Salarisinfo onderwijspersoneel

 •  

  Eindejaarstoelage 2021

  • De eindejaarstoelage zal uitbetaald worden op maandag 20 december 2021. Informatie over de berekening van de eindejaarstoelage vind je hier.

 •  

  Nieuwe index

  • Door de overschrijding van de spilindex in augustus worden vanaf 1 oktober 2021 de salarissen en de wachtgelden met 2 % verhoogd. De nieuwe indexcoëfficiënt is 1.7758

Brutomaandsalaris >

Om het brutomaandsalaris te berekenen wordt het brutojaarsalaris eerst geïndexeerd en daarna gedeeld door 12.

Je brutosalaris wordt bepaald door drie elementen: je geldelijke anciënniteit, je opdrachtbreuk en je salarisschaal.

De salarisschaal omvat de jaarbedragen aan 100%, de leeftijdsklasse, het minimumjaarsalaris, het maximumjaarsalaris en de tussenliggende periodieke verhogingen.

Het brutojaarsalaris wordt eventueel verhoogd met een haard- of standplaatstoelage.

Op het brutojaarsalaris en haard- of standplaatstoelage in deze tabellen is nog geen indexering toegepast.

Bruto belastbaar maandsalaris

Na vermindering van het brutomaandsalaris met de sociale inhoudingen krijg je het bruto belastbare maandsalaris.

Het brutomaandsalaris is onderworpen aan sociale inhoudingen, die verschillen naargelang je vastbenoemd of tijdelijk bent.

Inhoudingen voor vastbenoemden:

Verzekering Geneeskundige Zorgen (VGZ)
en
Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP).

Inhouding voor tijdelijken:

Rijks Sociale Zekerheid (RSZ)

Lage lonen krijgen een vermindering van deze RSZ-inhouding in de vorm van een
werkbonus pdf bestandwerkbonus.pdf (196 kB)

= Nettomaandsalaris

Na inhouding van de bedrijfsvoorheffing op het bruto belastbare maandsalaris krijg je je nettomaandsalaris.

Op basis van het bruto belastbare maandsalaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend, afhankelijk van je burgerlijke staat en gezinssituatie.

Sinds 1 april 1994 wordt op het nettomaandsalaris een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid (BBSZ) ingehouden.

Vanaf 21 jaar mag je jaarlijks niet minder verdienen dan een wettelijk vastgesteld minimum: de zogenaamde gewaarborgde bezoldiging.

Vakantiegeld, eindejaarstoelage, uitgestelde bezoldiging, kinderbijslag

Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Onder bepaalde voorwaarden ontvang je elk jaar een vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Uitgestelde bezoldiging

Het tijdelijk onderwijzend (en daaraan gelijkgesteld) personeel ontvangt tijdens de maanden juli en augustus een uitgestelde bezoldiging.

Kinderbijslag

De 6e staatshervorming regionaliseerde de kinderbijslag. Vlaanderen, Wallonië en de Duitstalige Gemeenschap nemen dat vanaf 2019 over. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt vanaf 2020.  

Het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming staat zelf niet in voor de uitbetaling van het kraamgeld en de kinderbijslag. Tot wie je je moet richten, hangt af van de woonplaats van je kind.  

Meer informatie over de aanvraag en de aanvraagformulieren vind je hier: documenten kinderbijslag

Voordelen alle aard (VAA)

VAA zijn voordelen die de werkgever gratis of tegen een persoonlijke bijdrage toekent bovenop het salaris. Daarop zijn sociale en/of fiscale inhoudingen verschuldigd en ze worden in mindering gebracht van het salaris.

Meer informatie:

Salarisbrief

Elke maand ontvang je je salarisgegevens op Mijn Onderwijs: Personeel.

Voor meer informatie

Interactieve voorbeelden van de oude salarisbrief (tot september 2017)

De linken hieronder geven een interactief voorbeeld weer van de salarisbrief. Door op de verschillende codes en begrippen te klikken, krijg je meer uitleg.

Salarisbrief tot september 2017 interactief

Herziening salarisbrief tot september 2017 interactief

 

Salarisoverzicht

AGODI biedt sinds 30 november 2017 het salarisoverzicht online aan via de website Mijn Onderwijs

 • Alle instellingen kunnen hun salarisgegevens als CSV-bestand en als pdf-bestand downloaden.

 • Met vragen kan iedereen bij zijn dossierbeheerder terecht. De contactgegevens staan op Mijn Onderwijs. De dossierbeheerders beantwoorden vragen binnen drie werkdagen.

 • Meer informatie: salarisoverzicht.

 

Individuele rekening

Je ontvangt de individuele rekening via Mijn Onderwijs: Personeel. De individuele rekening is een sociaal document dat uitgereikt wordt als overzicht. In principe hoef je met dit document niets te doen.

Meer informatie vind je in de omzendbrief en in de veelgestelde vragen.

Vragen over je salaris of je personeelsdossier: contacteer je dossier- en relatiebeheerder