Beslissingen Kamer van Beroep 2016 - ( Vrij onderwijs )

2016_22: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_22_dd_20161026.pdf (205 kB)

Feit:

Beepaalde leerlingen onrechtmatig bevoordeligen; punten significant aanpassen; leerlingen op een dwingende en ongepaste manier lastig vallen; collega in een slecht daglicht stellen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor vier maanden

Beslissing in beroep:

26 oktober 2016 – de tuchtmaatregel van de schorsing voor vier maanden wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Een bewijs is gebaseerd op de transcriptie van een facebook-gesprek. Dat zou strijdig zijn met art. 124 van de Wet van 13 juli 2005 op de elektronische communicatie. De kamer van beroep weert het stuk niet uit de debatten en erkent er de aanvullende bewijskracht van. 
Het lastig vallen van leerlingen valt te nuanceren. Geen beleid over omgaan met leerlingen via de buiten¬schoolse sociale media. De denigrerende uitspraken worden weerhouden.

2016_21: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_21_dd_20161005.pdf (227 kB)

Feit:

Herhaaldelijk contact zoeken met een leerlinge van de school, via facebook en sms.
Leerling vragen om langs te komen bij u thuis, leerling vragen om af te spreken.
Aanvaarden vriendschapsverzoeken leerling. Uitgaan met leerlingen. Overdreven en ongezonde interesse voor de jongedames. Vrouwelijke collega’s opdringerig benaderen.
U kwam ook als leerkracht te kort in uw plichten.
Als vakbondsafgevaardigde, uw controletaak misbruiken en collega’s bevoordelen.
Een beloningsactiviteit om  populariteit te winnen. Geld van een leerling verduisteren.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Van de vier tuchtfeiten zijn er twee die niet als tuchtfeiten gekwalificeerd kunnen worden. De kamer van beroep tilt zwaar aan het feit dat de betrokken leerlingen tot een kwetsbae doelgroep behoren en oordeelt dat de contacten en de pogingen tot toenadering voldoende zwaarwegend zijn om de uitgesproken tuchtsanctie te behouden

2016_20: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_20_dd_20161005.pdf (211 kB)

Feit:

Het herhaaldelijk op de schoot nemen van leerling; grensoverschrijdend gedrag tegenover leerling; openlijk in vraag stellen en bekritiseren van de seksuele geaardheid van leerling;  uitwisselen van persoonlijke sms-jes, snapchats en selfies met leerlingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

5 oktober 2016 – de tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd

Grond van de zaak:

De feiten zijn voldoende bewezen en niet verjaard. De inrichtende macht heeft ze pas in 2016 vernomen. Betrokkene was in 1988 ontslagen omwille van een ongepaste relatie met een dertienjarige leerlinge, voor de school onbekend.

2016_19: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_19_dd_20160914.pdf (150 kB)

Feit:

-

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden

Beslissing in beroep:

14 september 2016 – het beroep is ontvankelijk maar zonder voorwerp

Grond van de zaak:

Op het ogenblik van de behandeling van het beroep is betrokkene geen personeelslid meer van de scholengroep. De aanstelling eindigde van rechtswege op het einde van het schooljaar.  Het beroep zelf is zonder belang en zonder voorwerp geworden.

2016_18: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_18_dd_20160914.pdf (217 kB)

Feit:

Het stellen van incorrect, onverantwoord en ontoelaatbaar pedagogisch en grensoverschrijdend gedrag (leerling publiekelijk beledigen en vernederen; gezag en integriteit van directie ondermijnen; leerlingenbegeleider uitschelden en beledigen);
Nadat een tuchtrechtelijke procedure werd opgestart, een leerling onder druk te zetten, vragen u te willen verdedigen.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

14 september 2016 – de tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij roept de nietigheid in omdat de tuchtprocedure niet door het daartoe bevoegde orgaan zou zijn opgestart. In de aanhef van mededelingen van de tucht¬commissie wordt immers ook het schoolbestuur vermeld en de beslissing van de raad van bestuur om een tuchtprocedure op te starten. De kamer van beroep is van oordeel dat die aanhef de tuchtcommissie legitimeert en uitgaat van de tuchtcommissie zelf. Er is geen twijfel over de samenstelling of het mandaat van de tuchtcommissie noch over wie haar correspondentie ondertekent.
Dit is de derde sanctionering voor verzoekende voor gelijkaardige  feiten, zelfs na verzoek om werk te maken van een gedragsverandering.

2016_17: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_17_dd_20160914.pdf (230 kB)

Feit:

Betrokken in een vechtpartij, andere persoon overleed als gevolg van de kwetsuren.
Het Hof van Beroep verklaarde u schuldig aan opzettelijke slagen en verwondingen te hebben toegebracht zonder het oogmerk om te doden maar met de dood als.
Deze veroordeling bracht zeer grote schade toe aan de reputatie van de school.  Dit gedrag is volkomen in strijd met het opvoedingsproject van de school.
U verstuurde na het arrest via het leerplatform Smartschool een mail naar al uw collega’s.
Dit bericht toont nogmaals aan dat u zich hoegenaamd niet bewust bent van de ernst van de feiten waarvoor u veroordeeld werd.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

14 september 2016 -  de tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd -  de tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor 2 jaar wordt opgelegd

Grond van de zaak:

Aan de basis van de tuchtbeslissing van ontslag ligt een straatgevecht.
U werd door de rechtbank veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf en 50 euro boete, beide met een uitstel van drie jaar.  Het hof van beroep verzwaarde de straf omdat het ‘de uitlokking’ schrapte. Tijdens de duur van de procedure gaf betrokkene les bij de verwerende school.
De tucht¬rechtelijke feiten zijn meer dan zes maanden oud, maar het is vaste rechtspraak van de kamer van beroep dat de verjaring opgeschort kan worden door een strafrechtelijke procedure, net zoals de verjaring gestuit wordt door het eigen onderzoek van de tuchtcommissie.
Als de tuchtcommissie echter enkel wachtte op de gerechte¬lijke vast¬stelling van de feiten van de rechtbank, valt moeilijk te verantwoorden waarom zij wachtte op de uitspraak in beroep.

2016_16: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_16_dd_20160914.pdf (228 kB)

Feit:

Misbruik vertrouwen, niet opvolgen financiële afspraken en door onttrekking van gelden aan de school, het departement en het oudercomité en aanwending van gelden van de school, het departement en het oudercomité voor private doeleinden.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

14 september 2016 – de tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd -  de tuchtmaatregel van de terugzetting in rang wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De school voert sinds jaren een parallelle boekhouding, waarmee extra-curriculaire activiteiten georganiseerd worden, maar ook prestatievergoedingen aan personeelsleden uitgekeerd worden en aankopen van schoolmateriaal en onderhouds¬werken betaald worden. De school heeft een bijzonder actief oudercomité dat aanzienlijke schenkingen deed aan de school. Vooral van die schenkingen zou er geld niet terecht gekomen zijn waar het hoorde.
Een zorgvuldige boekhouding voeren is een taak van de inrichtende macht. De eertijdse voorzitter heeft echter meegewerkt aan kasverrichtingen zonder documenten en stortingen op rekeningen buiten de school om.
De kamer van beroep oordeelt evenwel dat omwille van de onzuivere situatie rond geldstromen in de school, die minstens bekend hadden moeten zijn bij de inrichtende macht, het ontslag een te verregaande beslissing is. 

2016_15: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_15_dd_20160824.pdf (218 kB)

Feit:

Het plegen van fysieke agressie jegens uw collega-leerkracht met diens tijdelijke arbeidsongeschiktheid tot gevolg, en dit in aanwezigheid van leerlingen; het systematisch niet naleven van de afspraken uit de engagementsverklaring;

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

24 augustus 2016 – de tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Er is fysieke agressie geweest in aanwezigheid van minderjarige leerlingen.
De feiten zouden onvoldoende bewezen zijn, o.a. omdat de directeur zich zou schuldig gemaakt hebben aan schriftvervalsing i.v.m. de getuigenissen van de leerlingen. Voor zover dit misdrijf ingeroepen wordt, is de kamer van beroep daarvoor onbevoegd.
De agressie met schoppen en slaan is voldoende bewezen.
De verzoeker roept in dat de tuchtrechter en de kamer van beroep niet bevoegd waren omdat de ingeroepen gewelddaden een strafrechtelijk feit uitmaken. De bevoegdheid van beide instanties ligt nochtans vervat in het Rechtspositiedecreet van 27 maart 1991 en het Tuchtbesluit van 22 mei 1991.
De verzoeker roept uitlokking in. Dit wordt in ons recht echter beperkt tot zware wederrechtelijke gewelddaden tegen personen en die zijn er niet geweest.

2016_14: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_14_dd_20160824.pdf (213 kB)

Feit:

Een uitdrukkelijke vraag van de algemeen directeur en de hiërarchische overste, om het middenkader van het departement niet op de hoogte te brengen van de inhoud van een gesprek, naast zich neer te leggen.
Om een verdere escalatie te voorkomen is de bewarende maatregel van de preventieve  schorsing aangewezen. De hoogdringendheid is ingegeven door het feit dat het schooljaar zijn einde nadert en dat het nodige moet kunnen gedaan om de rust te doen weerkeren teneinde de normale werking van de school te waarborgen.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing en preventieve schorsing bij hoogdringendheid

Beslissing in beroep:

24 augustus 2016 – de beslissing van de preventief schorsing bij hoogdringendheid  alsook de beslissing van de preventieve schorsing worden vernietigd.

Grond van de zaak:

Een preventieve schorsing wegens hoogdringendheid vereist een tuchtfeit en de onmiddellijke noodzaak van een school om te reageren.
Het ingeroepen tuchtfeit kadert in een problematiek van lange duur en het heeft geen toestand veroorzaakt waar een uitzonderlijke maatregel zoals preventieve schorsing een oplossing voor biedt. De kamer van beroep oordeelt dat er geen kennelijke reden was tot preventieve schorsing bij hoogdringendheid.
De schorsing bij hoogdringendheid kan overgaan in een gewone preventieve schorsing. Voor een gewone preventieve schorsing was het echter nodig in de oproepingsbrief tot het verhoor naast het tuchtfeit ook de gewenste schorsing te vermelden. Het aangekondigde verhoor was duidelijk een verhoor voor een hoogdringende schorsing. Van de gewone preventieve schorsing is pas later sprake.

2016_13: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_13_dd_20160615.pdf (206 kB)

Feit:

Verontrustende signalen over de stijl, een hinderlijke relatie- en beleidsstijl, een gebrek aan competenties en een falend beleid. Agressief aanpakken van medewerkers, een gebrek aan empathie en medemenselijkheid. Belangen van de school onvoldoende behartigen, opdrachten onvoldoende vervullen, zich niet correct gedragen tegenover personeelsleden, een professioneel en persoonlijk gedrag dat niet strookt met het opvoedingsproject.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing

Beslissing in beroep:

15 juni  2016 -  de maatregel van de preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Uit het dossier blijkt dat de werking sterk verstoord wordt door een conflict.
Het is duidelijk dat een tuchtprocedure werd opgestart en dat in de actuele onopgeklaarde situatie de aanwezigheid van betrokkene de gemoederen verhit en de goede werking van de school bemoeilijkt.

2016_12: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_12_dd_20160525.pdf (208 kB)

Feit:

Toen de inspectie de nodige documenten opvroeg om te kunnen verifiëren of de leerplandoelstellingen gerealiseerd zijn, hebt u deze doelbewust achtergehouden met de intentie de school te schaden. Dit leidde in het inspectieverslag tot een voorbehoud.

Bestreden maatregel:

Schorsing van 2 maand

Beslissing in beroep:

25 mei 2016: de tuchtmaatregel van de schorsing van 2 maand wordt vernietigd -  de tuchtmaatregel van de inhouding van 1/5 van de wedde voor 2 maand wordt opgelegd

Grond van de zaak:

De kamer van beroep heeft vastgesteld dat er sinds jaren goed onderwijs wordt gegeven. Sinds jaren zijn er spanningen tussen betrokkene en de directeur.
Tijdens de inspectie heeft hun onmin tot tuchtrechtelijke feiten geleid.
De kamer van beroep is van oordeel dat betrokkene de school geschaad heeft en zijn collega’s benadeeld heeft moedwillig informatie achter te houden. Anderzijds werd dit gedrag uitgelokt.  Deze uitlokking geeft volgens de kamer van beroep aanleiding tot een verlichting van de sanctie.

2016_11: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_11_dd_20160525.pdf (213 kB)

Feit:

Onaangepaste en grensoverschrijdende houding ten opzichte van vrouwelijke minderjarigen hetgeen aanleiding heeft gegeven tot strafrechtelijke vervolging voor de correctionele rechtbank. 

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

25 mei 2016 – de tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd -  de tuchtmaatregel van schorsing voor 1 jaar wordt opgelegd

Grond van de zaak:

Betrokkene werd tweemaal openbaar aangeklaagd voor aanranding van de eerbaarheid op minder-dan-zestienjarigen die onder zijn gezag stonden.
De school heeft haar onderzoek en de tuchtprocedure opgeschort tot na de gerechtelijke procedure.
De kamer van beroep oordeelt dat opnames een manifeste schending van de privacy van leerlingen inhielden. Ook het herhaaldelijk contacteren van leerlingen via een buitenschools medium is een zware schending van privacy.
De sanctie is bijzonder drastisch, de kamer van beroep vernietigt de sanctie en vervangt ze door de schorsing van één jaar. Zij vindt het opportuun dat betrokkene  in die periode werkzame initiatieven neemt om zijn gedrag duurzaam bij te sturen.

2016_10: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_10_dd_20160511.pdf (211 kB)

Feit:

Middelvinger opsteken in het gezicht van een leerling; leerling aanspreken met ‘heb je genoeg geslapen of heb je vieze filmpjes gekeken; leerling aangesproken met ‘of hij misschien te laat naar bed gegaan was, of te lang op het internet was bezig geweest en met zichzelf zitten spelen had; Leerlingen op de rug slaan, leerlingen voelen zich  geïntimideerd; nonchalance bij het evalueren van de leerlingen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 3 weken

Beslissing in beroep:

11-05-2016 -  de tuchtmaatregel van de schorsing voor 3 weken wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Omtrent de verjaring: oudere feiten mogen wel gememoreerd worden.
Formaliteiten: De kamer van beroep volgt haar vaste rechtspraak over de formaliteiten en wederzijdse mededeling van de stukken door de partijen en/of door haar eigen secretariaat. Geen van de partijen werd in haar rechten geschonden door stukken niet of te laat te krijgen. De verzoeker zou de directie als tegenpartij gezien hebben en niet het bestuur maar dat heeft het verloop van de tuchtprocedure en het beroep echter niet beïnvloed.
Tijdens het tuchtonderzoek werden ook oudere feiten aangebracht. Uit het relaas van de verjaarde feiten blijkt dat men veel geduld opbracht.  De kamer van beroep rekent op de positieve gevolgen van de psychologische begeleiding, maar wijst ook op de noodzaak om aan te sluiten bij het pedagogisch project van de school. 

2016_09: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_09_dd.20160420.pdf (214 kB)

Feit:

Betrokkene kende de toedracht van de verdwijning van de GSM, maar liet desondanks de politie haar werk ten opzichte van de leerlingen doen.

Bestreden maatregel:

Afhouding van wedde met één tiende voor één maand.

Beslissing in beroep:

20 april 2016 – De tuchtmaatregel van de afhouding van wedde met één tiende voor één maand wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep vindt dat de school wat licht het incident tot een misdrijf verheven heeft. De door de school als dramatisch beschouwde interventie van de politie werd veroorzaakt het inroepen van het misdrijf diefstal door iemand die wist dat er geen diefstal plaats gevonden had.
De tuchtcommissie heeft dus de verkeerde feiten ingeroepen en gesanctioneerd.

 

2016_08: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_08_dd.20160420.pdf (210 kB)

Feit:

Didactisch materiaal, het nemen van foto’s, met expliciet beeld van de geslachtsdelen

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 1 week.

Beslissing in beroep:

20 april 2016 – De tuchtmaatregel van de schorsing voor 1 week vernietigd – de tuchtmaatregel van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De school heeft betrokkene gedurende één jaar preventief geschorst voor feiten die niet betwist worden, waarover de tuchtcommissie zich veel sneller had kunnen uitspreken en die tenslotte ook door de school maar met één week schorsing bestraft worden.

 

2016_07: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_07_dd.20160413.pdf (214 kB)

Feit:

Mogelijk ongepaste en agressieve opmerkingen/handelingen tegenover leerlingen; een moussebal herhaaldelijk tegen het gezicht van een leerling slaan; de moussebal met eigen zakmes in stukken snijden; in de turnzaal naar de meisjes die zich omkleden kijken; het geven van tikken aan leerlingen; wegschoppen van de boekentas; het onrespectvol gedrag ten aanzien van de voorzitter.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing bij hoogdringendheid.

Beslissing in beroep:

13 april 2016 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Volgens de vaste rechtspraak van de kamer loopt de termijn van verweer maar vanaf de toezending van het verzoekschrift door haar secretariaat van de kamer.
De kamer van beroep laat toe dat een beslissing tot preventieve schorsing bij hoogdringendheid en een daaropvolgende preventieve schorsing na verhoor gekoppeld worden. Voor de termijnen speelt de tweede beslissing, maar de verzoeker mag ook dan nog de hoogdringendheid van de eerste beslissing in vraag stellen.
De kamer van beroep stelt vast dat het dossier meerdere klachten bevat. Alle verhalen samen geven wel een duidelijke aanwijzing van een verziekte situatie en van onaangepast agressieve reacties.

 

2016_06: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_06_dd.20160413.pdf (203 kB)

Feit:

In dronken toestand lesgeven

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

13 april 2016 – De preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep oordeelt dat een mandaat kan worden gegeven aan 2 bestuurders, maar niet wordt uitgesloten dat ook anderen gemandateerd worden.
De ingeroepen dronkenschap die tot preventieve schorsing geleid heeft, is niet bewezen.

 

2016_05: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_05_dd.20160309.pdf (201 kB)

Feit:

Het gezag van de directeur en van het schoolbestuur ondermijnen;

Bestreden maatregel:

Schorsing van 1 jaar.

Beslissing in beroep:

9 maart 2016 – De kamer van beroep is niet bevoegd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelt vast dat betrokkene met pensioen is en niet meer tot het onderwijzend personeel behoort.

 

2016_04: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_04_dd.20160203.pdf (204 kB)

Feit:

Didactisch materiaal, een foto met expliciet beeld van de geslachtsdelen

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 1 dag.

Beslissing in beroep:

3 februari 2016 – De tuchtmaatregel van de schorsing voor 1 dag wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep is overtuigd van de ernst van de feiten.
De kamer stelt vast dat betrokkene haar fout erkent.

 

2016_03: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_03_dd.20160203.pdf (189 kB)

Feit:

.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen

Beslissing in beroep:

3 februari 2016 - de kamer van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:

 

2016_02:pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_02_dd.20160108.pdf (197 kB)

Feit:

-

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

8 januari 2016 – Afstand van het beroep.

Grond van de zaak:

Partijen laten weten dat het ontslag om dringende reden wordt ingetrokken. Het beroep is zonder voorwerp geworden. De kamer neemt akte van de afstand van het beroep.

 

2016_01: pdf bestandKamer_van_beroep_GVO_2016_01_dd.20160108.pdf (198 kB)

Feit:

Agressief gedrag; kinderen te hard bij de arm nemen; kinderen bij de kin nemen; met de wijsvinger op de borst duwen; een klets in het gezicht geven; stampen met de voeten tegen de kinderen; negeren van kinderen.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

8 januari 2016 – Het ontslag om dringende reden wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De ongepaste reacties tegenover de kinderen kunnen niet door de beugel, maar zijn niet meer in te roepen in deze zaak, die een ontslag wegens dringende reden betreft.

Een ontslag wegens dringende reden is een ingrijpende maatregel, die dwingend gereglementeerd is met formaliteiten van openbare orde. Een reactie binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten is determinant.