Verlofstelsels - FAQ - Politiek verlof op verzoek

 
 

Het personeelslid heeft recht op een politiek verlof op verzoek indien het één van de hierna vermelde politieke mandaten uitoefent:

1° burgemeester van een gemeente tot en met 50000 inwoners*;
2° schepen van een gemeente tot en met 80000 inwoners*;
3° gemeenteraadslid;
4° voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn van een gemeente tot en met 80000 inwoners;
5° lid van het bureau, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst;
6° provincieraadslid;
7° districtsburgemeester, districtsschepen of lid van de districtsraad.
*Het aantal inwoners wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel 4 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

 
 

Het personeelslid heeft recht op een voltijds of deeltijds politiek verlof. Het heeft eveneens het recht om het volume ervan te bepalen. Er is geen toestemming vereist van de inrichtende macht of het schoolbestuur.

 
 

Het personeelslid moet :
- ofwel vast benoemd of tot de proeftijd toegelaten zijn;
- ofwel als tijdelijk personeelslid aangesteld zijn. Voor tijdelijk aangestelde personeelsleden geldt dit recht enkel voor zover het verlof binnen hun aanstellingsperiode valt;
- een politiek mandaat uitoefenen, waarvoor een politiek verlof op verzoek kan worden opgenomen;
- tijdens het politiek verlof geen vervangende winstgevende activiteit uitoefenen:

- in een onderwijsinstelling, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
- in een centrum voor leerlingenbegeleiding, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap;
- als personeelslid van: de onderwijsinspectie, de pedagogische begeleidingsdiensten, de dienst voor onderwijsontwikkeling, de pedagogische begeleidingsdiensten of een hogeschool.

 
 

-wekelijkse prestaties blijven verrichten die ten minste een volledige prestatie-eenheid bedragen of wat de centra voor leerlingenbegeleiding betreft wekelijkse prestaties blijven verrichten die ten minste 10 % van een volledige opdracht bedragen; de nog te verrichten prestaties moeten steeds afgerond worden, naargelang van het geval, tot een volledig lesuur of tot een volledig uur.

LET OP: Een personeelslid dat aangesteld is in een selectie- of bevorderingsambt en dat deeltijds politiek verlof neemt, moet wekelijks prestaties blijven verrichten voor minimaal de helft van het volume van een voltijdse opdracht, tenzij met de inrichtende macht of het schoolbestuur anders wordt overeengekomen.

Voor het bepalen van de wekelijkse prestaties die moeten verricht blijven worden eveneens in aanmerking genomen : de prestaties vermeld in punt 6.4. van de Omzendbrief

LET OP: Indien een personeelslid gelijktijdig aangesteld is in het hoger onderwijs en in één of meerdere andere onderwijsniveaus, worden de prestaties in een hogeschool eveneens als wekelijkse prestaties beschouwd.
 
 

Het politiek verlof op verzoek van het personeelslid vangt aan op welbepaalde data of op een datum overeengekomen met de inrichtende macht of het schoolbestuur.

Het kan uiteraard nooit ingaan vóór de eedaflegging.

Vastgelegde data

Het personeelslid heeft het recht om zijn politiek verlof aan te vangen op de datum van de eedaflegging, 1 september, 1 oktober, 1 januari of 1 april.

Het personeelslid dat gebruik maakt van het recht op politiek verlof, stelt uiterlijk 15 dagen vóór de aanvang ervan, de inrichtende macht of het schoolbestuur in kennis van deze beslissing en van het volume wekelijkse prestaties waarvoor het politiek verlof wordt gevraagd. Dit geldt voor de politieke verloven die ingaan na 1 februari 2007.

Andere datum

Het personeelslid kan het politiek verlof ook op een andere datum aanvatten. Deze datum wordt overeengekomen met de inrichtende macht of het schoolbestuur.

 
 

Bij aanvang van het politiek verlof op verzoek

Het personeelslid heeft de keuze tussen een voltijds politiek verlof of een deeltijds politiek verlof.

Voltijds politiek verlof op verzoek

Het personeelslid neemt een politiek verlof voor elke opdracht in elke instelling, centrum of dienst.

Deeltijds politiek verlof op verzoek

Het personeelslid legt het volume van zijn politiek verlof vast. Naast het politiek verlof heeft het personeelslid nog een gedeeltelijke onderwijsopdracht die niet lager mag zijn dan één prestatie-eenheid of 10% van een volledige opdracht in een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Wijziging van het volume van het politiek verlof op verzoek

Een personeelslid heeft enkel het recht om het volume van het politiek verlof te wijzigen op 1 september.

Het personeelslid deelt deze wijziging uiterlijk op 30 juni mee aan de inrichtende macht of het schoolbestuur.

 
 

Het politiek verlof is niet beperkt in de tijd maar is uiteraard gekoppeld aan de uitoefening van een politiek mandaat.

 
 

Einde van het mandaat

Het politiek verlof eindigt uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op die waarin het mandaat een einde neemt.

Voortijdige beëindiging van het politiek verlof op verzoek

Het personeelslid kan het politiek verlof ook beëindigen op 31 augustus. Daartoe stelt het uiterlijk op 30 juni, voorafgaand aan de datum van beëindiging, het schoolbestuur of de inrichtende macht hiervan in kennis.

Einde van de tijdelijke aanstelling

Voor een tijdelijk personeelslid eindigt het politiek verlof als de tijdelijke aanstelling eindigt

 
 

Gedurende de perioden van politiek verlof op verzoek van het personeelslid bevindt het personeelslid zich in de stand non-activiteit voor het volume van het politiek verlof.

Het personeelslid heeft voor deze perioden en voor het volume van het politiek verlof geen recht op wedde of weddentoelage. Het behoudt echter zijn rechten op bevordering tot een hogere wedde of weddentoelage.

Het personeelslid dat zijn onderwijsopdracht gedeeltelijk onderbreekt, heeft uiteraard recht op een salaris of salaristoelage voor de nog uitgeoefende onderwijsopdracht.

Tijdens de perioden van politiek verlof blijft het personeelslid titularis van de betrekking(en) waarin het vast benoemd is of tot de proeftijd toegelaten. Met dit personeelslid dient dus rekening te worden gehouden bij het toepassen van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering  van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage.

Tijdens de periode van politiek verlof blijft het personeelslid aangesteld.

Bij een voltijds politiek verlof komen deze perioden niet in aanmerking voor de opbouw van de ambts- en dienstanciënniteit.

Bij een gedeeltelijk politiek verlof komt de nog uitgeoefende onderwijsopdracht uiteraard in aanmerking voor de opbouw van de ambts- en dienstanciënniteit.

Opgelet
 
Het verlof wegens ziekte of gebrekkigheid met inbegrip van arbeidsongevallen, van ongevallen op weg naar het werk en naar huis, van beroepsziekten, de terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid, het verlof wegens een bedreiging door een beroepsziekte en het verlof wegens moederschapsbescherming maken geen einde aan het politiek verlof.
 
Het wachtgeld of de wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ziekte of gebrekkigheid wordt vastgesteld op basis van de laatste activiteitswedde of activiteitsweddetoelage.
 
 
 

Het politiek verlof is een recht. Sommige andere dienstonderbrekingen zijn eveneens een recht en kunnen door het schoolbestuur of de inrichtende macht niet worden geweigerd. Enkele voorbeelden: ouderschapsverlof, palliatief verlof in het kader van de loopbaanonderbreking, bevallingsverlof... Enkel indien het personeelslid het recht wil opeisen op een dergelijke dienstonderbreking, wordt het politiek verlof op verzoek opgeschort. Na de beëindiging van deze dienstonderbreking loopt het politiek verlof verder.

 
 

Het personeelslid van wie het politiek verlof een einde neemt, komt opnieuw als vast benoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid in dienst. Indien deze betrekking tijdens zijn politiek verlof niet meer bestaat, wordt toepassing gemaakt van het voormeld besluit van 29 april 1992.

Het personeelslid mag na zijn wederindiensttreding in het onderwijs of in het centrum voor leerlingenbegeleiding zijn wedde/weddentoelage, zijn wachtgeld/wachtgeldtoelage niet cumuleren met voordelen die verbonden zijn aan de uitoefening van een politiek mandaat en die een wederaanpassingsvergoeding uitmaken.

Onder wederaanpassingsvergoeding dient ook te worden verstaan de uittredingsvergoeding die aan een uittredend parlementslid kan worden toegekend. Deze vergoeding kan niet gecumuleerd worden met de wedde/weddentoelage of wachtgeld/wachtgeldtoelage van een personeelslid van het onderwijs of van de centra voor leerlingenbegeleiding.

Tijdelijke personeelsleden van wie het mandaat een einde neemt, komen opnieuw als tijdelijk personeelslid in dienst en nemen de betrekking in waarvoor zij verlof hadden genomen, voor zover de betrekking nog wordt ingericht.

Op verzoek van het betrokken personeelslid kan de Vlaamse minister bevoegd voor het onderwijs toestaan de hervatting van de opdracht gedurende een periode van maximum één jaar uit te stellen.

Tijdens deze periode bevindt het personeelslid zich in de stand non-activiteit. Het personeelslid heeft tijdens deze periode geen recht op wedde of weddentoelage of wachtgeld/wachtgeldtoelage. Het behoudt echter zijn rechten op bevordering tot een hogere wedde of weddentoelage.

 
 

Aanvang van het politiek verlof op verzoek

De aanvangsdatum van het politiek verlof dient zo spoedig mogelijk aan het bevoegde werkstation meegedeeld te worden door middel van een RL-1 (deeltijds politiek verlof) of RL-2 (voltijds politiek verlof).

Verantwoordingsstuk : het personeelslid dat politiek verlof op verzoek wenst te nemen, dient dit schriftelijk aan zijn inrichtende macht of schoolbestuur te vragen.

Einde van het politiek verlof op verzoek

Wanneer het politiek verlof een einde neemt, dient de exacte einddatum van de dienstonderbreking voor elektronisch werkende scholen met een RL-1 (deeltijds politiek verlof) of een RL-2 (voltijds politiek verlof) aan het bevoegde werkstation te worden meegedeeld.

Uitstel van de hervatting van de opdracht na het politiek verlof op verzoek

Op verzoek van het betrokken personeelslid kan de Vlaamse minister bevoegd voor Onderwijs, toestaan om de hervatting van de opdracht gedurende de periode van maximaal één jaar uit te stellen. Wanneer het uitstel van hervatting toegestaan wordt dienen volgende formaliteiten te worden vervuld:

Einde van het politiek verlof

De exacte einddatum van het politiek verlof dient aan het bevoegde werkstation gemeld te worden met een RL-1 (deeltijds politiek verlof) of een RL-2 (voltijds politiek verlof).

Begin van de periode van uitstel van de hervatting

De exacte begindatum van de periode van uitstel dient aan het bevoegde werkstation gemeld te worden met een RL-1 (uitstel hervatting na deeltijds politiek verlof) of met een RL-2 (uitstel hervatting na voltijds politiek verlof).

Deze begindatum is de eerste dag volgend op de einddatum van het politiek verlof; de periode van uitstel sluit dus ononderbroken aan bij het politiek verlof. Het volume stemt overeen met het volume politiek verlof op het einde van het mandaat.

Einde van de periode van uitstel van hervatting

De exacte einddatum van deze periode dient ook aan het bevoegde werkstation gemeld te worden met een RL-1 (uitstel hervatting na deeltijds politiek verlof) of met een RL-2 (uitstel hervatting na voltijds politiek verlof).