Salarisinfo - eindejaarstoelage 2021

De eindejaarstoelage werd uitbetaald op 20 december 2021. Voorgaande jaren lag het vakantiegeld van vastbenoemde personeelsleden lager door een begrotingsmaatregel, als compensatie ontvingen ze een hogere eindejaarstoelage. Die maatregel is niet langer van kracht, zoals werd bepaald in CAO XI (voor leerplicht) en CAO V (voor hoger onderwijs). Deze personeelsleden kregen dit jaar in mei meer vakantiegeld en ontvingen bijgevolg nu een lagere eindejaarstoelage.

1. Stopzetting raamakkoord tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties vanaf 2021

Bij de begrotingsopmaak 2013 besliste de Vlaamse Regering dat de onderwijssector een besparing van 82 miljoen moest realiseren op een budget van 10,9 miljard euro.

Door het raamakkoord werd de beoogde besparing gerealiseerd zonder dat de personeelsleden koopkrachtverlies moesten lijden. Dat was mogelijk door het vakantiegeld voor sommige personeelsleden te verminderen en tegelijkertijd de eindejaarstoelage te verhogen met eenzelfde bedrag.

Concreet werd het vakantiegeld van 2014 tem 2020 verminderd voor de personeelsleden die uitsluitend vastbenoemd of tot de proeftijd toegelaten waren. Deze vermindering werd in hetzelfde jaar gecompenseerd door een even grote toename van de eindejaarstoelage.

Vanaf 2021 wordt dit raamakkoord niet meer toegepast..

2. Akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014

Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2021 wordt bekomen door het forfaitair gedeelte van 2020 te indexeren volgens het gebruikelijke indexmechanisme.
In 2021 moet hierbij ook rekening gehouden worden met de bepalingen van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.
Daarnaast wordt, vanaf het jaar 2020, het forfaitaire bedrag verhoogd met een niet-geïndexeerd bedrag van 8,55 EUR.

3. Berekeningsprincipes

De eindejaarstoelage is samengesteld uit een forfaitair en een veranderlijk gedeelte. Dit jaar bedraagt het forfaitair gedeelte 671,75 EUR.

Het veranderlijke gedeelte bedraagt 2,5 procent van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van de maand oktober 2021.

Bij de berekening van de eindejaarstoelage wordt rekening gehouden met de prestaties tijdens de referentieperiode.

4. Referentieperiode (algemene regel)

De referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage 2021 van tijdelijke personeelsleden is het schooljaar 2020 – 2021 (1 september 2020 – 30 juni 2021). Deze referentieperiode geldt ook voor personeelsleden die op 1 januari 2021 geheel of gedeeltelijk vastbenoemd werden.

De referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage 2021 van vastbenoemde personeelsleden loopt van 1 januari 2021 tot 30 september 2021.

5. Voorbeelden

5.1. Voorbeeld 1

Voorbeeld 1 (salarisschaal 501 – licentiaat/master):

Een tijdens de referentieperiode van het vakantiegeld 2021 uitsluitend vast benoemd leraar in het secundair onderwijs, derde graad, met een lesopdracht van 20/20 economie, salarisschaal 501 en een geldelijke anciënniteit van 12 jaar en 9 maanden op 1 oktober 2021.

Jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van oktober 2021: 29.420,76 EUR.

Index: 1,7758.

Berekening: [671,75 + (2,5% x 29.420,76 x 1,7758)] x 270/270 x 20/20 = 1.977,88 EUR.

De eindejaarstoelage bedraagt 1.977,88 EUR bruto. Van dit bedrag wordt nog een VGZ-bijdrage afgehouden en ook nog bedrijfsvoorheffing.

5.2. Voorbeeld 2

Voorbeeld 2 (salarisschalen 141/148/301 – kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, bachelor):

Een tijdelijk aangestelde kleuteronderwijzeres heeft tijdens het schooljaar 2020 – 2021 een voltijdse opdracht van 1 september 2020 tot 30 april 2021. Vanaf 1 mei 2021 oefent zij een halftijdse opdracht uit. Haar geldelijke anciënniteit bedraagt 5 jaar en 3 maanden op 1 oktober 2021.

Jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van oktober 2021: 20.039,31 EUR.

Index: 1,7758.

Berekening:

[671,75 + (2,5% x 20.199,15 x 1,7758)] x 240/300 x 24/24 = 1.254,79 EUR. =>

[671,75 + (2,5% x 20.199,15 x 1,7758)] x 60/300 x 12/24 = 156,85 EUR. =>

De eindejaarstoelage bedraagt 1.254,79 + 156,85 = 1.411,64 EUR.

Van dit bedrag wordt een RSZ-bijdrage van 184,50 EUR afgehouden en ook nog bedrijfsvoorheffing.

6. Centra voor basiseducatie (CBE)

Voor de personeelsleden van de Centra voor basiseducatie (CBE) gelden specifieke parameters. Met betrekking tot de eindejaarstoelage 2021 zijn deze namelijk:

  • forfaitair gedeelte: 1.138,66 EUR;
  • veranderlijk gedeelte: 3,52% van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van de maand oktober 2021.