Verlofstelsels - FAQ - Politiek verlof en politieke mandaten - Varia

1. Kan een gemeenteraadslid werken in het gemeentelijk onderwijs van zijn gemeente?

OVSG formuleerde hierop een antwoord dat u in dit pfd-bestand vindt:pdf bestand181220 FAQ-Onverenigbaarheden-politiek-mandaat-FAQ_OVSG.pdf (181 kB)

Voor meer informatie over deze vraag wendt u zich tot uw gemeente.

 
 

Neen, eventuele inkomsten uit uw politiek mandaat hebben geen invloed op de inkomsten uit uw opdracht in het onderwijs.

 
 

Cumulatie buiten het onderwijs

Beroepsbezigheden buiten het onderwijs kunnen zonder verlies van het recht op wachtgeld worden uitgeoefend indien het activiteiten betreft die in de stelsels der rustpensioenen toelaatbaar zijn.

Belangrijk: de actuele jaargrenzen van het toegelaten brutoberoepsinkomen dat kan gecumuleerd worden in het kader van rust- en overlevingspensioenen, kunnen geraadpleegd worden op de website van de Federale Pensioendienst.

de website van de Federale Pensioendienst

Let op: de overgangsmarge van 15% die geldig is bij de pensioendienst is niet van toepassing bij de bonus, TBSP-4, TBSP-3, TBSP-2, of TBSP-2. De vermelde bedragen mogen dus niet worden overschreden.

Overeenkomstig deze reglementering kunnen o.a. volgende activiteiten aanvaard worden:

a) beroepsbezigheden als werknemer in de openbare of in de privé-sector waarvan de bruto beroepsinkomsten het vooropgesteld grensbedrag per jaar niet overschrijden. In geval van kinderlast wordt dit bedrag met 50 % verhoogd.

Om het brutoberoepsinkomen te bepalen, wordt rekening gehouden met alle elementen van de bezoldiging nl. het wachtgeld, het vakantiegeld, de eindejaarstoelage, de indexaanpassing ... en dit vóór iedere inhouding inzake sociale zekerheid en/of inzake belastingen.

d) politieke mandaten, mandaten in het O.C.M.W., mandaten bij openbare instellingen, instellingen van openbaar nut of verenigingen van gemeenten ingegaan vóór de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling.

Een nieuw politiek mandaat kan als volgt omschreven worden:

  • na de verkiezingen krijgt een verkozene een nieuw mandaat en worden zijn inkomsten volledig onderworpen aan de cumulatieregeling;
  • bij wijziging van mandaat binnen een zelfde legislatuur past de Administratie der Pensioenen volgende regeling toe:
    • bij toekenning van eenzelfde soort inkomsten: geen toepassing van de cumulatieregels;
    • bij wijziging inkomsten: toepassing van de cumulatieregels.

Dezelfde mandaten ingegaan vanaf de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling voor zover de onder a vermelde bedragen niet worden overschreden.

Voorbeelden:

1. een schepen wordt in een bepaalde gemeente burgemeester binnen dezelfde legislatuur: geen toepassing van de cumulatieregeling, want zowel de schepen als de burgemeester ontvangen een salaris (= zelfde soort inkomsten);

2. een raadslid wordt schepen tijdens dezelfde legislatuur: toepassing van de cumulatieregeling en dus beperking van de toegelaten inkomsten want het raadslid ontvangt zitpenningen, terwijl een schepen recht heeft op een vaste vergoeding (= een ander soort inkomsten).

e) andere bezigheden, mandaten, ambten of posten waarvan de bruto-inkomsten de onder a vermelde grenzen niet overschrijden.

Bijzondere regelen gelden in geval van gelijktijdige of achtereenvolgende uitoefening van de hierboven vermelde activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand zowel zelfstandige als werknemer is geweest tijdens hetzelfde kalenderjaar. In dit geval worden de grensbedragen op een specifieke wijze berekend.

Wanneer het wachtgeld niet voor een volledig kalenderjaar wordt uitbetaald, worden vermelde jaarlijkse grensbedragen proportioneel verminderd.

Indien, voor een bepaald kalenderjaar, het jaarlijks grensbedrag wordt overschreden, wordt de betaling van het wachtgeld volledig geschorst voor datzelfde jaar.

De in a) en b) hierboven vermelde jaarbedragen worden bepaald bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit.

 
 

Basisonderwijs

De lessen kunnen de dag na de verkiezingen worden geschorst als er in de school lokalen gebruikt zijn voor het inrichten van stemopnemingsbureaus (telbureaus) naar aanleiding van de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen. De schorsing is mogelijk voor een hele of een halve dag en dit voor zover als nodig om de klaslokalen opnieuw in orde te brengen. Er kan geen hele school of vestigingsplaats worden gesloten als slechts enkele lokalen werden gebruikt.
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de inrichtende macht.
Opgelet: er kan in geen geval vrijaf worden gegeven naar aanleiding van de inrichting van stembureaus. Dit betekent dat in de kieskantons met geautomatiseerde stemming, de lessen helemaal niet kunnen worden geschorst naar aanleiding van verkiezingen aangezien er daar geen stemopnemingsbureaus meer zijn.

Regelgeving:

Secundair onderwijs

De lessen kunnen onmiddellijk na de verkiezingen een halve dag worden geschorst als er in de school lokalen gebruikt zijn voor het inrichten van stembureaus en/of stemopnemingsbureaus (telbureaus) naar aanleiding van de parlementaire, provinciale of gemeentelijke verkiezingen.

Regelgeving:

 
 

Neen. Indien dat onderwijspersoneelslid op die dag evenwel tot dienstverplichtingen gehouden is, krijgt het voor het vervullen van de opdracht als voorzitter, bijzitter of (adjunct -) secretaris van een stembureau of van een stemopnemingsbureau die een staatsburgelijke verplichting uitmaakt, op die dag dienstvrijstelling.

 
 

Tijdens het verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen mag het personeelslid geen vervangende winstgevende activiteiten uitoefenen.

De volgende politieke mandaten worden niet als een vervangende winstgevende activiteit beschouwd: gemeenteraadslid, provincieraadslid, lid van het bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn, lid van de raad voor maatschappelijk welzijn of lid van de districtsraad.

Andere politieke mandaten worden dus wel als vervangende winstgevende activiteit beschouwd. Er kan bijgevolg geen verlof voor verminderde prestaties gewettigd door sociale of familiale redenen verkregen of worden behouden om een ander dan de voormelde politieke mandaten uit te oefenen. Het personeelslid dat dit verlof al heeft verkregen en na 1 september 2006 toch een ander dan de opgesomde politieke mandaten opneemt, moet, indien het zijn prestaties wil blijven verminderen, een andere vorm van dienstonderbreking aanvragen of gebruik maken van het recht op deeltijds politiek verlof.

Ook activiteiten die reeds voor de vermindering van de opdracht werden uitgeoefend, worden niet beschouwd als een vervangende winstgevende activiteit.

 
 

Een afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid mag gecombineerd worden met de inkomsten uit een politiek mandaat.

 
 

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met de inkomsten die voortvloeien uit het uitoefenen van een politiek mandaat.

 
 

Neen. Een personeelslid dat een gedeeltelijke loopbaanonderbreking neemt (halftijds of met een vijfde), moet een 1/2 of 4/5 opdracht blijven presteren.

 
 

De onderbrekingsuitkeringen kunnen gecumuleerd worden met de inkomsten die voortvloeien uit het uitoefenen van een politiek mandaat.

 
 

Neen. Een personeelslid dat een gedeeltelijk zorgkrediet neemt (halftijds of met een vijfde), moet een 1/2 of 4/5 opdracht blijven presteren.