Salarisinfo - eindejaarstoelage 2020

De eindejaarstoelage 2020 zal uitbetaald worden op vrijdag 18 december 2020.

1. Akkoorden van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014, afgesloten op 13 december 2013

Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2020 wordt bekomen door het forfaitair gedeelte van 2019 te indexeren volgens het gebruikelijke indexmechanisme.
In 2020 moet hierbij ook rekening gehouden worden met de bepalingen van de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid.
Daarnaast wordt, voor het jaar 2020, het forfaitaire bedrag verhoogd met een niet-geïndexeerd bedrag van 8,55 EUR.

2. Raamakkoord tussen de Vlaamse regering en het gemeenschappelijk vakbondsfront van 23 november 2012

De personeelsleden voor wie tijdens de referentieperiode voor de berekening van het vakantiegeld 2020 uitsluitend prestaties als vast benoemd of tot de proeftijd toegelaten personeelslid in aanmerking komen, vallen onder de toepassing van het raamakkoord. Dit houdt in dat de berekeningsbasis voor het vakantiegeld 70,26 % is van het bruto-salaris van de referentiemaand en niet de normale 92 %. Deze personeelsleden zullen evenwel het berekend verschil tussen 92 % en 70,26 %, nog vermenigvuldigd met de coëfficiënt 1,0368 ter compensatie van de verschuldigde werknemersbijdrage VGZ, op de eindejaarstoelage, ontvangen bij de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2020.

3. Berekeningsprincipes

De eindejaarstoelage is samengesteld uit een forfaitair en een veranderlijk gedeelte. Dit jaar bedraagt het forfaitair gedeelte 655,52 EUR.

Het veranderlijke gedeelte bedraagt 2,5 procent van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van de maand oktober 2020.

Bij de berekening van de eindejaarstoelage wordt rekening gehouden met de prestaties tijdens de referentieperiode.

4. Referentieperiode (algemene regel)

De referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage 2020 van tijdelijke personeelsleden is het schooljaar 2019 – 2020 (1 september 2019 – 30 juni 2020). Deze referentieperiode geldt ook voor personeelsleden die op 1 januari 2020 geheel of gedeeltelijk vastbenoemd werden.

De referentieperiode voor de berekening van de eindejaarstoelage 2020 van vastbenoemde personeelsleden loopt van 1 januari 2020 tot 30 september 2020.

5. Voorbeelden

5.1. Toepassing raamakkoord

Voorbeeld 1 (salarisschaal 501 – licentiaat/master):

Een tijdens de referentieperiode van het vakantiegeld 2020 uitsluitend vast benoemd leraar in het secundair onderwijs, derde graad, met een lesopdracht van 20/20 economie, salarisschaal 501 en een geldelijke anciënniteit van 12 jaar en 9 maanden op 1 oktober 2020.

Jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van oktober 2020: 29.187,94 EUR.

Index: 1,7410.

Berekening: [655,52 + (2,5% x 29.187,94 x 1,7410)] x 270/270 x 20/20 = 1.925,93 EUR.

Toepassing raamakkoord: 1.925,93 + 813,49 * = 2.739,41 EUR.

*zie voorbeeld 1 onder het trefwoord “vakantiegeld”.  

De eindejaarstoelage bedraagt 2.739,41 EUR bruto. Van dit bedrag wordt nog een VGZ-bijdrage afgehouden en ook nog bedrijfsvoorheffing.

5.2. Geen toepassing raamakkoord

Voorbeeld 2 (salarisschalen 141/148/301 – kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, bachelor):

Een tijdelijk aangestelde kleuteronderwijzeres heeft tijdens het schooljaar 2019 – 2020 een voltijdse opdracht van 1 september 2019 tot 30 april 2020. Vanaf 1 mei 2020 oefent zij een halftijdse opdracht uit. Haar geldelijke anciënniteit bedraagt 5 jaar en 3 maanden op 1 oktober 2020.

Jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van oktober 2020: 20.039,31 EUR.

Index: 1,7410.

Berekening:

[655,52 + (2,5% x 20.039,31 x 1,7410)] x 240/300 x 24/24 = 1.222,18 EUR. =>

[655,52+ (2,5% x 20.039,31 x 1,7410)] x 60/300 x 12/24 = 152,77 EUR. =>

De eindejaarstoelage bedraagt 1.222,18 + 152,77 = 1.374,95 EUR.

Van dit bedrag wordt een RSZ-bijdrage van 179,71 EUR afgehouden en ook nog bedrijfsvoorheffing.

Zie voor alle verdere informatie ook:
Akkoorden van sociale programmatie voor de jaren 2012-2014. - Maatregelen in het kader van het geldelijk statuut

6. Centra voor basiseducatie (CBE)

Voor de personeelsleden van de Centra voor basiseducatie (CBE) gelden specifieke parameters. Met betrekking tot de eindejaarstoelage 2020 zijn deze namelijk:

  • forfaitair gedeelte: 1.112,49 EUR;
  • veranderlijk gedeelte: 3,52% van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van het salaris van de maand oktober 2020.