2019 - Vrij Onderwijs

2019-18 pdf bestandbeslissing 18 GVO 2019 anoniem.pdf (231 kB)

Feiten:

vulgair taalgebruik;
denigrerende en discriminerende uitspraken; het schenden van het vertrouwen van de ouders en leerlingen door voor te houden door de vaste benoeming onschendbaar te zijn; het niet naleven van het opvoedingsproject 

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel terugkeer tot de tijdelijke aanstelling

Beslissing kamer van beroep: 

4 december 2019 - de kamer van beroep bevestigt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling   

Grond van de zaak:

Verzoekende partij werpt de schending van de rechten van de verdediging op omdat de tuchtbeslissing niet genomen werd door een onafhankelijk tuchtcollege.  

De kamer van beroep wijst erop dat de tuchtmacht toekomt aan de raad van bestuur. Wanneer de raad van bestuur oordeelt dat een personeelslid nadeel toebrengt en daarom een tuchtprocedure opstart, doet hij niets anders dan wat de wet hem opdraagt.

Ten onrechte ziet verzoekende partij een middel in het feit dat de leden van de tuchtcommissie dezelfde leden zijn als de leden van de raad van bestuur die zich hebben uitgesproken over de preventieve schorsing. Beide elementen behoren tot de residuaire bevoegdheid van de raad van bestuur van de VZW en die bevoegdheid kan aan de tuchtcommissie gemandateerd worden.

De kamer van beroep is van oordeel dat niets erop wijst dat de leden van de tuchtcommissie zich niet voldoende onafhankelijk zouden hebben gedragen. 

De beginselen van behoorlijk bestuur zijn enkel van toepassing op de instellingen van het officieel gesubsidieerd onderwijs en de instellingen van het gemeenschapsonderwijs. Dit zijn de publiekrechtelijke instellingen. De vrije gesubsidieerde onderwijsinstellingen vallen in beginsel niet onder het toepassingsgebied van deze beginselen wat betreft de relaties met hun personeel, dat verbonden is met de opdrachtgever door een arbeidsovereenkomst. In de relaties met hun personeelsleden fungeren de vrije onderwijsinstellingen niet als administratieve overheid.

Verzoekende partij voert aan dat de rechtsgeldigheid van het tuchtonderzoek is aangetast omdat de processen-verbaal van de tuchtverhoren niet door haar zijn ondertekend. Nergens uit het Tuchtbesluit blijkt dat de afwezigheid van de handtekening van de gehoorde de nietigheid van het proces-verbaal met zich mee brengt, noch dat de ontstentenis van de handtekening elke bewijswaarde zou ontnemen aan het proces-verbaal.  

Verzoekende partij verwijst naar artikel 8, §3 van het Tuchtbesluit waarin bepaald is dat het belanghebbende personeelslid minstens tien werkdagen voor zijn tuchtverhoor het tuchtdossier moet kunnen raadplegen. Het Tuchtbesluit bepaalt niet expliciet de sanctie bij miskenning. 

De tuchtfeiten en de uitlatingen zijn ernstige foutieve gedragingen. Aldus zijn de artikelen 10 en 11 van het decreet ernstig geschonden.

 

2019-17pdf bestandbeslissing 17 GVO 2019 anoniem.pdf (47 kB)

Feiten:

klacht van een leerling, dat leerkracht de hand in de onderbroek van de leerling stak.

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel schorsing gedurende één jaar.

Beslissing kamer van beroep: 

27 november 2019 - de kamer van beroep acht de feiten bewezen – de kamer van beroep bevestigt de tuchtmaatregel schorsing gedurende één jaar.  

Grond van de zaak:

Wanneer het einde van de beroepstermijn valt binnen de zomervakantie wordt die termijn opgeschort gedurende de duur van de betrokken vakantie.

Verwerende partij voert aan dat het beroep onontvankelijk is omdat er geen kopie van het beroepsschrift naar de verwerende partij gestuurd is en omdat het beroep niet gedagtekend en ondertekend is.

Die bepaling is evenwel niet op straffe van nietigheid van de procedure of van onontvankelijkheid van het beroep voorgeschreven.      

Verzoekende partij heeft het bestaan van de feiten steeds met klem betwist.

Verwerende partij heeft het bewijs van de feiten gelegd in de verklaringen van slachtoffer en van zijn klasgenoot die onmiddellijk na de opgetekend zijn.

De Kamer van beroep ziet geen reden om te twijfelen aan de bewijswaarde van de getuigenis.

De Kamer van beroep is van oordeel dat de tuchtcommissie, na de mededeling van het afsluiten van het strafonderzoek en wetende dat verzoekende partij preventief geschorst was, onredelijk lang gedraald heeft met de voortzetting van de procedure.  

De Kamer van beroep kan zich vinden in de redenering om de straf te milderen. 

 

2019-16pdf bestandbeslissing 16 GVO 2019 anoniem.pdf (51 kB)

Feiten:

verbale en agressieve bedreigingen t.a.v. directie en collega’s; agressief, grof en ongepast taalgebruik, openlijk en systematisch ambtsverzuim.

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag.

Beslissing kamer van beroep: 

20 november 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van het ontslag – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling gedurende twee jaar op.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij kan verwijzen naar een aantal verzachtende omstandigheden betreffende de bewezen ernstige tuchtfeiten.

Verzoekende partij heeft weliswaar tijdens het tuchtverhoor zijn excuses aangeboden maar terecht merkt verwerende partij op dat voor dit tijdstip elk schuldinzicht ontbrak. Verzoekende partij heeft een blanco tuchtverleden maar is zwaar over de schreef gegaan en de tuchtfeiten rechtvaardigen in redelijkheid een lichtere dan de door verwerende partij opgelegde tuchtstraf, maar toch een duidelijke tuchtstraf.

 

2019-15 pdf bestandbeslissing 15 GVO 2019 anoniem.pdf (192 kB)

Feiten:

kennisname van een aantal klachten die ernstige aanwijzingen inhouden van een mogelijks onaangepaste houding in de professionele relaties.

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing.

Beslissing kamer van beroep: 

22 oktober 2019 - de ordemaatregel van de preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Verzoekende betwist dat hij zich in een vergadering verbaal agressief en bedreigend tegen bepaalde personeelsleden zou opgesteld hebben. Verzoekende partij meent dat een preventieve schorsing harde bewijzen veronderstelt en dat die niet voorhanden zijn.

Verwerende partij meent dat een schooloverheid discretionair beslist over het opleggen van een preventieve schorsing en dat dergelijke maatregel slechts mag vernietigd worden wanneer kan besloten worden dat hij kennelijk onredelijk is. Deze opmerking gaat niet op: de Kamer van beroep is geen rechterlijke maar een administratieve overheid, die in de plaats van het bestuur een beslissing neemt over het bewijs van de feiten die aan de beslissing ten grondslag liggen en over de noodzaak van een verwijdering uit de dienst.

Al de verklaringen tegen elkaar afwegend houdt de Kamer van beroep het voor bewezen dat de personeelsvergadering rumoerig verlopen is. Wat evenwel niet bewezen is, is dat verzoekende partij zich verbaal agressief of bedreigend zou hebben opgesteld.

 

2019-14 pdf bestandKVB-GVO-beslissing_2019_14.pdf (102 kB)

Feiten:

kennis nemen van de effectieve vervolging door parket voor beweerde zedenfeiten; nooit over gecommuniceerd 

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende reden 

Beslissing kamer van beroep: 

26 juni 2019 - de kamer van beroep bevestigt het ontslag om dringende reden 

Grond van de zaak:

De inrichtende macht erkent dat er op de vorige school klachten waren, maar dat dit nooit verder geconcretiseerd werd. Betrokkene bevestigt dat hij steeds in alle openheid gecommuniceerd heeft.

Wie aan de slag gaat in een school en een strafvervolging voor dit soort van feiten lopende is, moet de directeur/vertrouwenspersoon daarvan op de hoogte brengen.

Zo niet kan er van een zware fout worden gesproken. De kamer van beroep kan inzien dat een school geen verdere samenwerking mogelijk acht, wanneer een personeelslid niet afdoende diligent omspringt met een strafvervolging voor beweerde zedenfeiten met minderjarigen.

 

2019-13 pdf bestandKVB-GVO-beslissing_2019_13.pdf (76 kB)

Feiten:

consulteren van vertrouwelijke info, gedeelde map verwijderen, mail ouder wijzigen, zich voordoen als directeur 

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing 

Beslissing kamer van beroep: 

24 mei 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand  van het beroep 

Grond van de zaak:

 

2019-12 pdf bestandKVB-GVO-beslissing_2019_12.pdf (153 kB)

Feiten:

betrokken bij nalatigheid bij pesten personeelslid, belangenvermenging, oneigenlijk en foutief gebruik van financiële middelen en infrastructuur, misbruiken gezag directeur, nalatigheid bij uitoefenen job,  

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel terugzetting in rang 

Beslissing kamer van beroep: 

12 juni 2019 - de kamer van beroep bevestigt de tuchtmaatregel van de terugzetting in rang 

Grond van de zaak:

Verjaring van de tuchtfeiten die langer dan zes maanden voor de opstart van de tuchtprocedure bekend waren bij de raad van bestuur. De kamer van beroep volgt de redenering van de inrichtende macht, dat bepaalde elementen in het dossier mogelijks al bekend waren aan enkele leden van de raad van bestuur, doch niet in voldoende omvang en precisie. 

Objectiviteit van de tuchtcommissie; de kamer van beroep oordeelt over het dossier met devolutieve werking, zodat een eventueel gebrek aan objectiviteit kan worden rechtgezet. 

De kamer van beroep tilt zwaar aan de weerhouden tuchtfeiten, zowel de nalatigheid bij pestgedrag als het weigeren om de geijkte financiële procedures te volgen.

Verzoekende partij heeft voldoende signalen gekregen dat hij zich dringend moest herpakken. Geen van de interventies bracht een kentering teweeg in het gedrag. De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat zij geen geloof meer had in een bijsturing van het gedrag in diens functie van directeur. De kamer van beroep begrijpt deze redenering.

 

2019-11 pdf bestandbeslissing 11 anoniem.pdf (102 kB)

Feiten:

gereedschapskoffers van de leerlingen op de vloer uitstrooien; lln vastpakken bij de borst, achteruit te duwen, knie op  borstkas plaatsen, lln uitschelden; directie vraagt uitdrukkelijk om niet te communiceren, gebeurt toch

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag  

Beslissing kamer van beroep: 

24 mei 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel ontslag – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling op  

Grond van de zaak:

Redelijke termijn, er liggen volgens de kamer geen indicaties voor dat er in dit dossier ontoelaatbaar lang gewacht zou zijn om op te treden, gelet op de strafrechtelijke vervolging.

De kamer van beroep is er van overtuigd dat er een probleem is van verbale en fysieke agressie en tilt zwaar aan deze feiten (buitengewoon onderwijs). De kamer van beroep erkent ook een aantal verzwarende omstandigheden (geweld gepleegd zonder onmiddellijke noodzaak). De kamer van beroep moet ook vaststellen dat het niet de eerste keer is dat zich dergelijke feiten voordoen en het voorliggende tuchtdossier kleuren.

Uit het dossier blijkt daarnaast onvoldoende dat de inrichtende macht pogingen heeft gedaan om het gedrag van betrokkene bij te sturen.

 

2019-10 pdf bestandbeslissing 10 anoniem.pdf (69 kB)

Feiten:

-

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende reden 

Beslissing kamer van beroep: 

24 mei 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep 

   

2019-09 pdf bestandbeslissing 9 anoniem.pdf (105 kB)

Feiten:

aansporen en ondersteunen van fraude tijdens de module-evaluaties.  

Bestreden beslissing:

ontslag om dringende reden 

Beslissing kamer van beroep: 

3 mei 2019 - de kamer van beroep bevestigt het ontslag om dringende reden     

Grond van de zaak:

Wat betreft het hoorrecht: De kamer heeft begrip voor de frustratie van verzoekende partij dat zij niet opnieuw gehoord werd vooraleer het ontslag werd uitgesproken. Om die redenen is de snelheid waarmee de school heeft gehandeld betreurenswaardig. Het hoorrecht is krachtens artikel 25 RPD geen decretale verplichting is. Bijgevolg kan de kamer zich slechts afvragen of het ontbreken van een verhoor ertoe geleid heeft dat de inrichtende macht niet over alle feiten beschikte op het moment van de beslissing.

Wat betreft de vervaltermijn

Het correcte verloop van de procedure wordt evenmin geraakt door het tijdsverloop. Krachtens art. 25 DRP begint de termijn van drie dagen te lopen vanaf het moment dat er kennis is van de dringende reden in hoofde van de inrichtende macht of zijn gemandateerde. Dit impliceert ook een beperkt onderzoek naar de juistheid van de vermoedens, vooraleer de termijn van drie werkdagen begint te lopen.

Wat betreft de mededeling van de sanctie

Krachtens art. 25 DRP dient de dringende redenen ter kennis worden gebracht bij een ter post aangetekende brief, verzonden binnen drie werkdagen na het ontslag. In dit dossier stelt zich geen vraag naar de tijdigheid van de brief, wel naar de precisieze inhoud. De omschrijving van de feiten is volgens de kamer korter dan wenselijk. Desalniettemin is de kamer van oordeel dat de essentie van de dringende reden correct wordt weergeven.

Wat betreft het bewijs van de feiten:

De kamer neemt ervan akte dat het dossier berust op verklaringen van minderjarige leerlingen. Doorheen elke verklaring is er een duidelijke rode draad op te merken die strookt met de voorgebrachte dossierstukken en getuigenissen.

Wat betreft de ernst van de voorgebrachte feiten

De kamer aanvaardt dat het gaat om een ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Dat de functieomschrijving onduidelijk zou zijn of ruimte voor interpretatie zou laten is niet geloofwaardig.

Wat betreft de proportionaliteit van de sanctie

De kamer van beroep aanvaardt dat er sprake is van een ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

 

2019-08 pdf bestandbeslissing 8 anoniem.pdf (80 kB)

Feiten:

Verzenden van elektronische berichten en foto’s naar de leerlinge, aanzetten tot het plegen van ontucht, die door de betrokken leerling als ongewenst, aanstootgevend en grensoverschrijdend werden ervaren; het als leraar stellen van seksueel, grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van de leerlinge     

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag 

Beslissing kamer van beroep: 

24 april - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van het ontslag    

Grond van de zaak:

In de statuten van verwerende partij is het aanwerven en ontslaan van personeel een exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering. De restbevoegdheid gaat naar de raad van bestuur. Volgens het rechtspositiedecreet wordt de tucht­bevoegdheid uitgeoefend door wie aangeworven heeft. Dat is in beginsel de rechtspersoon van de vzw. Men kan dus redeneren dat de tuchtcommissie door de raad van bestuur, die ook de vzw verbindt, geldig samengesteld werd. Die specifieke bepaling in de statuten dat het ontslaan van personeel aan de algemene vergadering voorbehouden is, verandert evenwel uitdrukkelijk het tuchtrecht van verwerende partij. Daardoor was de tuchtcommissie niet gemachtigd. De algemene vergadering had die bevoegdheid aan de tuchtcommissie of de raad van bestuur kunnen delegeren, maar heeft dit niet gedaan. Zelfs na de beslissing van de tuchtcommissie had de algemene vergadering de volledige procedure kunnen bevestigen en het onderzoek en de deliberatie van de tuchtcommissie kunnen valideren, maar ook dat is niet gebeurd. De redenering dat in de dagelijkse werking van de school de voorzitter en de bestuurders door hun handelen impliciet garanderen dat de algemene vergadering met alles akkoord gaat, gaat in tegen het vzw-recht.

 

2019-07 pdf bestandbeslissing 7 anoniem.pdf (83 kB)

Feiten:

Seksueel grensoverschrijdend gedrag t.a.v. een leerlinge op de school

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

28 maart 2019 - de kamer van beroep bevestigt de tuchtmaatregel van het ontslag   

Grond van de zaak:

Verzoekende partij heeft zich schuldig gemaakt aan afspraakjes met een leerlinge en ongepaste aanrakingen en heeft voorgesteld een liefdesrelatie te beginnen. Die feiten blijken uit het dossier dat de tuchtcommissie gebruikt heeft. Verzoekende partij wist dat de leerlinge een emotionele leeftijd van achttien maanden had, dus bijzonder kwetsbaar was en recht had op de voortdurende voorzichtige aanpak waar het BUSO voor staat.

 

2019-06 pdf bestandbeslissing 6 anoniem.pdf (99 kB)

Feiten:

school vroegtijdig en zonder toelating verlaten; nauwelijks les geven en taken niet uitvoeren; weigeren de instructies van de directeur op te volgen; gezag van de directeur niet aanvaarden; tijdens een overleg de directeur beschuldigen verantwoordelijk te zijn voor de zelfmoord van collega.

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel terbeschikkingstelling gedurende twee jaar 

Beslissing kamer van beroep: 

13 maart 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling gedurende twee jaar – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling op tot 30 juni 2020   

Grond van de zaak:

Een normaal discussiepunt wordt een personeels­probleem en een therapeutische kwestie. Een dergelijke houding reduceert de inzet­baarheid in de school en schaadt het vertrouwen van de directie. In het dossier en op de zitting wordt verklaard dat haar houding te wijten is aan A.S.S.

Schijn van partijdigheid? Een tuchtcommissie is geen onder­zoeksrechter. Als er geen voor­oordeel van schuldige gedraging mag zijn, kon er nooit een tuchtzaak opgestart worden. Feiten niet bewezen? Feiten worden niet ontkend. 3. Niet-toereken­baarheid van de feiten? De sector van het onderwijs heeft een degelijke arbeids­bescher­ming, maar die heeft ook als gevolg dat schoolbesturen op een efficiënte arbeidsprestatie mogen rekenen en dat niet alle ziektes of stoornissen van perso­neels­leden te hunnen laste vallen. 

 

2019-05 pdf bestandkvb_gvo_2019-5.pdf (121 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel terbeschikkingstelling gedurende één jaar

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling gedurende één jaar – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde gedurende 6 maanden op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde op de zitting in 2018 vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd. Dat probleem werd gedeeltelijk rechtgezet in voorliggende procedure. De middelen. Partijdigheid; de veroordeling is door de tuchtcommissie uitgesproken na een correcte procedure; partijdigheidbeginsel; tuchtcommissie was niet onregelmatig samengesteld, volgens de statuten hadden de bestuurders de bevoegdheid om de vzw te verbinden; rechten van verdediging door niet te zoeken naar getuigen à décharge; beginselen behoorlijk bestuur.

 

2019-04pdf bestandkvb_gvo_2019-4.pdf (112 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel afhouding van 1/5 van de wedde gedurende 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde gedurende 5 maanden – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de blaam op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in 2018 ineen voorgaande zitting al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  Procedureel: als twee leden niet stemmen, is de tuchtcommissie niet ongeldig samengesteld; redelijke termijn; overheid heeft de taak om een zaak binnen een redelijke termijn af te handelen; rechten van de verdediging wegens het niet-oproepen van moraliteitsgetuigen, motiveringsbeginsel en zorgvuldigheidsbeginsel.

 

2019-03pdf bestandkvb_gvo_2019-3.pdf (118 kB)

Feiten:

pesterijen

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel afhouding van 1/5 van de wedde gedurende 5 maanden

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde gedurende 5 maanden  – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde gedurende  2 maanden op

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelde in een zitting in 2018 al vast dat verwerende partij niet precies aangegeven had voor welke precieze tuchtfeiten de verzoekende partij ter verantwoording geroepen werd.  De middelen. De samenstelling van de tuchtcommissie; de leden van de tuchtcommissie dienen geen bestuurders van de vzw te zijn; er is in het besluit van de Vlaamse Regering sprake van tuchtoverheid

 

2019-02pdf bestandkvb_gvo_2019-2.pdf (73 kB)

Feiten:

laster en eerroof

Bestreden beslissing:

tuchtmaatregel ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

27 januari 2019 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:  

 

2019-01pdf bestandkvb_gvo_2019-1.pdf (181 kB)

Feiten:

handelingen van ernstige grensoverschrijdende aard die geleid hebben tot psychische en fysische grote schade en burn-out bij G.B. 

Bestreden beslissing:

Tuchtmaatregel terugkeer tot de tijdelijke aanstelling

Beslissing kamer van beroep: 

9 januari 2019 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling 

Grond van de zaak:  

De tuchtfeiten die als basis voor de beslissing genomen werden dateren van 2016. De tuchtprocedure diende normaal minder dan zes maand na de feiten opgestart te worden. De termijn start bij de kennisname door het schoolbestuur. De afgevaardigd bestuurder was in 2016 al op de hoogte van de feiten.   De tweede reden om tot een vernietiging te komen is dat de tuchtprocedure te sterk gebaseerd werd op de adviezen van de preventieadviseur.