Salarisinfo - Vakantiegeld 2020

1. Raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties (23 november 2012)

Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de onderwijssector een besparing van 82 miljoen moest realiseren op een budget van 10,9 miljard euro. Door het raamakkoord wordt de beoogde besparing gerealiseerd zonder dat de personeelsleden koopkrachtverlies lijden. Dat is mogelijk door het vakantiegeld voor sommige personeelsleden te verminderen en tegelijkertijd de eindejaarstoelage te verhogen met eenzelfde bedrag.

Concreet werd het vakantiegeld 2014 en 2015 voor de personeelsleden die uitsluitend vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten zijn, verminderd. Deze vermindering werd in hetzelfde jaar gecompenseerd door een even grote toename van de eindejaarstoelage.

In 2015 besliste de Vlaamse regering om het raamakkoord met 2 jaar te verlengen.
De werkwijze ingevolge het raamakkoord was dus ook geldig voor 2016 en 2017.

In 2018 werd de werkwijze ingevolge het raamakkoord opnieuw met 2 jaar verlengd.
Bijgevolg was dezelfde werkwijze ook geldig voor 2018 en 2019.

In 2019 werd de werkwijze ingevolge het raamakkoord met 1 jaar verlengd.
Dezelfde werkwijze is dus ook nog geldig voor 2020.

 

2. Praktische uitvoering

2.1. Toepassing raamakkoord

De personeelsleden voor wie tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld uitsluitend prestaties als vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid in aanmerking komen, vallen onder de toepassing van het raamakkoord.

De berekeningsbasis voor het vakantiegeld is 70,26% van het brutosalaris van de referentiemaand en niet de normale 92%. De personeelsleden zullen evenwel het berekend verschil tussen 92% en 70,26%, nog vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 ter compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ op de eindejaarstoelage, ontvangen bij de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2020.

2.2. Geen toepassing raamakkoord

Voor de personeelsleden die niet onder de toepassing van het raamakkoord vallen, blijft de berekeningsbasis voor het vakantiegeld 92% van het brutosalaris van de referentiemaand. Voor deze personeelsleden verandert er dus niets.

2.3. Algemene opmerking

Bij de bepaling van het brutobedrag van het vakantiegeld wordt uiteraard rekening gehouden met o.a. de prestaties tijdens het referentiejaar. Het referentiejaar is het voorafgaande kalenderjaar.

De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30/1/1979 blijven gelden.

3. Voorbeelden

3.1. Toepassing raamakkoord

Voorbeeld 1 (salarisschaal 501 – licentiaat/master):

Een tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld uitsluitend vastbenoemde leraar in het secundair onderwijs, derde graad, met een lesopdracht van 20/20 economie, salarisschaal 501 en een geldelijke anciënniteit van 11 jaar en 2 maanden op 1 maart 2020.

het geïndexeerde jaarsalaris van maart 2020 = 49.820,89 EUR

het geïndexeerde maandsalaris van maart 2020 = 4.151,74 EUR

92% van dit geïndexeerde maandsalaris = 3.819,60 EUR

70,26% van dit geïndexeerde maandsalaris = 2.917,01 EUR

Jaar-coëfficiënt = 12/12

  • het vakantiegeld 2020 van dit personeelslid bedraagt dus 2.917,01 EUR bruto.
  • vervolgens dient op het maandsalaris een beperking van 13,07% toegepast te worden:

(92%) 3.819,60 – (3.819,60 x 13,07%) = 3.320,38

(70,26%) 2.917,01 – (2.917,01 x 13,07%) = 2.535,76

  • het berekend verschil tussen 92% en 70,26% (784,62 EUR bruto) zal toegevoegd worden aan de eindejaarstoelage 2020. Dit verschil wordt nog vermenigvuldigd met 1,0368 (766,92 x 1,0368 = 813,49 EUR bruto).
  • bij de bepaling van het brutobedrag van het vakantiegeld wordt uiteraard rekening gehouden met de prestaties tijdens het referentiejaar 2019.
    In het voorbeeld heeft het personeelslid gedurende het hele referentiejaar voltijds gewerkt. Als dat niet het geval is, wordt het brutobedrag van het vakantiegeld logischerwijze proportioneel verminderd.

3.2. Geen toepassing raamakkoord

Voorbeeld 2 (salarisschalen 141/148/301 – kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, bachelor):

Een tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld tijdelijk aangesteld onderwijzer met een lesopdracht van 24/24, salarisschaal 148 en een geldelijke anciënniteit van 3 jaar en 2 maanden op 1 maart 2020.

het geïndexeerde jaarsalaris van maart 2020 = 32.612,46 EUR

het geïndexeerde maandsalaris van maart 2020 = 2.717,71 EUR

92% van dit geïndexeerde maandsalaris = 2.500,29 EUR

  • het vakantiegeld 2020 van dit personeelslid bedraagt dus 2.500,29 EUR bruto.
  • bij de bepaling van het brutobedrag van het vakantiegeld wordt uiteraard rekening gehouden met de prestaties tijdens het referentiejaar 2019.
  • hierop dient vervolgens een beperking van 13,07% toegepast te worden.

In het voorbeeld heeft het personeelslid gedurende het hele referentiejaar voltijds gewerkt. Als dat niet het geval is, wordt het brutobedrag van het vakantiegeld logischerwijze proportioneel verminderd.

4. Centra voor Basiseducatie (CBE)

Voor de personeelsleden van de centra voor basiseducatie (CBE) bedraagt het vakantiegeld 92% van het geïndexeerde maandsalaris van de referentiemaand maart 2020. Uiteraard wordt ook hier rekening gehouden met o.a. de prestaties tijdens het referentiejaar (dit is het voorafgaande kalenderjaar).