Beslissingen Kamer van Beroep 2017 - ( Vrij onderwijs)

2017_22: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_22_dd_20171220.pdf (224 kB)

Feit:

Het opsluiten van de leerlingen in de vestiaire; onaangepaste houding naar leerlingen toe tijdens het volksdansen; maken van ongepaste en seksuele getinte uitspraken naar leerlingen; financiële anomalieën; niet of laattijdig verantwoorden van afwezigheden.

Bestreden beslissing:

Ontslag

Beslissing in beroep:

20 december 2017 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd - de tuchtmaatregel van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Er wordt een openbare zitting gevraagd. De kamer van beroep oordeelt dat de zitting openbaar zal verlopen maar vraagt geen namen van minderjarigen en leerlingen te vermelden. De getuigen worden in een besloten zitting gehoord.
De kamer van beroep hecht grote waarde aan het onafhankelijke verslag van de preventieadviseur.
De kamer van beroep stelt echter vast dat de tuchtfeiten onvoldoende zwaarwichtig zijn om tot een ontslag te leiden. De enige tuchtfeiten die de kamer van beroep erkent, zijn het ongepaste, grove taalgebruik en het verlaten van de school met een leerling. De kamer van beroep vernietigt het ontslag en geeft een blaam.

 

2017_21: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_21_dd_20171206.pdf (286 kB)

Feit:

Weigeren om het actieplan, opgemaakt na een adviesrapport van de preventieadviseur, uit te voeren.

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

6 december 2017 – De maatregel van de preventieve schorsing wordt bevestigd

Grond van de zaak:

Het verweerschrift werd niet aangetekend verstuurd maar verzoekende partij verklaart het verweerschrift tijdig ontvangen te hebben. Het wordt niet geweerd. De kamer van beroep oordeelt dat de preventieve schorsing een verantwoorde maatregel was, nuttig en noodzakelijk om een ernstige verstoring van de goede werking van de school ongedaan te maken. In de stukken vindt de kamer van beroep voldoende elementen om de conclusies van de preventieadviseur en de tuchtcommissie te delen. Na het moeilijk functioneren van betrokkene en de negatieve aanpak van het actieplan, kon men aannemen dat een preventieve schorsing nood¬zakelijk was om de toestand te normaliseren.

 

2017_20: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_20_dd_20171108.pdf (195 kB)

Feit:

Weigeren om het actieplan, opgemaakt na een adviesrapport van de preventieadviseur,

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

8 november 2017 – Afstand van het beroep

Grond van de zaak:

De tuchtcommissie heeft haar beslissing tot preventieve schorsing bij hoogdringendheid hernomen en bevestigd met terugwerkende kracht. Deze beslissing vervangt de voorgaande. Het beroep is zonder voorwerp.

 

2017_19: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_19_dd_20171108.pdf (205 kB)

Feit:

Zich in het schoolrestaurant bedienen aan de saladbar; systematische loondiefstal plegen, als kassaverantwoordelijke. Taak om aanwezigheden op te volgen verwaarlozen.

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

8 november 2017 – De maatregel van de preventieve schorsing wordt vernietigd

Grond van de zaak:

De kamer van beroep kan niet vaststellen dat de preventieve schorsing noodzakelijk is om schade aan het pedagogisch project van de school te vermijden.

 

2017_18: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_18_dd_20170920.pdf (219 kB)

Feit:

Het alleen laten van leerlingen, het doen van zijn behoefte in de struiken van de tuinbouwhoeve, het in een negatief daglicht stellen van de school, het fotograferen van leerlingen, op indiscrete wijze omgaan met een lopend onderzoek

Bestreden beslissing:

Ontslag

Beslissing in beroep:

20 september 2017 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd

Grond van de zaak:

Betrokkene is hervallen in een houding waarvoor de school al een sterke afkeuring had laten blijken door het opstarten van een eerste tuchtprocedure. De kamer van beroep tilt zwaar aan het feit dat zoveel tuchtfeiten plaatsvonden in die eerste weken van de re-integratie na een lange periode van afwezigheid.

 

2017_17: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_17_dd_20170823.pdf (217 kB)

Feit:

Klachtenbrief over directeur; overdreven aantal regeltjes, verplichtingen; Obsessieve controle; Overdreven aantal klasbezoeken; Coaching onbestaande; Het personeel zou te vaak worden afgebroken, gekraakt; in discussie gaan, zou quasi onmogelijk zijn; uitvliegen, roepen en tieren, zelfs kleineren; onhoudbare taakbelasting; duidelijk uitgesproken of verdoken bedreigingen; voortdurende angst, afgerekend worden; de veelheid aan overdreven reacties op futiliteiten destabiliseren; startende leerkrachten verlaten de school; psychische problemen; empathie voor deze geestelijke toestand zou nauwelijks of niet bestaan; kandidatuur voor het LOC manipuleren; indiscreet omgaan met wat op de Raad van Bestuur is besproken.

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

23 augustus 2017 - De maatregel van de preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Bij een preventieve schorsing gaat de kamer van beroep enkel na of er gronden waren om een tuchtonderzoek in te stellen en of de preventieve schorsing een verantwoorde beslissing was.
Sommige tuchtfeiten zijn verjaard, maar er blijven voldoende feiten staande die recente deontologische fouten kunnen uitmaken. De kamer van beroep verwijst naar het grote aantal van de klachten en de aard van de ingeroepen feiten en vindt de preventieve schorsing een weloverwogen beslissing.

2017_16: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_16_dd_20170823_2.pdf (37 kB)

Feit:

Het ontvreemden van klasmateriaal, didactisch materiaal en boeken uit de klaslokalen, als interim leerkracht in het kleuteronderwijs; het publiek te koop aanbieden van het ontvreemde klasmateriaal.

Bestreden beslissing:

Ontslag

Beslissing in beroep:

23 augustus 2017 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep kreeg geen duidelijke kijk op de zaak en besliste zelf getuigen te verhoren. De kamer van beroep gaat niet in op de vraag dat de getuigen de eed van het Gerechtelijk Wetboek zouden afleggen.
Uit de getuigenverhoren blijkt dat niet altijd zorgeloos wordt omgesprongen met de boeken en het lesmateriaal.
Uit de getuigenverhoren blijkt dat goederen, eigendom van verwerende partij, door verzoekende partij verkocht zijn via een internethandel.

2017_15: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_15_dd_20170705.pdf (223 kB)

Feit:

Het betreden van het schooldomein met uw hond, met verzwarende omstandigheid dat uw hond reeds verschillende collega’s heeft aangevallen; filmen van de schooldirecteur zonder toestemming; weigering om een taak uit te voeren; gebrek aan respect en het uiten van beschuldigingen; verspreiden van negatieve berichten en geruchten over de school; storen van leerlingen van klas door het spelen van luide muziek; verhinderen van de goede werking van de school door het systematisch terecht wijzen en controleren van hiërarchische oversten en collega's.

Bestreden beslissing:

Terugkeer tot de tijdelijke aanstelling

Beslissing in beroep:

5 juli 2017 - De maatregel van de terugkeer tot de tijdelijke aanstelling wordt vernietigd – de maatregel van de afhouding van 5% van de wedde gedurende één maand wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Door de verwerende partij werden er na afsluiting van het tuchtdossier nog stukken toegevoegd, de verzoekende partij vraagt deze uit de debatten te weren. De kamer van beroep maakt evenwel een uitzondering voor 1 stuk.
De redelijke termijn van behandeling werd tijdens de tuchtprocedure niet overschreden. Het verhoor heeft inderdaad acht maand na de laatste ingeroepen feiten plaatsgevonden, maar de school heeft in die periode duidelijk rekening gehouden met de toestand van betrokkene.
Een reeks feiten die in de stukken bewezen worden, kunnen niet miskend worden. De tuchtcommissie heeft een sanctie opgelegd rekening gehouden met de precaire situatie van verzoekende partij. De kamer van beroep verbreekt toch de beslissing van de tuchtcommissie en legt een sanctie met financiële gevolgen.

2017_14: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_14_dd_20170705.pdf (207 kB)

Feit:

Herhaalde diefstallen van geldbedragen uit een personeelskassa van de school.

Bestreden beslissing:

-

Beslissing in beroep:

5 juli 2017 - De maatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Betrokkene beweert dit gedaan te hebben om te wijzen op de onveilige bewaring van het geld van die kas en omdat de afgesproken regels niet werden nageleefd. De verzoekende partij roept in dat het niet om een diefstal gaat, omdat er psychologische gronden aan de basis van het wegnemen van het geld lagen. De verzoekende partij bewijst met voldoende middelen dat hij ASS (autismespectrumstoornis) heeft en dat dit hem ertoe gedreven heeft het geld weg te nemen om die onveilige situatie aan te tonen.

2017_13: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_13_dd_20170704.pdf (203 kB)

Feit:

Zichzelf in het schoolrestaurant bedienen van de saladbar en van de warme maaltijden, waar u aangaf slechts soep te nemen en daarvoor ook maar betaalde (diefstal geraamd € 700,00 à 800,00). Verzwarend element daarbij is dat u de kassaverantwoordelijkheid heeft. Uw taak om de aanwezigheden van de scholieren op te volgen, ondanks diverse aanmaningen en herinneringen, blijvend en afkerig van elke verbetering, verwaarloosd hebben.

Bestreden beslissing:

-

Beslissing in beroep:

4 juli 2017 - De maatregel van de preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelt vast dat de tuchtcommissie niet aangesteld werd door de raad van bestuur. Diens raad van bestuur kan niet geldig beslissen zonder dat de helft van de leden aanwezig zijn of een mandaat gegeven hebben.
Het ontslag van één lid op 20 maart 2017 ging immers maar in op 20 mei (na twee maanden).

2017_12: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_12_dd_20170621.pdf (199 kB)

Feit:

-

Bestreden beslissing:

Ontslag om dringende reden

Beslissing in beroep:

21 juni 2017 - De kamer van beroep bevestigt het ontslag om dringende reden.

Grond van de zaak:

In de beslissing van de kamer van beroep werd een beroep van de verzoekster onontvankelijk verklaard omdat het niet gemotiveerd was. De kamer van beroep heeft zich toen niet uitgesproken over het ontslag, maar het ontslag werd wel definitief door het verloop van de termijn om een geldig beroep in te stellen.

De verzoekende partij heeft een nieuw beroep ingediend, ditmaal met een ruime motivering en toelichting erbij. Het tweede beroep werd niet binnen de vijf kalenderdagen na ontvangst van de beslissing ingediend.
In de ontslagbrief niet vermeld waar beroep kon aangetekend worden. Het gaat hier echter om een arbeidsrelatie in het vrije onderwijs, tussen een VZW en een personeelslid, dus om een privaatrechtelijk ontslag.
Het gemotiveerde beroep was laattijdig en dus onontvankelijk.

2017_11: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_11_dd_20170607.pdf (186 kB)

Feit:

-

Bestreden beslissing:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

7 juni 2017 - Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

-

2017_10: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_10_dd_20170607.pdf (192 kB)

Feit:

-

Bestreden beslissing:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

7 juni 2017 - Het beroep is niet ontvankelijk.

Grond van de zaak:

Het beroepsschrift werd niet gemotiveerd, wat nochtans op straffe van niet-ontvankelijkheid voorgeschreven wordt.
In het beroepsschrift werd verwezen naar “motivatie, toelichting en stukken” die te gelegener tijd zouden toegevoegd worden. De geldigheid van het verzoekschrift is echter te beoordelen op grond van het beroepsschrift zelf. Het is bijgevolg niet-ontvankelijk.

2017_09: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_09_dd_20170531.pdf (208 kB)

Feit:

Het bewust achterhouden van gelden bestemd voor de school, zonder medeweten van de directeur of het schoolbestuur.

Bestreden beslissing:

Ontslag

Beslissing in beroep:

31 mei 2017 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de schorsing tot en met 31-12-2017 wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Omwille van het gebrekkig bijhouden van de boekhouding, wat een taak van het bestuur is, omwille van de onduidelijke taakomschrijving, omwille van de onduidelijke bestemming van het volledige kasgeld, omwille van de gebrekkige beveiliging van de schoolkas en omwille van het feit dat het toeschrijven van elk tekort enkel kan berusten op een vermoeden dat niet hard te maken is, vindt de kamer van beroep dat een ontslag niet verantwoord is. Anderzijds treedt de kamer van beroep in de plaats van de tuchtcommissie. Zij vindt het thuis bewaren van geld van de school buiten elk medeweten een ernstig tuchtfeit.

2017_08: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_08_dd_20170531.pdf (208 kB)

Feit:

Ongewenst verbaal, non-verbaal en lichamelijk gedrag met een seksuele connotatie t.a.v. een jonge, kwetsbare vrouwelijke collega.

Bestreden beslissing:

Blaam

Beslissing in beroep:

31 mei 2017 - De maatregel van de blaam wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Tussen leraren die verplicht zijn om samen te werken in eenzelfde corps vormen ongewenste intimiteit met aanrakingen en allusies op liefde een deontologische fout.

2017_07: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_07_dd_20170503.pdf (211 kB)

Feit:

Het stellen van incorrect, onverantwoord en ontoelaatbaar pedagogisch en grensoverschrijdend gedrag door: leerlingen slaan, porren en stampen; leerlingen fysiek erg dicht benaderen en aan te raken op plaatsen die ze niet graag hebben; leerlingen geen eerste zorgen toe te dienen en niet toe te staan dit zelf te doen; leerlingen bedreigen in het geval ze voorvallen zouden melden aan collega’s of hiërarchische oversten.

Bestreden beslissing:

Blaam

Beslissing in beroep:

3 mei 2017 - De maatregel van de blaam wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Tijdens de tuchtprocedure werd de samenstelling van de tuchtcommissie gewijzigd. De verwerende partij legt geen stukken neer waaruit blijkt dat de tuchtcommissie rechtsgeldig werd samengesteld, waardoor de kamer enkel de nietigheid van de procedure kan vaststellen.
Een tuchtbeslissing moet binnen de zes weken na het tuchtverhoor genomen worden om daarna zonder verwijl aan het personeelslid betekend te worden. De kamer van beroep kan oordelen of de termijn naar redelijkheid en billijkheid niet te lang geworden is.

2017_06: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_06_dd_20170419.pdf (204 kB)

Feit:

Het vermeend ernstig seksueel grensoverschrijdend ten aanzien van uw toenmalige leerling  Uw vermeend verzoek om alle SMS berichten die u met haar wisselde over uw afspraken en contacten in uw aanwezigheid en onder uw controle, uit haar GSM te wissen.

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

19 april 2017 - de maatregel van de preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij houdt voor dat zijn rechten van verdediging geschonden werden; onvoldoende nauwkeurig omschreven in de oproepingsbrief.
De kamer van beroep stelt vast dat dit voor het eerst in beroep wordt opgeworpen, alsook dat dit alles toch duidelijk werd omschreven.

De kamer van beroep houdt er rekening mee dat een preventieve schorsing stigmatiserend kan werken en dat de ten laste gelegde feiten nog geenszins bewezen zijn. Anderzijds gaat het om vermeend grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van een leerlinge van de school buitengewoon onderwijs. 
De kamer van beroep dringt er wel op aan om het tuchtonderzoek onverwijld uit te voeren en een tuchtbeslissing te treffen.

2017_05: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_05_dd_20170329.pdf (222 kB)

Feit:

Ongepast en grensoverschrijdend gedrag op een bijna voortdurende basis, zowel emotioneel als fysiek ten aanzien van onder vermelde leerlingen.  Ongepast taalgebruik in bijzijn van leerlingen. Ongepast en agressief gedrag ten aanzien van directie, collega’s en schoolbestuur.

Bestreden beslissing:

Ontslag

Beslissing in beroep:

29 maart 2017 - de tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd 

Grond van de zaak:

De kamer van beroep vindt dat de tuchtcommissie zorgvuldig geoordeeld hebben.

2017_04: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_04_dd_20170329.pdf (250 kB)

Feit:

Het niet aanwenden van uren/leerkracht en TAC-uren. Verzet en obstructie tegen aanwerving pedagogisch directeur. Onwil en belemmering participatie binnen de school. Onheuse en manipulatieve opdrachten. Afwijzen van inbreng door leden klassenraad. Mensen het goed functioneren onmogelijk maken. Mensen zonder pardon opzij zetten. Incorrect gedrag t.a.v. collega/leerkracht. Pestgedrag t.a.v. collega. Publieke ondermijning van gezag van collega.  Deloyaal gedrag t.a.v. collega’s. Nefast verloop van directieleden en leden middenkader. Schendingen van het ambtsgeheim. Moedwillig foutief gedrag. Schriftvervalsing. Vertrouwensbreuk met het personeel en met het directieteam. Leerkrachten voelen zich in de kou gezet.

Bestreden beslissing:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

29 maart 2017 - de tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd -  de tuchtmaatregel van de schorsing tot en met 15 juli 2017 wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Bij de feiten waren er meerdere bij het bestuur sinds langer dan zes maanden. Andere ingeroe¬pen feiten zijn op zichzelf niet zwaarwichtig. Veel van de ingeroepen tuchtfeiten gaan over functionering en niet over deontologische fouten.  De reeks feiten wijst onmiskenbaar op een manier van omgaan met het personeel; dat kan wel degelijk als een deontologische fout beschouwd kan worden. Bij de sanctionering  dient rekening gehouden te worden met het feit dat de negatieve doorlichting van de school gekeerd werd en dat het bestuur onzorgvuldig gehandeld heeft zowel bij de vaste benoeming als bij het opleggen van de tuchtstraf van ontslag.

2017_03: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_03_dd_20170315.pdf (207 kB)

Feit:

Minstens aanwijzingen dat u als leraar buitenschoolse contacten gepland; grensoverschrijdend gedrag en aantasting van de psychische en fysieke integriteit van de leerling.

Bestreden beslissing:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

15 maart 2017 - de tuchtmaatregel van de preventieve schorsing wordt bevestigd

Grond van de zaak:

Het schoolbestuur had redenen om de gerelateerde feiten als ernstig te weerhouden. De kamer van beroep is van oordeel dat wegens de ernst van de beweerde feiten een onderzoek noodzakelijk is om de juistheid te achterhalen; om het onderzoek in alle sereniteit te laten verlopen is het aanvaardbaar dat betrokkene tijdens de duur van het onderzoek niet op de school aanwezig is en dat het schoolbestuur daarover niet onredelijk heeft gehandeld.

2017_02: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_02_dd_20170215.pdf (228 kB)

Feit:

Het vroegtijdig verlaten van de werkpost zonder toestemming, laattijdige aanwezigheid op de school. Het regelen van persoonlijke zaken tijdens de lesuren,
leerlingen zonder toezicht laten. Het persoonlijk niet-respecteren van het rookverbod tijdens praktijklessen. Het toelaten dat leerlingen roken tijdens buitenschoolse praktijklessen. Het niet-respecteren van de schoolinterne regels. Het nuttigen van alcohol tijdens de werkuren, in aanwezigheid van leerlingen. Het verstrekken van alcohol aan leerlingen. Het betrekken van leerlingen en ouders bij conflicten met directie en collega’s. (Poging tot) fraude van officiële documenten. Misbruik van uw positie en gezag als leraar voor commerciële doeleinden, diefstal van geld van leerlingen en/of diefstal van geld van de school.

Bestreden beslissing:

Schorsing van 1 jaar

Beslissing in beroep:

15 februari 2016 - de tuchtmaatregel van de schorsing van 1 jaar wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Dat de mededeling van de tuchtbeslissing laattijdig was en niet in overeenstemming met art. 8 § 8 BVR 22 mei 1991: de tuchtcommissie heeft haar beslissing wel degelijk genomen binnen de voorziene termijn. Die beslissing moest onverwijld doorgestuurd worden aan de betrokken leraar, maar op dat doorsturen staat geen dwingende termijn. In het verleden heeft de kamer van beroep reeds beslist dat een termijn van twee weken voor de mededeling niet onredelijk is (GOO/1997/58) en dat de enige sanctie op het niet onmiddellijk doorsturen van de beslissing is dat de beroepstermijn intussen niet ingaat (GVO/1998/14). 
Dat het verweerschrift werd overgemaakt na de voorziene termijn. Volgens  rechtspraak van de kamers van beroep vangt die termijn aan op de dag volgend op de aanbieding van de zending aan de geadresseerde. Ook als gerekend zou worden met art. 4 § 2 procedurereglement Raad van State (en art. 53bis Ger.W.), waarbij de termijn aanvangt op de derde dag na de verzending door het secretariaat (RvS 230.529 en 163.785), blijft de memorie van verweer laattijdig. De kamer van beroep herinnert eraan dat zaterdagen meetellen in die twintig werkdagen.

De kamer van beroep stelt vast dat een belangrijke reeks tuchtrechtelijke feiten degelijk aangetoond werd en dat de tuchtsanctie van één jaar schorsing in verhouding staat met de zwaarte van deze feiten.

2017_01: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2017_01_dd_20170215.pdf (203 kB)

Feit:

Op een vergadering roepen en tieren, met de deuren gooien, zich in termen uitdrukken  die onwaardig zijn; een algemene houding van ophitsing en uitdaging van het gezag van de inrichtende macht.

Bestreden beslissing:

Afhouding van wedde gedurende 1 maand van 5%

Beslissing in beroep:

15 februari 2016 - de tuchtmaatregel van de afhouding van wedde gedurende 1 maand van 5% wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het roepen en tieren is niet beperkt gebleven tot de personeelsvergadering, maar werd werd verdergezet buiten het vergaderlokaal, in aanwezigheid van ouders van leerlingen.  De school heeft een bemiddeling voorgesteld die zou moeten leiden tot een  re-integratie. Betrokkene is niet bereid zich te excuseren.