Startbanenprojecten JoJo en VeVe - Het VeVe-project - FAQ VeVe-project

 
 

Nadat gemeentebesturen of verkeersorganisaties een goedkeuring gekregen hebben van de VeVe-coördinatie, staan zij verder zelf in voor de selectie- en aanwervingsprocedure van een VeVe-startbaner. Er zijn verschillende mogelijke manieren om dit te doen. Een kandidaat voor een VeVe-startbaan dient dus rechtstreeks te solliciteren bij het gemeentebestuur of de verkeersorganisatie en niet via de VeVe-coördinatie.

Werkgevers publiceren hun vacatures meestal op de website van de VDAB. Ook deze website heeft een vacaturepagina.

 
 

Om in aanmerking te komen voor het VeVe-project moeten de jongeren aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • niet meer leerplichtig zijn;
 • jonger zijn dan 26 jaar;
 • laaggeschoold zijn;
 • nog alle politieke en burgerlijke rechten bezitten;
 • medisch geschikt zijn.

Laaggeschoolden zijn personen die niet in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs:

 • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het tweede jaar van de derde graad ASO, KSO of TSO;
 • jongeren die nooit geslaagd zijn voor het derde jaar van de derde graad BSO;
 • jongeren die geen diploma behaald hebben via het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO);
 • jongeren die buitengewoon secundair onderwijs volgen of gevolgd hebben.

In functie van de projectdoelstellingen is het belangrijk dat de werkgevers kandidaten selecteren die voldoende gemotiveerd zijn om aanvullende opleidingen te volgen.

 
 

Het dossier omvat een aantal documenten die de startbaner zelf moet verzamelen, namelijk:

 • bewijs van goed gedrag en zeden (MODEL 2);
 • medisch attest (niet ouder dan drie maanden).

Verder zijn er nog een aantal documenten die de werkgever moet invullen. Een voorbeeld van deze documenten en de nodige uitleg vindt u op deze website bij documenten nieuwe startbaner:

 • kennisgeving opdracht (pers 2);
 • aanvraag immatriculatie (pers 11);
 • arbeidsovereenkomst;
 • melding van gegevens;
 • bewijs van laaggeschooldheid via de Leer en Ervaringsbewijzen Databank (LED).

Let op: voor een kandidaat afkomstig van buiten de E.U., Zwitserland, Ijsland of Noorwegen dient de VeVe-coördinatie eerst advies te vragen bij Dienst Vreemdelingenzaken. Enkel bij een gunstig advies kan de jongere in dienst komen en gesubsidieerd worden.

Het dossier moet ten laatste op de 15de van de maand volgend op de indiensttreding in het bezit zijn van de projectcoördinator. Enkel dan kan de uitbetaling van het loon gegarandeerd worden.

 
 

De juridische werkgever is de stad of gemeente, het provinciebestuur of de verkeersorganisatie die de startbaanovereenkomst afgesloten heeft met de startbaner.
Dit betekent dat zij ook instaan voor het afleveren van alle wettelijk vereiste documenten (C4, tewerkstellingsattest, vakantieattest,...) bij het beëindigen van de overeenkomst.

 
 

Art. 6 in de arbeidsovereenkomst bepaalt dat de startbaner recht heeft op een jaarlijkse vakantie die bestaat uit twee dagen per maand arbeid of met arbeid gelijkgestelde onderbreking. De startbaners volgen hiervoor de overheidsregeling.

Dit houdt concreet in dat de startbaners 24 vakantiedagen krijgen en nemen op basis van de prestaties van het lopende jaar. Het staat de werkgever wel vrij om eventueel een gunstiger regeling toe te passen op de startbaners. In dat geval past u artikel 6 aan.

 
 

Het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming betaalt de startbaners op basis van barema 229. Meer info over het barema vindt u hier.

De jongere verwerft tijdens de duur van de startbaanovereenkomst geen geldelijke anciënniteit.

Haardgeld kan enkel aangevraagd worden indien de VeVe’er gehuwd, samenwonend of alleenstaand is met kinderen ten laste én indien de echtgeno(o)t(e) of partner niet reeds een haardvergoeding krijgt.

 
 

Het vakantiegeld wordt eind mei/begin juni uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van het voorgaande werkjaar (van januari tot december). In tegenstelling tot de privé-sector wordt het vakantiegeld nooit uitbetaald bij uitdiensttreding.

 
 

De eindejaarstoelage wordt eind december uitbetaald en wordt berekend op basis van de prestaties van januari tot en met september van het lopende jaar. Enkel indien men vóór oktober van het lopende jaar aan het werk was, heeft men recht op een eindejaarstoelage in datzelfde jaar.

 
 

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten komt niet tussen voor maaltijdcheques en vergoedingen in het woon-werkverkeer. De startbaner kan deze slechts verkrijgen als de werkgever deze zelf geeft én betaalt.

 
 

Als juridische werkgever is de stad/gemeente/organisatie verantwoordelijk voor het afleveren van deze attesten. Richt je met deze vraag dus tot de personeelsdienst van je (vorige) tewerkstellingsplaats.