FAQ JoJo

 
 

Nadat scholen of scholengemeenschappen een goedkeuring gekregen hebben van de JoJo-coördinatie, staan zij verder zelf in voor de selectie- en aanwervingsprocedure van een JoJo-startbaner. Er zijn verschillende mogelijke manieren om dit te doen.

Meer informatie hierover:

Een JoJo-startbaner dient dus rechtstreeks te solliciteren bij de school of scholengemeenschap en niet via de JoJo-coördinatie.

 
 

Om in aanmerking te komen voor het JoJo-project moeten kandidaten aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • niet meer leerplichtig zijn;
 • jonger zijn dan 26 jaar;
 • laaggeschoold zijn;
 • nog alle politieke en burgerlijke rechten bezitten;
 • medisch geschikt zijn.

Laaggeschoolden zijn personen die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs:

 • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het tweede jaar van de derde graad ASO, KSO of TSO;
 • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het derde jaar van de derde graad BSO;
 • jongeren die geen diploma behaald hebben via het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
 • jongeren die buitengewoon secundair onderwijs volgen of gevolgd hebben.

In functie van de projectdoelstellingen is het belangrijk dat de werkgevers kandidaten selecteren die voldoende gemotiveerd zijn om aanvullende opleidingen te volgen.

 
 

Een startbaner start altijd met een contract van één jaar (eventueel korter indien de startbaner in dit jaar 26 jaar wordt). Dit contract kan nog verlengd worden met een tweede en uitzonderlijk met een derde jaar. De school moet bij een verlenging telkens een aanvraag doen bij de JoJo-coördinatie.

Let op: Een contract kan enkel aangegaan worden indien de startbaner nog jonger is dan 26 jaar. De JoJo-baan loopt sowieso op z'n einde op het einde van het kwartaal waarin de startbaner 26 jaar wordt.

 
 

Volgende documenten moeten via mail bezorgd worden aan de JoJo-coördinatie (jojo@vlaanderen.be). Pas nadat al deze documenten in orde zijn en er een zending gebeurd is naar het werkstation, kan de startbaner uitbetaald worden.

 • bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 2);
 • medisch attest (niet ouder dan drie maanden);
 • melding van gegevens;
 • bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED);
 • ondertekende arbeidsovereenkomst.

Centra voor deeltijdse vorming kunnen geen zendingen doen naar het werkstation. Zij dienen in de plaats daarvan volgende documenten aan het dossier toe te voegen:

 • kennisgeving opdracht (pers 2);
 • aanvraag immatriculatie (pers 11).

Let op: voor een kandidaat afkomstig van buiten de E.U., Zwitserland, Ijsland of Noorwegen dient de JoJo-coördinatie eerst advies te vragen bij Dienst Vreemdelingenzaken. Enkel bij een gunstig advies kan de jongere in dienst komen en gesubsidieerd worden.

Het dossier moet ten laatste op de 15de van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de JoJo-coördinatie. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon gegarandeerd worden

 
 

De juridische werkgever is altijd de school die de startbaanovereenkomst afgesloten heeft met de startbaner.
Dit betekent dat de school instaat voor het afleveren van alle wettelijk vereiste documenten (C4, tewerkstellingsattest...) bij het beëindigen van de overeenkomst.

 
 

De JoJo-startbaner heeft dezelfde verlofregeling als het administratief personeel op de school.

Er kan ook educatief verlof verleend worden aan de startbaner, met een maximum van 2 dagen (of 15u) per week.

 
 

Een preventiemedewerker wordt uitbetaald aan barema 229, een onderhoudsmedewerker aan het barema 131. Indien de startbaner gedurende zijn JoJo-baan het diploma secundair onderwijs behaalt, kan hij/zij uitbetaald worden aan een hoger barema, namelijk 252. De jongere verwerft tijdens de duur van de startbaanovereenkomst geen geldelijke anciënniteit.

Onderhoudsmedewerker uit het deeltijds secundair onderwijs worden tewerkgesteld met een Overeenkomst Alternerende Opleiding. Zij ontvangen geen loon maar een leervergoeding.

 
 

De startbaner heeft recht op vakantiegeld. Dit wordt eind mei/begin juni uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van het voorgaande werkjaar (van januari tot december). In tegenstelling tot de privé-sector wordt het vakantiegeld nooit uitbetaald bij uitdiensttreding.

 
 

De startbaner heeft recht op een eindejaarstoelage. Dit wordt eind december uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van januari tot en met september van het lopende jaar. Enkel indien men vóór oktober van het lopende jaar aan het werk was, heeft men recht op een eindejaarstoelage in datzelfde jaar.

 
 

Indien je als startbaner deze documenten nodig hebt, richt je je best tot de personeelsdienst van de school. Als juridische werkgever is de school verantwoordelijk voor het afleveren van deze attesten.