Leerkrachtendatabank - verloop procedure erkenning nuttige ervaring

Het is toegelaten om voorafgaand aan een indiensttreding in het onderwijs een procedure tot erkenning van nuttige ervaring te starten. Deze erkenning vraag je aan via de "Cel Word Leerkracht" van het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Je bezorgt het Agentschap voor Onderwijsdiensten de ingevulde attesten en eventuele bewijsstukken en je geeft aan voor welke vakken/specialiteiten je een erkenning van nuttige ervaring wenst.

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten controleert de formele voorwaarden inzake nuttige ervaring waaronder de vormvereisten van de attesten. Als zich op dat vlak geen problemen stellen, worden de attesten voorgelegd aan de bevoegde inspectie.

De bevoegde inspectie adviseert over de relatie tussen de gepresteerde diensten en het vak/ambt waarvoor de erkenning van de nuttige ervaring wordt gevraagd. De inspectie kan gunstig of ongunstig adviseren.

Dit advies zal door het Agentschap voor Onderwijsdiensten schriftelijk worden meegedeeld.

Indien het advies negatief is, dan heb je 60 dagen de tijd (na versturen van het aangetekend schrijven van het Agentschap voor Onderwijsdiensten) om met een aangetekend schrijven een herzieningsaanvraag in te dienen. De herzieningsaanvraag moet steeds nieuwe of bijkomende elementen bevatten over de inhoud van de uitgeoefende opdrachten en wordt gestuurd naar het werkstation. Bij gebrek aan nieuwe of bijkomende elementen is de herzieningsaanvraag ongeldig. Op jouw verzoek kan je ook worden gehoord: dit verzoek moet dan uitdrukkelijk vermeld worden in de aanvraag tot herziening van het uitgebrachte advies. Je kan je hierbij laten bijstaan.

Als deze termijn zonder opgave van reden wordt overschreden, wordt het eerste advies bindend (= eindbeslissing).

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten legt de herzieningsaanvraag van betrokkene voor aan de bevoegde inspecteur-generaal die na intern overleg hetzij het eerste advies bevestigt, hetzij het advies geheel of gedeeltelijk wijzigt.

Je ontvangt dan per aangetekend schrijven de definitieve beslissing inzake het al of niet erkend zijn van de diensten buiten het onderwijs als nuttige ervaring.