Beslissingen Kamer van Beroep 2018 - Officieel onderwijs

2018-01 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_225_dd_20180328.pdf (224 kB)

Feiten:

ongepast fysiek en verbaal geweld;

Bestreden beslissing:

ontslag

Beslissing kamer van beroep: 

14 februari 2018 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van het ontslag – de kamer van beroep legt de tuchtmaatregel van de schorsing voor zes maanden op

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep doet in laatste aanleg uitspraak met een beslissing die devolutieve werking heeft.

De Kamer van Beroep verwijst naar artikel 44 van het Gemeentedecreet waaruit blijkt dat het College bestaat uit de burgemeester, de voorzitter van de OCMW-raad en de schepenen. Artikel 180 van het Gemeentedecreet bepaalt dat de gemeentesecretaris de zittingen bijwoont en verantwoordelijk is voor het opstellen van de notulen. De aanwezigheid van de stadssecretaris tijdens de zittingen is dus een decretale verplichting en kan in geen geval de nietigheid van de beslissing met zich meebrengen.

De Kamer van Beroep ziet ook niet in dat door de aanwezigheid van iemand die de tuchtonderzoeker helpt bij de notulering, de rechten van de verdediging zouden geschonden zijn.

Volledigheidshalve vestigt de Kamer van Beroep er de aandacht op dat door de devolutieve werking van het beroep, een eventuele inbreuk op de geheime stemming door de initiële tuchtoverheid, kan rechtgezet worden door de beslissing van de Kamer van Beroep.

 

De Kamer van Beroep herinnert eraan dat artikel 8, § 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 op straffe van nietigheid van de oproeping, voorschrijft dat in de oproepingsbrief o.m. de ten laste gelegde feiten moeten worden vermeld.

De Kamer van Beroep is van oordeel dat uit de voorliggende stukken blijkt dat verzoekende partij door zijn gedraging tegenover de leerlingen ernstig tekort is gekomen in de uitoefening van zijn ambt en onvoldoende oog heeft gehad voor de voorbeeldfunctie.  

 

2018-02 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_226_dd_20180307.pdf (203 kB)

Feiten:

tablet van de school gebruiken voor privé-communicatie (opslaan pornografisch materiaal)  

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing kamer van beroep:

7 maart 2018 – de kamer van beroep vernietigt de ordemaatregel van de preventieve schorsing

Grond van de zaak:

Ten aanzien van de betwistingen inzake het niet in acht nemen door het schoolbestuur van de voorschriften die betrekking hebben op de preventieve schorsing, onderzoekt de Kamer van Beroep de zaak in haar geheel en doet in laatste aanleg uitspraak met een beslissing die devolutieve werking heeft. De Kamer van Beroep kan daarbij gebreken in de procedure die de beslissende overheid zelf heeft begaan, herstellen of rechtzetten.

De Kamer van Beroep herhaalt dat verzoekende partij met een brief werd uitgenodigd voor de hoorzitting. De raadsman van verzoekende partij heeft een kopie van het dossier opgevraagd en de kopie is hem dezelfde dag in de vooravond bezorgd. De Kamer ziet hierin geen onredelijk lang talmen van verwerende partij.

De Kamer van Beroep wijst erop dat een preventieve schorsing mogelijk is onder de dubbele voorwaarde dat 1) het personeelslid (hier verzoekende partij) strafrechtelijk of tuchtrechtelijk wordt vervolgd en 2) zijn aanwezigheid onverenigbaar is met het belang van de dienst.

 

De Kamer van Beroep kan niet anders dan vaststellen dat verwerende partij lang heeft gewacht om te besluiten een tuchtprocedure op te starten en de preventieve schorsing uit te spreken.

 Uit de verklaringen tijdens de hoorzitting blijkt dat er tot op vandaag nog geen tuchtonderzoeker is aangesteld en het tuchtonderzoek dus nog niet effectief is begonnen.

De Kamer van Beroep is van oordeel dat met hetgeen de Kamer thans bekend is, niet in redelijkheid kan aangetoond worden dat de handelwijze van verzoekende partij een preventieve schorsing verantwoordt.

 

2018-03 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_227_dd_20180214.pdf (269 kB)

Feiten:

college kreeg kennis van een schrijven waarin 40% van het personeel klachten heeft; machtsmisbruik en misbruik van het ambt tegenover personeelsleden en ouders; onzorgvuldig, onrechtmatig gebruik van de onderwijs- en stadsmiddelen; pesterijen; partijdigheid, onrechtmatig gebruik logo; eigen disfunctioneren proberen te verdoezelen; onjuiste verklaringen afleggen.

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing kamer van beroep: 

28 maart 2018 - de kamer van beroep bevestigt de ordemaatregel van de preventieve schorsing

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep ziet in voorliggend dossier niet in dat de onpartijdigheid van de pedagogisch inspecteur-generaal in het gedrang zou gekomen zijn bij het opmaken van het rapport voor het College.

De kamer herinnert eraan dat de oproeping voor een hoorzitting met het oog op een eventuele preventieve schorsing geen melding moet maken van tuchtfeiten.

De Kamer van Beroep moet oordelen over het al dan niet onredelijk karakter van de preventieve schorsing en doet hierover ook in laatste aanleg uitspraak met een beslissing die devolutieve werking heeft. De kamer spreekt zich niet uit over de gegrondheid van de tenlasteleggingen maar oordeelt enkel over de vraag of de aangehaalde tenlasteleggingen ernstig zijn en of de betrokkene nog normaal kan functioneren en/of door zijn aanwezigheid de werking van de dienst en/of het onderwijs al dan niet wordt verstoord en het tuchtonderzoek zou kunnen worden belemmerd. De Kamer van Beroep vestigt er de aandacht op dat het in voorliggende zaak geen geïsoleerde en eenmalige klacht van een personeelslid betreft maar dat de bestreden beslissing betrekking heeft op diverse overeenstemmende klachten.

 

2018-04 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_228_dd_20180418.pdf (242 kB)

Feiten:

diefstal

Bestreden beslissing:

blaam

Beslissing kamer van beroep: 

9 mei 2018 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de blaam

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep bevestigt dat verzoekende partij in juli 2017 in kennis werd gesteld van het opstarten van de tuchtvordering. Er mag enkel rekening gehouden worden met de feiten waarvan men kennis heeft genomen binnen een vervaltermijn van zes maanden voorafgaand aan het opstarten van de tuchtvervolging.

De Kamer van Beroep kan uit het dossier en de verklaringen niet anders dan vaststellen dat de tuchtoverheid zich voor het opleggen van de tuchtstraf uitsluitend heeft gesteund op de verklaringen die personeelsleden in oktober-november 2017 hebben afgelegd over feiten die in de maanden maart, april en juni 2017 zijn gebeurd

De Kamer van Beroep is niet overtuigd dat de vermoedens die verwerende partij haalt uit de verklaringen van de personeelsleden voldoende doorslaggevend zijn om verzoekende partij de schuld te geven voor het verdwijnen van geld.

 

2018-05 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_231_dd_20180523.pdf (221 kB)

Feiten:

onwettige afwezigheden, negeren van orders en verzoeken van de directeur

Bestreden beslissing:

afhouding van 1/5 van de wedde gedurende zes maanden

Beslissing kamer van beroep: 

23 mei 2018 - de kamer van beroep vernietigt de tuchtmaatregel van de afhouding van 1/5 van de wedde gedurende zes maanden

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep stelt vast dat de oproepingsbrief in algemene bewoordingen en zonder enige specificatie de beweerde misdragingen omschrijft en geen melding maakt van de concrete ten laste gelegde feiten en/of misdragingen die in tijd en ruimte kunnen worden gelokaliseerd.

De kamer van beroep merkt ook op dat geen voorstel van tuchtsanctie wordt vermeld.

 

2018-06 pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2018_229_dd_20180509.pdf (235 kB)

Feiten:

mogelijk ongepast gedrag t.a.v. leerlingen

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing

Beslissing kamer van beroep:

18 april 2018 - de kamer van beroep bevestigt de ordemaatregel van de preventieve schorsing

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep herhaalt dat geen uitspraak wordt gedaan over de vraag of de beweerde tekortkomingen al dan niet als tuchtfeiten kunnen worden beschouwd maar dat enkel de vraag aan de orde is of terwijl het tuchtonderzoek wordt gevoerd, verzoekende partij normaal als leerkracht kan functioneren en op de school aanwezig kan zijn samen met de leerlingen die misschien het slachtoffer zijn van de gedragingen van verzoekende partij.

 

2018-07  pdf bestand2018_KvB_GOO_beslissing_07.pdf (217 kB)

Feiten:

onwettige afwezigheden; negeren van orders en verzoeken;

Bestreden beslissing:

tuchtstraf afhouding van wedde van 1/5de van de laatste bruto-activiteitswedde per maand, gedurende een periode van zes maanden

Beslissing kamer van beroep: 

23 mei 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de tuchtmaatregel.

Grond van de zaak:  

Zie beslissing

 

2018-08  pdf bestand2018_KvB_GOO_beslissing_08.pdf (230 kB)

Feiten:

zelf software installeren op de persoonlijke PC of laptop van 4 cursisten; de geïnstalleerde software kan beschouwd worden als illegale handel; verkooptransactie tussen lesgevers en cursisten; tekortkoming aan de plichten vermeld in het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositieregeling van gesubsidieerde personeelsleden

Bestreden beslissing:

tuchtmaatregel terugkeer tot de tijdelijke aanstelling.

Beslissing kamer van beroep: 

13 juni 2018 – Kamer van Beroep vernietigt tuchtmaatregel terugkeer tot de tijdelijke aanstelling – Kamer van Beroep legt tuchtmaatregel schorsing voor de duur van 6 maanden op.

Grond van de zaak: 

Zie beslissing

 

2018-09  pdf bestand2018_KvB_GOO_beslissing_09.pdf (296 kB)

Feiten:

schending van het ambtsgeheim; pesterijen tegenover de personeelsleden en de leerlingen; machtsmisbruik van haar ambt in het algemeen; partijdigheid in de uitvoering van haar ambt; mishandeling van leerlingen; onprofessioneel en onwaardig gedrag in het ambt van; beroepsernst; loyauteit, gereserveerdheid, laster en eerroof; neutraliteit en beginsel van benuttigingsgelijkheid.

Bestreden beslissing:

tuchtstraf van ontslag.

Beslissing kamer van beroep: 

12 september 2018 – Kamer van Beroep bevestigt de tuchtstraf van ontslag.

Grond van de zaak: 

Zie beslissing

 

2018-10  pdf bestand2018_KvB_GOO_beslissing_10.pdf (220 kB)

Feiten:

Spaargeld van de school niet overgedragen aan de nieuwe schooldirectie; spaargeld van de school aangewend om laptop aan te kopen; spaargeld van de school aangewend om catering-, gsm- en internetkosten aan zichzelf terug te betalen; geen transparantie ten opzichte van schoolbestuur.

Bestreden beslissing:

preventieve schorsing voor de duur van de tuchtprocedure

Beslissing kamer van beroep: 

23 augustus 2018 – Kamer van Beroep vernietigt de beslissing van preventieve schorsing tot het einde van de tuchtprocedure

Grond van de zaak: 

Zie beslissing