Salarisinfo - Salarisbrief interactief

Voor meer uitleg kan je klikken op de gemarkeerde tekst.

 

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming
Agentschap voor Onderwijsdiensten

 

BRUSSEL, 31-05-2015

 •  

  Aan Dhr HENDRIK CONSCIENCE

  SCHOOLSTRAAT  3
  9000  GENT
  • Uw naam en adres. Neem zo snel mogelijk contact op met uw schoolsecretariaat als de hier vermelde gegevens onjuist zijn.
 • STAMBOEKNUMMER
  1234567890
  • Wanneer u voor het eerst als personeelslid van het onderwijs geregistreerd wordt, krijgt u een stamboeknummer. Dit nummer bestaat uit 11 posities. De eerste positie duidt het geslacht aan: 1 (mannelijk) of 2 (vrouwelijk). De volgende 6 posities zijn voorbehouden voor de geboortedatum: jaar, maand, dag. De volgende 2 posities vormen het volgnummer in de reeks personen die op dezelfde dag geboren zijn. De laatste 2 posities vormen een controlegetal. Uw stamboeknummer blijft heel uw loopbaan geldig, zelfs na een lange onderbreking.
 • REKENINGNUMMER
  IBAN    BE12  3456  7890  1234
  • IBAN: International Bank Account Number. Dit nummer wordt gebruikt voor identificatie van de rekeningen in de landen van de eengemaakte Europese betaalruimte. Per land is er een vaste lengte, maximum 34 karakters. In België telt het IBAN 16 karakters met de volgende structuur: “BE” gevolgd door 2 cijfers die op hun beurt worden gevolgd door de 12 cijfers van het bestaande rekeningnummer. Bijvoorbeeld: het Belgische bankrekeningnummer 539 0075470 34 wordt als IBAN: BE68 5390 0754 7034.
  • Op dit rekeningnummer wordt uw salaris gestort. Neem zo snel mogelijk contact op met uw schoolsecretariaat indien dit nummer onjuist is. Indien u uw salaris op een nieuw rekeningnummer wenst te ontvangen, dient u dit nummer aan uw schoolsecretariaat mee te delen. Indien u het oude nummer wenst te annuleren, wacht u daar best mee tot uw salaris een eerste maal op het nieuwe rekeningnummer gestort werd.
 • BIC BEBABEBB
  • Bank Identifier Code. Deze code wordt gebruikt voor identificatie van de bank waarbij u uw rekening heeft. Elk van de ongeveer 6000 Europese banken heeft een eigen code. De BIC bestaat uit 8 of 11 karakters. Bijvoorbeeld: GEBABEBB
 • BETREFT:
  AFSCHRIFT VAN BETALING NUMMER 20120590 VAN MEI 2015
  • Elke betaling krijgt een nummer toegekend. Dit nummer dient vooral voor intern gebruik. Het kan echter handig zijn als u bij contact met uw dossierbeheerder dit nummer kan vermelden. Op één salarisbrief kunnen verschillende betalingen, en dus betalingsnummers, voorkomen. Ieder betalingsnummer impliceert een afzonderlijke storting.
 • DE SOM VAN 1.558,86
  • Het bedrag dat op uw rekeningnummer werd gestort. Dit bedrag kan het totaal zijn van verschillende stortingen. Het kan ook op verschillende manieren tot stand gekomen zijn.
  EUR WERD TE UWEN GUNSTE OP BOVENVERMELD REKENINGNUMMER GESTORT.


  DE BEREKENINGEN GEBEURDEN OP BASIS VAN DE VOLGENDE ELEMENTEN.

 • INSTELLING : 01
  • De instelling of instellingen waar u een opdracht uitoefent waarvoor een salaris berekend werd + volgnummer.
  • Het detail van de berekening wordt hieronder per instelling, per salarisschaal, per opdrachtbreuk, per periode en per soort ambt in een kolom gerangschikt. Hier krijgt elke instelling een nummer. Dit nummer verwijst ook naar de kolom met het detail van de berekening die voor deze instelling geldt.
  • Eventueel ook de instelling(en) waarvoor een vroeger berekend salaris herzien wordt. In dit geval wordt samen met de salarisbrief een bijlage afgeleverd. Het nummer verwijst ook naar de rij op de bijlage met het detail van de berekening die voor deze instelling(en) geldt.
  123456 311 KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM  WITTEKERKE
   

  UW HOOFDDOSSIER IS TOEGEWEZEN AAN INSTELLING 123456 311 EN BEVINDT ZICH IN WERKSTATION 48.
   

 • PERSONEN FISCAAL TEN LASTE:
  • Kinderen ten laste, personen ouder dan 65 jaar, andere personen ten laste. Het aantal personen dat fiscaal ten laste is, en eventuele andere gezinslasten. De gezinssituatie en de gezinslasten beïnvloeden de bedrijfsvoorheffing. Meer info
   Neem contact op met uw schoolsecretariaat als de hier vermelde gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
  1 + ECHTGENO(O)T(E) + BELANGHEBBENDE ANDERS_VALIDE.
   
 • INSTELLING:
  • De instelling of instellingen waar u een opdracht uitoefent waarvoor een salaris berekend werd. Het detail van de berekening wordt hieronder per instelling, per salarisschaal, per opdrachtbreuk, per periode en per soort ambt in een kolom gerangschikt. Elke instelling heeft een nummer. Dit nummer staat boven de kolom met het detail van de berekening die voor deze instelling geldt.
  • Eventueel ook de instelling(en) waarvoor een vroeger berekend salaris herzien wordt. In dit geval wordt samen met de salarisbrief een bijlage afgeleverd. Het nummer verwijst ook naar de rij op de bijlage met het detail van de berekening die voor deze instelling(en) geldt.
  01
  • Volgnummer van de instelling waar u een opdracht uitoefent waarvoor een salaris berekend werd.
 • SOORT AMBT
  • De volgende vermeldingen kunnen voorkomen: hoofdambt (HA), bijbetrekking, overwerk, speciaal HA.
   De prestaties kunnen kleiner zijn dan de eenheid (onvolledige betrekking), precies gelijk zijn aan de eenheid (voltijdse betrekking) of de eenheid overschrijden. Prestaties die de eenheid overschrijden, worden, naargelang de omstandigheid, uitbetaald als bijbetrekking, overwerk of speciaal hoofdambt.
  HOOFDAMBT (HA)
   
 • DAGEN:
  • De dagen van de maand waarop de berekening in deze kolom betrekking heeft.
  • Voorbeeld
   01-30 = de periode van de eerste tot en met de dertigste dag van de maand
   01-11 = de periode van de eerste tot en met de elfde dag van de maand
   07-24 = de periode van de zevende tot en met de vierentwintigste dag van de maand
  01-31
   
 • CODE BAREMA (%)
  • CODE BAREMA: De code van de toegekende salarisschaal.
  • Een salarisschaal bestaat uit:
   een code: dit is een cijfer dat de salarisschaal aanduidt
   de minimumleeftijd of klasse: elke salarisschaal is ingedeeld in een klasse, nl. in de klasse 18 jaar, 20 jaar, 21 jaar, 22 jaar, 23 jaar of 24 jaar. Vanaf deze leeftijd wordt de geldelijke anciënniteit opgebouwd. Dit betekent dat vanaf deze leeftijd diensten in aanmerking kunnen genomen worden om het salaris vast te stellen.
   een minimum en een maximum (behoudens enkele uitzonderingen): op het minimum worden met ingang van de minimumleeftijd en met het opbouwen van geldelijke anciënniteit verhogingen toegepast. Deze verhogingen kunnen jaarlijks of tweejaarlijks zijn. De vermelde bedragen zijn de jaarbedragen à 100%, dus niet-geïndexeerd.
   Meer informatie over de salarisschalen
  • PERCENTAGE: Normaal wordt hier 100,0000% vermeld. In bepaalde gevallen wordt slechts een percentage van het salaris uitbetaald. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer u terbeschikking gesteld wordt wegens ziekte, of wanneer u een terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen geniet. In deze gevallen ontvangt u een wachtgeld dat overeenkomt met een percentage van uw activiteitswedde. Desgevallend vermeldt deze rubriek ook de restfractie van 1/8 uur.
  • Voorbeeld:
   100,0000: het salaris wordt volledig uitbetaald
   75,0000: 75% van het salaris wordt uitbetaald
   63,5744: 63,5744% van het salaris wordt uitbetaald.
  093  (100,0000%)
   
 • WEDDEANCIENNITEIT
  • De geldelijke anciënniteit die u verworven hebt, uitgedrukt in jaren en maanden. Deze anciënniteit is het resultaat van de som van alle vroeger gepresteerde diensten, te rekenen vanaf de minimumleeftijd, die in aanmerking kunnen worden genomen. Deze diensten kunnen zowel in het onderwijs als buiten het onderwijs gepresteerd zijn. Diensten die buiten het onderwijs gepresteerd werden, moeten een specifieke aanvraag en validatieprocedure doorlopen.
  28  JAAR  07  MAAND
   
 • JAARWEDDE AAN 100%
  • Het bedrag van het toegekende salaris op jaarbasis en op basis van een voltijdse betrekking. "Jaarwedde aan 100%" betekent dat het vermelde bedrag niet geïndexeerd is. Om het bruto jaarsalaris te berekenen moet dit bedrag dus nog vermenigvuldigd worden met de indexcoëfficiënt. Deze vindt u onder de berekening.
  • Normaal wordt hier 100,0000% vermeld. In bepaalde gevallen wordt slechts een percentage van het salaris uitbetaald. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer u terbeschikking gesteld wordt wegens ziekte, of wanneer u een terbeschikkingstelling persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen geniet. In deze gevallen ontvangt u een wachtgeld dat overeenkomt met een percentage van uw activiteitswedde. Desgevallend vermeldt deze rubriek ook de restfractie van 1/8 uur.
   Voorbeeld:
   100,0000: het salaris wordt volledig uitbetaald
   75,0000: 75% van het salaris wordt uitbetaald
   63,5744: 63,5744% van het salaris wordt uitbetaald.
  15.139,38
   
 • OPDRACHTBREUK
  • Uw lesopdracht uitgedrukt in een breuk. De opdrachtbreuk is als volgt samengesteld: XXX/XXXX.
  • XXX = de teller. De teller bestaat uit maximaal 3 cijfers die het aantal volledige lesuren per week aangeven.
  • XXXX = de noemer. De noemer bestaat steeds uit 4 cijfers. De noemer geeft het aantal lesuren per week aan die vereist zijn voor een volledige betrekking. Desgevallend vermeldt deze rubriek ook de restfractie van 1/8 uur.
  • Voor opdrachten die niet in een breuk kunnen uitgedrukt worden, wordt de vermelding 111/1111 gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u belast wordt met een tijdelijk andere opdracht die recht geeft op een salarissupplement.
  038/0038
   
  BEREKENING:
   
 • BRUTO
  • Het bruto maandsalaris voor een voltijdse betrekking wordt bekomen door het bruto jaarsalaris aan 100 % te delen door 12 en het resultaat te vermenigvuldigen met de indexcoëfficiënt. Hier vindt u het bedrag aan bruto maandsalaris dat overeenkomt met de in deze kolom vermelde instelling, soort ambt, periode, salarisschaal en opdrachtbreuk.
  +1.874,63
   
 • HAARD EN STANDPLAATS:
  • Een personeelslid dat een hoofdambt uitoefent en niet terbeschikking gesteld is, heeft recht op een haard- of standplaatstoelage wanneer zijn salaris een wettelijk vastgestelde grens niet overschrijdt.
   Meer info
  +89,14
   
 • RSZ 13,07 % :
  • De bijdrage voor het volledige stelsel van de Rijks Sociale Zekerheid. In principe zijn tijdelijke personeelsleden aan deze bijdrage onderworpen. Zij bedraagt 13,07 % van het bruto maandsalaris vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage.
  -256,66
   
 • FOP 7,5 % :
  • De bijdrage voor het Fonds voor Overlevingspensioenen. In principe zijn vastbenoemde personeelsleden aan deze bijdrage onderworpen. Zij bedraagt 7,5 % van het bruto maandsalaris.
  -
   
 • VGZ 3,55 % :
  • De bijdrage voor de Verplichte Geneeskundige Zorgen. In principe zijn vastbenoemde personeelsleden aan deze bijdrage onderworpen. Zij bedraagt 3,55 % van het bruto maandsalaris.
  -
   
 • BELASTBAAR:
  • Het brutosalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage, verminderd met de sociale inhoudingen (RSZ, FOP, VGZ). Dit bedrag dient als basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.
  +1.707,11
   
 • BEDRIJFSVOORHEFFING:
  • De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de verschuldigde belastingen. Zij wordt berekend op het belastbare salaris. Dit is het brutosalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage, verminderd met de sociale inhoudingen (RSZ, FOP, VGZ). Hierbij wordt rekening gehouden met
   - het totaal belastbaar bedrag,
   - de burgerlijke staat,
   - het aantal kinderen ten laste
   - andere personen ten laste,
   - de woonplaats voor de eventuele Vlaamse korting, terug te vinden bij “Vlaamse vermind. bedvo”.
  • De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het totaal belastbaar salaris en vervolgens proportioneel over de deelopdrachten gespreid.
  • Bijbetrekking en overwerk zijn exceptionele vergoedingen en onderworpen aan een hoger tarief.
  -129,98
   
 • VLAAMSE VERMIND. BEDVO:
  • De Vlaamse forfaitaire vermindering in de personenbelasting wordt toegekend aan personeelsleden die de voorwaarden daartoe vervullen (o.a. domicilie hebben in het Vlaams Gewest). De bedrijfsvoorheffing wordt met dit bedrag verminderd. Deze zgn. Vlaamse korting werd afgeschaft vanaf het inkomstenjaar 2011 (salaris december 2010).
  -
   
 • NETTO
  • Het netto maandsalaris is het resultaat dat bekomen wordt wanneer het bruto maandsalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage, wordt verminderd met de sociale inhoudingen (RSZ, FOP, VGZ) en met de bedrijfsvoorheffing.
  +1.577,13
   
 • BIJZ. BIJDR. SOC. ZEK.:
  • De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid wordt vastgesteld in verhouding tot het gezinsinkomen. De maandelijkse inhouding op uw salaris is een voorschot op uw definitieve bijdrage. De uiteindelijke afrekening van de bijdrage gebeurt echter door de fiscale administratie, op basis van uw belastingsaangifte (gezinsinkomen).
  -1,40
   
 • WERKBONUS
  • De werkbonus heeft tot doel de werknemers met een laag inkomen een hoger nettosalaris te garanderen, zonder het brutosalaris te verhogen. Dit wordt verwezenlijkt door werknemers met een laag inkomen een vermindering te geven van hun persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid. Indien u tijdelijk of contractueel aangesteld bent, en uw referentiemaandsalaris lager is dan een bepaalde grens, komt u voor de werkbonus in aanmerking.
  +42,04
   
 • TOTAAL NETTO:
  • Het totaal netto maandsalaris is het resultaat van alle bewerkingen in deze kolom.
  +1.617,77
   
 • HUIDIGE INDEXCOEFFICIENT
  • Uw salarisschaal vermeldt de jaarbedragen van uw salaris aan 100%. Dit betekent dat deze bedragen nog moeten geïndexeerd worden. Lonen zijn immers bij wet gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.Telkens de zogenaamde 'spilindex' overschreden wordt, worden de bedragen aan 100% vermenigvuldigd met de nieuwe verhoogde indexcoëfficiënt (+ 2%). De verhoging gaat in vanaf de tweede maand na de overschrijding.
  (VAN TOEPASSING VANAF 1/10/2008) = 1,4859.
   


  U ONTVANGT EEN INDIVIDUEEL BETALINGSUITTREKSEL TELKENS ER ZICH EEN WIJZIGING IN DE BEREKENING VAN UW WEDDE VOORDOET.