Salarisinfo - Salarisbrief herziening interactief

Voor meer uitleg kan je klikken op de gemarkeerde tekst.

 

 • BETREFT:
  HERZIENING
  • De herziening van uw salaris op deze bijlage wordt per maand gedetailleerd. In tegenstelling tot de verticale voorstelling op de salarisbrief zelf, moeten de elementen van de berekening hier horizontaal gelezen worden
  IN BETALING NUMMER
  20120590
  • Elke betaling krijgt een nummer toegekend. Dit nummer dient vooral voor intern gebruik. Het kan echter handig zijn als u bij contact met uw dossierbeheerder dit nummer kan vermelden. Op één salarisbrief kunnen meerdere betalingen, en dus betalingsnummers, voorkomen.
  VAN MEI 2015.
   
  HERZIENING : APRIL 2015
  =====================
  KTL = 1
  • Kinderen ten laste. Het aantal kinderen dat fiscaal ten laste is. De gezinssituatie en de gezinslasten beïnvloeden de bedrijfsvoorheffing. Neem contact op met uw schoolsecretariaat als de hier vermelde gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen.
   Lees meer
  P 65+ = 00
  • Personen ouder dan 65 jaar. Het aantal personen dat fiscaal ten laste is, en eventuele andere gezinslasten. De gezinssituatie en de gezinslasten beïnvloeden de bedrijfsvoorheffing. Neem contact op met uw schoolsecretariaat als de hier vermelde gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

   Lees meer
  APTL = 00
  • Andere personen ten laste. Het aantal personen dat fiscaal ten laste is, en eventuele andere gezinslasten. De gezinssituatie en de gezinslasten beïnvloeden de bedrijfsvoorheffing. Neem contact op met uw schoolsecretariaat als de hier vermelde gegevens niet met de werkelijkheid overeenstemmen.

   Lees meer
   
  IN      |
  • INSTELLING VOLGNUMMER: De instelling waar u een opdracht uitoefent of uitoefende, waarvoor het salaris herzien werd. Op de salarisbrief worden de instellingen die bij de salarisbetaling en/of de herziening betrokken zijn genummerd. Het nummer verwijst naar de instelling waarvoor de betalingsgegevens gelden. De betalingsgegevens worden naast dit nummer per instelling, per betalingsnummer, per salarisschaal, per opdrachtbreuk, per periode en per soort ambt in een rij gerangschikt.
   Lees meer
  |
  BET.NR
  • BETALING NUMMER: Het betalingsnummer dat betrokken is bij de herziening. Elke betaling krijgt een nummer toegekend. Dit nummer dient vooral voor intern gebruik. Het kan echter handig zijn als u bij contact met uw dossierbeheerder dit nummer kan vermelden. Bij een herziening kunnen verschillende betalingen, en dus betalingsnummers, voorkomen.
  |
   
  DAGEN|
  • De dagen van de maand waarop de herziening in deze rij betrekking heeft.
   Klik in de rechterkolom voor meer uitleg.
   Lees meer
  KC|
  • De kaartcode duidt aan wat de aard van de vermelde bedragen is en op welke wijze ze worden verrekend. Hierbij kan het gaan om een positieve verrekening (uitbetaling) of om een negatieve verrekening (terugvordering).
   Klik in de rechterkolom voor meer uitleg.
   Lees meer
  (%)|
  • PERCENTAGE: Normaal wordt hier 100,0000% vermeld.
   Lees meer
  |
  SOORT AMBT                                               ||
  • De volgende vermeldingen kunnen voorkomen: hoofdambt (HA), bijbetrekking, overwerk, speciaal HA
   Lees meer
  OPDRACHT|
  • Uw lesopdracht uitgedrukt in een breuk.
   Lees meer
  8       |
  • OPDRACHT IN ACHTSTEN: De opdrachtbreuk drukt het aantal volledige lesuren per week uit die u presteert. Indien uw opdracht ook gedeelten van een uur omvat, worden die uitgedrukt in achtsten. Indien u opdracht geen uurgedeelten omvat vindt u onder 8 het cijfer 0.
   01|
  20150590
    01-30|
    05|
  100,0000|
  |
  |
  HOOFDAMBT (HA)|
  |
    036/038|
    0|
   01|
  20150490
    01-30|
    06|
  100,0000|
  |
  |
  HOOFDAMBT (HA)|
  |
    038/038|
    0|
   01|
  20150590
    01-30|
    57|
      0,0000|
  |
  |
  |
  |
  000/0000|
    0|
   01|
  20150590
    01-30|
    67|
      0,0000|
  |
  |
  |
  |
  000/0000|
    0|


   
  JAARWED
  • JAARWEDDE AAN 100%: Het bedrag van het toegekende salaris op jaarbasis en op basis van een voltijdse betrekking. Het bedrag dat hier vermeld wordt is het jaarsalaris aan 100%. Dit betekent dat het vermelde bedrag niet geïndexeerd is. Om het bruto jaarsalaris te berekenen moet dit bedrag dus nog vermenigvuldigd worden met de indexcoëfficiënt.
  |
  F|
  BRUTO|
  • Dit bedrag wordt bekomen door het bruto jaarsalaris aan 100 % te delen door 12 en het resultaat te vermenigvuldigen met de indexcoëfficiënt. Hier vindt u het bedrag aan bruto maandsalaris dat overeenkomt met de in deze rij vermelde instelling, betalingsnummer, soort ambt, periode, salarisschaal en opdrachtbreuk.
  H/S|
  • HAARD- EN STANDPLAATS: Een personeelslid dat een hoofdambt uitoefent en niet terbeschikking gesteld is, heeft recht op een haard- of standplaatstoelage wanneer zijn salaris een wettelijk vastgestelde grens niet overschrijdt.
   Lees meer
  FOP|
  • FONDS VOOR OVERLEVINGSPENSIOENEN: De bijdrage voor het Fonds voor Overlevingspensioenen. In principe zijn vastbenoemde personeelsleden aan deze bijdrage onderworpen. Zij bedraagt 7,5 % van het bruto maandsalaris.
  RSZ
  • RIJKS SOCIALE ZEKERHEID: Hier worden de bedragen vermeld die in het kader van RSZ/VGZ worden ingehouden. In principe zijn tijdelijke personeelsleden aan de bijdrage voor het volledige stelsel van de Rijks Sociale Zekerheid onderworpen. Zij bedraagt 13,07 % van het bruto maandsalaris vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage. In principe zijn vastbenoemde personeelsleden aan de bijdrage voor de Verplichte Geneeskundige Zorgen onderworpen. Zij bedraagt 3,55 % van het bruto maandsalaris.
  BAR
  • CODE BAREMA: De code van de toegekende salarisschaal.
   Lees meer
  ANC
  • ANCIENNITEIT: De geldelijke anciënniteit die u verworven hebt, uitgedrukt in jaren (eerste en tweede positie) en maanden (derde en vierde positie). Deze anciënniteit is het resultaat van de som van alle vroeger gepresteerde diensten, te rekenen vanaf de minimumleeftijd, die in aanmerking kunnen worden genomen. Deze diensten kunnen zowel in het onderwijs als buiten het onderwijs gepresteerd zijn. Diensten die buiten het onderwijs gepresteerd werden, moeten een specifieke aanvraag en validatieprocedure doorlopen.
  15.139,38|
    1|
  1.775,96|
    84,44|
    0,00|
  243,15
  093
  2806|
  |
  |
  |
  |
  15.139,38|
    1|
  1.874,63|
    89,14|
    0,00|
  256,66
  093
  2806|
  |
  |
  |
  |
   
   0,00|
    1|
         0,00|
      0,00|
    0,00|
  000
  0000|
  |
  |
  |
  |
   
   0,00|
    1|
         0,00|
      0,00|
    0,00|
  000
  0000|
  |
  |
  |
  |


   
  BBAAR|
  • BELASTBAAR SALARIS: Het brutobelastbare salaris is het brutosalaris, eventueel vermeerderd met de haard- of standplaatstoelage, verminderd met de sociale inhoudingen (RSZ, FOP, VGZ). Dit bedrag dient als basis voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing.
  BEDVO|
  • De bedrijfsvoorheffing is een voorschot op de verschuldigde belastingen.
   Lees meer
  NETTO|
  • Dit bedrag is het resultaat van alle bewerkingen in deze rij.
  LEGENDE|
  • In deze kolom kan een letter voorkomen bij een bepaalde rij. Die letter wordt verklaard onder de maandherziening.
  NBV
  • NIET-BELASTBARE VERGOEDING: Een niet-belastbare vergoeding is een bedrag waarop geen bedrijfsvoorheffing ingehouden wordt.
  1.617,25|
       96,82|
   1.520,43|
  |
  |
         0,00|
  |
  |
  1.707,11|
     129,98|
  -1.577,13|
  |
  |
         0,00|
  |
  |
         0,00|
         0,00|
       -42,04|
  W|
  |
         0,00|
  |
  |
         0,00|
         0,00|
        39,83|
  W|
  |
         0,00|
  |
  |
  |
  TOTAAL =|
  • DE SOM VAN DE NETTOBEDRAGEN PER MAAND: De som van de nettobedragen van de betrokken maand. Het totaal kan positief of negatief zijn. Alle maandtotalen worden getotaliseerd. Dit wordt mee in rekening gebracht voor het bepalen van de eindafrekening van de salarisbrief.
       -58,91|
  W = WERKBONUS