ingericht, maar worden uitgebreid naar andere reeds bestaande vestigingsplaatsen (tijdens schooljaar 2020-2021) voor zover ten minste één vestigingsplaats van de school gelegen is in een gemeente met meer dan 70.000 inwoners
 • Structuuronderdelen die al op 1 oktober 2019 of 1 oktober 2020 door de school werden ingericht naar nieuwe bijkomende vestigingsplaatsen vanaf schooljaar 2021-2022.

Voor alle duale structuuronderdelen van het gewoon secundair onderwijs is een programmatieaanvraag noodzakelijk. Ook hier gelden de principes van vestigingsplaatsen zoals hierboven beschreven.

Voor alle opleidingen DBSO die niet vrij programmeerbaar zijn, is er een programmatieaanvraag noodzakelijk. De aanvraag gebeurt op het niveau van het centrum en niet op het niveau van de vestigingsplaats.

In het buitengewoon secundair onderwijs is een beslissing van de Vlaamse Regering noodzakelijk voor: 

 • Oprichting nieuwe school, opleidingsvorm en/of type
 • Duale en nietduale structuuronderdelen OV3

Deze aanvraag gebeurt op het niveau van school en niet op het niveau van de vestigingsplaats. 

2. E-formulier

NIEUW! Voor de programmatieaanvragen van 2021-2022 vul je het e-formulier via Mijn Onderwijs in. Let op: je hebt hiervoor toegang nodig tot een secundaire school en tot het thema ‘Structuur en organisatie openbaar’.  Je dient per structuuronderdeel één aanvraag in; daarop kun je meerdere vestigingsplaatsen invullen. De formulieren vind je terug in Mijn Onderwijs onder het tabblad ‘Programmaties’. De formulieren worden gelanceerd in de week van 19 oktober 2020.

Dit e-formulier geldt niet voor buitengewoon secundair onderwijs. BuSO-scholen sturen hun aanvragen door op de gekende manier: via formulieren.secundaironderwijs.agodi@vlaanderen.be.

3. Vestigingsplaatsen

NIEUW!Je geeft per structuuronderdeel aan op welke vestigingsplaats je dat zal inrichten. Zorg ervoor dat je het nummer van de school én het volgnummer van de vestigingsplaats waarvoor je de programmatie aanvraagt, correct invult. Ken je het volgnummer niet? Zoek het op viaOnderwijsaanbod. 

Het huidig studieaanbod kan je in de toekomst blijven aanbieden op de huidige vestigingsplaatsen maar de ingebruikname van een nieuwe bijkomende vestigingsplaats vanaf het schooljaar 2021-2022 is steeds een programmatie. Het maakt daarbij niet uit of u op deze nieuwe vestigingsplaats reeds ingerichte structuuronderdelen of bijkomende structuuronderdelen wil inrichten.

Opmerking: Indien de leerlingen op deze nieuwe vestigingsplaats maar een beperkt aantal uren les zullen volgen is er geen koppeling aan een of meerdere structuuronderdelen maar gaat het wel nog om de programmatie van een nieuwe vestigingsplaats (zie omzendbrief SO 42).

 

Ook als u één of meer van de ingerichte structuuronderdelen (referentiedatum 1 oktober 2019 of 1 oktober 2020) op een andere reeds bestaande vestigingsplaats wil inrichten gaat het om een programmatie voor zover ten minste één van de vestigingsplaatsen van uw school gelegen is in een gemeente met meer dan 70.000 inwoners.

 • Voorbeeld 1: een Gentse school heeft momenteel drie vestigingsplaatsen. Op twee van de drie vestigingsplaatsen biedt de school humane wetenschappen aan. Als de school humane wetenschappen op de derde vestigingsplaats wil aanbieden, dan moet de school een programmatieaanvraag voor de derde vestigingsplaats aanvragen. Dat geldt altijd, ook als de betreffende vestigingsplaats niet in de gemeente met meer dan 70.000 inwoners ligt.
 • Voorbeeld 2: een school heeft momenteel drie bestaande vestigingsplaatsen. De school wil in 2021-2022 een bestaand structuuronderdeel in een bijkomende vestigingsplaats inrichten. De school moet daarvoor een programmatieaanvraag indienen.
4. Duale structuuronderdelen in een niet-autonoom CDO en/of zijn voltijdse school

Duale structuuronderdelen worden, ongeacht de aanbieder, als voltijds secundair onderwijs beschouwd. Vanaf het schooljaar 2021-2022 moeten deze instellingen ook rekening houden met de regelgeving rond vestigingsplaatsen. Een programmatieaanvraag blijft voor beide onderwijsinstellingen gelden maar elke uitbreiding van het studieaanbod op een nog niet gebruikte of bestaande vestigingsplaats vereist altijd een programmatieaanvraag. 

 • Voorbeeld 1: een niet-autonoom CDO biedt een duaal structuuronderdeel aan op vestigingsplaats 1. De voltijdse school heeft momenteel twee vestigingsplaatsen in gebruik, waaronder 1. Ze delen dus een vestigingsplaats. De voltijdse school wil nu ook het duaal structuuronderdeel aanbieden op vestigingsplaats 1. Daar is geen programmatieaanvraag voor nodig.
 • Voorbeeld 2: een niet-autonoom CDO biedt een duaal structuuronderdeel aan op vestigingsplaats 1. De voltijdse school heeft momenteel twee vestigingsplaatsen in gebruik, vestigingsplaatsen 2 en 3. Ze delen dus geen vestigingsplaats. De voltijdse school wil nu ook het duaal structuuronderdeel aanbieden op vestigingsplaats 2. Er is wel een programmatieaanvraag voor nodig als één van de vestigingsplaatsen, dus 1, 2 en 3, in een gemeente met meer dan 70.000 inwoners ligt.
5. 1-op-1 concordanties

Deze concordanties moet je NIET melden aan AGODI, tenzij het om een heropstart gaat. Een heropstart geef je door via het concordantieformulier (bijlage 33 bij omzendbrief SO 60).

Scholen voor gewoon secundair onderwijs krijgen via Mijn Onderwijs nog een dienstbrief met het huidig aanbod van van het eerste leerjaar van de tweede graad. Op het overzicht in de dienstbrief staat duidelijk aangegeven welke acties je per structuuronderdeel kan/moet ondernemen.

Tips
 • Deadline voor indienen is uiterlijk 30 november 2020.
 • Hou deze documenten digitaal ter beschikking wanneer je de aanvraag indient via het e-formulier (in pdf):
  • De motivering van de aanvraag
  • Het protocol van de onderhandelingen in het bevoegde overlegorgaan, ondertekend door beide partijen
  • Het proces-verbaal van de scholengemeenschap, als de school behoort tot een scholengemeenschap
  • Voor duale structuuronderdelen: een extra bijlage over de afstemming binnen het overlegforum duaal leren. Opgelet: dat is een beoordelingscriterium. Als u geen bewijs van overleg kan voorleggen, kan dat leiden tot afkeuring van de programmatie door de Vlaamse Regering. Ook voor de opleidingen ‘Leren en werken’ is een bewijs van afstemming binnen het overlegforum vereist.