Beslissingen Kamer van Beroep 2015 - ( Gemeenschapsonderwijs )

2015_15: pdf bestandKamer_van_beroep_GO_2015_15_dd.20151208.pdf (245 kB)

 

Feit:

1. Het stalken en belagen van een collega door het installeren van illegale spyware op haar pc;
2. Het installeren van illegale spyware op pc’s van de scholengroep;
3. Het onrechtmatig gebruiken van de Radmin software om op de computers en servers van de scholengroep in te loggen en zo de computerbewegingen te volgen op eender welke computer;
4. Het diverse malen trachten in te loggen op het Smartschoolaccount van een collega middels een onrechtmatig verkregen (via de keylogger) paswoord;
5. Het meermaals ongeoorloofd trachten in te loggen op de server van de scholengroep.

Bestreden maatregel:

De tuchtmaatregel van het ontslag.

Beslissing in beroep:

8 december 2015 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep valt integraal de beoordeling bij die de raad van bestuur in de beroepen beslissing ontwikkeld heeft en die wezenlijk stoelt op het gedetailleerd onderzoek van de Onderzoekscel GO!. De raad van bestuur heeft daarbij ook accuraat de elementen van de verdediging van de verzoeker beantwoord en heeft in redelijkheid beslist dat de feiten bewezen zijn.
De Kamer van Beroep is zich bewust van de ernstige gevolgen die de tuchtstraf van het ontslag heeft voor de verzoeker. In de beroepen beslissing wordt evenwel voldoende duidelijk uiteengezet waarom het vertrouwen in de verzoeker volledig verdwenen is en elke verdere samenwerking met hem onmogelijk is. De Kamer van Beroep bedenkt daarbij ook in het bijzonder dat de verzoeker tewerkgesteld was in een zeer bijzondere vertrouwensfunctie die van de betrokkene een zeer grote beroepsernst en de grootste terughoudendheid vereist. In de functie van ICT-verantwoordelijke heeft de betrokkene immers, met de geëigende kennis die hij bezit, de mogelijkheid om, terwijl weinig personen voldoende technische kennis bezitten om dit te controleren, de elektronische correspondentie binnen de school en de personeelsleden in te zien. Misbruik maken van de kennis die in dergelijke bijzondere vertrouwensfunctie verworven wordt, is zo ernstig dat het elke verdere samenwerking onmogelijk maakt.

 

2015_14: pdf bestandKamer_van_beroep_GO_2015_14_dd.20151208.pdf (211 kB)

 

Feit:

Het op een totaal ongepaste en volstrekt onprofessionele wijze benaderen van een leerlinge: aanrakingen aan de zij en borst; contacten via sociale media, terwijl dit omwille van eerdere voorvallen strikt verboden was.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

8 december 2015 – Het ontslag om dringende redenen wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Op de hoorzitting bevestigt de verzoeker dat hij op 28 oktober 2015 een verzoek van een leerlinge om haar op Instagram te volgen “accepteerde” en haar ook volgde. Die erkenning volstaat om het tweede feit voor bewezen te houden.
Wat er op 20 oktober 2015 in de refter van de school precies gebeurd is, is moeilijk objectief vast te stellen. Wat wel vast staat is dat het dossier een sms van 20 oktober van een leerlinge naar een medeleerling bevat, waarin de leerlinge spreekt over de aanrakingen van verzoeker en dat verzoeker haar soms echt bang maakt. De medeleerling bevestigt later tegenover de directeur dat de leerlinge hem in volle paniek een sms’je had gestuurd, waarin staat dat ze betast werd in de refter door verzoeker. Die gegevens, in hun samenhang genomen -en bijkomend ook bekeken in het licht van het feit dat de verzoeker in het verleden de contacten met meisjesleerlingen niet schuwde- doen in redelijkheid besluiten dat de verzoeker op 20 oktober lichamelijk contact heeft gehad –aanraking aan zij en borst- dat door haar als onbetamelijk is ervaren.

 

2015_13: pdf bestandKamer_van_beroep_GO_2015_13_dd.20151117.pdf (169 kB)

 

Feit:

Ongepaste uitlatingen in een e-mail aan de viceminister-president van de Vlaamse regering.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

17 november 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De omstandigheid dat de verzoeker erkent dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt, noch de omstandigheid dat de verzoeker zelf niet met de pers gesproken heeft maar een mail aan een minister heeft gestuurd, vermindert zijn verantwoordelijkheid voor de inhoud van het mailbericht, dat door een persartikel in de openbaarheid gebracht is en waarin de verzoeker op ongenuanceerde, ongepaste en een schooldirecteur onwaardige wijze zijn visie op een politieke partij heeft geuit en voorts ook gesproken heeft over wie welkom is op zijn school en wie niet.
Daar wordt aan toegevoegd dat het openbaar geraken van de -zonder enige terughoudendheid of nuance geformuleerde- opinie van de directeur van de school over een bepaalde politieke partij de Raad van Bestuur gewoon tot een stellingname dwong. Hij moet immers erover waken dat de beginselen waarop het Gemeenschapsonderwijs gegrondvest is, gewaarborgd worden. Het opstarten van een tuchtzaak en het verhinderen dat de schooldirecteur die -blijkbaar onwetend van het feit dat zijn hoedanigheid van personeelslid van het Gemeenschapsonderwijs en meer nog van schooldirecteur, zijn vrijheid van meningsuiting beperkt in de mate zij onverzoenbaar is met het dienstbelang- voorlopig verder functioneert, zijn maatregelen waarmee de Raad van Bestuur tegenover iedereen duidelijk maakt dat hij zijn opdracht om de waarden waar het Gemeenschapsonderwijs voor staat te realiseren, ter harte neemt. Dat de verzoeker in de aangelegenheid de steun krijgt van ouders is in dat kader van geen enkel belang.
De preventieve schorsing gaat in die zin het belang van de dienst aan.

 

2015_12: pdf bestandKamer_van_beroep_GO_2015_12_dd.20151110.pdf (238 kB)

 

Feit:

1. Het stalken en belagen van een collega door het installeren van illegale spyware op haar pc;
2. Het installeren van illegale spyware op pc’s van de scholengroep;
3. Het onrechtmatig gebruiken van de Radmin software om op de computers en servers van de scholengroep in te loggen en zo de computerbewegingen te volgen op eender welke computer;
4. het diverse malen trachten in te loggen op het Smartschoolaccount van een collega middels een onrechtmatig verkregen (via de keylogger) paswoord;
5. het meermaals ongeoorloofd trachten in te loggen op de server van de scholengroep.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

10 november 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het opleggen van de tuchtstraf van het ontslag voor feiten die de verzoeker als personeelslid van de school en binnen de school heeft gepleegd is een voldoende grondslag om hem voorlopig buiten het schoolgebeuren te houden. Het is in redelijkheid immers niet denkbaar dat de verzoeker, na zijn ontslag, verder met volle inzet als leerkracht zal functioneren en dat de collega’s en ouders niet zullen geremd worden in de samenwerking met hem. In die zin kan geredelijk aangenomen worden dat het belang van de dienst de verwijdering van de verzoeker vereist.

 

2015_11: pdf bestandKamer_van_beroep_GO_2015_11_dd.20151026.pdf (168 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdend gedrag onder de vorm van verbaal geweld (dreigtaal, roepen, publieke vernederingen), pesterijen (het straffen van personeelsleden, het meer sturen van de controlearts) en favoritisme.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

26 oktober 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het onderzoek dat moet gevoerd worden gaat onder meer over de verhouding van de verzoeker met het personeel dat onder zijn gezag staat. De aanwezigheid van de verzoeker op school kan, gelet op de hiërarchische positie van de verzoeker, het verloop en de sereniteit van het onderzoek schaden. Dit motief gaat het belang van de dienst, in de zin van artikel 59, lid 2 van het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs, aan. De Kamer van Beroep houdt daarbij ook rekening met de overweging van de algemeen directeur dat hij in functie van de vordering van het onderzoek van de Onderzoekscel van het GO! en van de FOD Toezicht Welzijn op het Werk spoedig opnieuw standpunt zal innemen.

 

2015_10: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_10_dd.20151013.pdf (167 kB)

 

Feit:

Aanwezigheid van kinderpornografisch materiaal op de harde schijf van de computer.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

13 oktober 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep is van oordeel dat blijkt dat de verzoeker kinderpornografisch materiaal in bezit gehad heeft en dat dit op zich beschermingsmaatregelen vanwege het schoolbestuur rechtvaardigt. De voorlopige verwijdering van de verzoeker uit de dienst is de gepaste maatregel, met dien verstande dan weer dat deze verwijdering, als gezegd, geen vrijbrief mag zijn om de zaak op haar beloop te laten. De verwerende partij heeft immers de verplichting om op regelmatige tijdstippen de toestand van de verzoeker in relatie tot de hem ten laste gelegde feiten te evalueren en daarvoor zelf beoordelingselementen te verzamelen of bij de gerechtelijke instanties daarop aan te dringen.

 

2015_09: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_09_dd.20150923.pdf (232 kB)

 

Feit:

1. systematisch te laat komen op school; 2. op de pc van de school bezoeken van pornografische websites; 3. het blijven etaleren van een levensbeschouwelijk kenteken; 4. herhaaldelijke administratieve tekortkomingen; 5. als coördinerend leerkracht van een uitstap op een ontzettend flagrante wijze falen in zijn taak; 6. het onder druk zetten van leerlingen om te verklaren dat hij wel degelijk tijdens de uitstap zijn toezicht uitoefende; 7. het dreigen t.a.v. de leerlingen dat zij door hem zouden aangepakt worden; 8. het opdracht geven aan de leerlingen om een medeleerling vast te pakken en vast te houden, waarna de leerkracht de jongen vasthoudt en met een zwarte viltstift een kruis op zijn voorhoofd tekent en nadien bolletjes op zijn neus; 9. het op een inconsequente en ondeugdelijke wijze quoteren van leerlingen; 10. het nauwelijks lesgeven aan de hem toevertrouwde leerlingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

23 september 2015 – Het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep weerhoudt de tenlasteleggingen onder de nrs. 1, 2, 3, 4, 5 en 8 als tekortkomingen in de uitoefening van het ambt van leraar. Deze tekortkomingen zijn een schending van de plichten zoals beschreven in de artikelen 6 tot en met 10 van het Decreet van 27 maart 1991. Het voorval onder nr. 8 is echter zodanig ernstig en verwerpelijk dat de leerkracht hiermee aantoont dat hij niet meer aan de vereisten voldoet om zijn taak als leerkracht verder uit te oefenen. De Kamer van Beroep ziet geen omstandigheden die de ernst van de tekortkomingen kunnen milderen en is van oordeel dat het ontslag de enig denkbare tuchtstraf is.

 

2015_08: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_08_dd.20150923.pdf (209 kB)

 

Feit:

Ongepaste uitspraken over de gezondheidstoestand van een collega; negatieve uitspraken over het Freinet-onderwijs op school, de contactwerking en over de intellectuele capaciteiten van de leerlingen in de Freinet-klas; zonder toestemming van de hiërarchische overste, afwezig blijven op school waarbij werd vastgesteld dat op dat ogenblik werd verzaakt aan de lesopdracht.

Bestreden maatregel:

De afhouding van wedde voor 5 % voor één maand.

Beslissing in beroep:

26 september 2015 – De afhouding van wedde voor 5 % gedurende een maand wordt vernietigd. De tuchtstraf van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Wat de eerste tenlastelegging betreft, is voor de Kamer van Beroep het deontologisch ontoelaatbaar dat een personeelslid tegenover leerlingen uitspraken doet over de gezondheidstoestand van een collega en over de mogelijke oorzaken van die gezondheidstoestand. In de tweede tenlastelegging ziet de Kamer van Beroep een gebrek aan loyaliteit tegenover haar school door aan de leerlingen negatief gekleurde uitspraken te doen over het Freinetonderwijs dat als pedagogisch project in de school wordt gevolgd. De derde tenlastelegging getuigt niet van de veronderstelde maximale betrokkenheid bij de werking van de school.

De Kamer van Beroep is van oordeel dat de voormelde tekortkomingen een tuchtstraf verantwoorden, maar dat een maatregel met een financiële weerslag te zwaar uitvalt.

 

2015_07: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_07_dd.20150908.pdf (216 kB)

 

Feit:

1. systematisch te laat komen op school; 2. op de pc van de school bezoeken van pornografische websites; 3. het blijven etaleren van een levensbeschouwelijk kenteken; 4. herhaaldelijke administratieve tekortkomingen; 5. als coördinerend leerkracht van een uitstap op een ontzettend flagrante wijze falen in zijn taak; 6. het onder druk zetten van leerlingen om te verklaren dat hij wel degelijk tijdens de uitstap zijn toezicht uitoefende; 7. het dreigen t.a.v. de leerlingen dat zij door hem zouden aangepakt worden; 8. het opdracht geven aan de leerlingen om een medeleerling vast te pakken en vast te houden, waarna de leerkracht de jongen vasthoudt en met een zwarte viltstift een kruis op zijn voorhoofd tekent en nadien bolletjes op zijn neus; 9. het op een inconsequente en ondeugdelijke wijze quoteren van leerlingen; 10. het nauwelijks lesgeven aan de hem toevertrouwde leerlingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

8 september 2015 – Tussenbeslissing: getuigenverhoren worden georganiseerd.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij beklaagt er zich over dat de tuchtoverheid niet alle vermelde personen heeft uitgenodigd voor een getuigenverhoor hoewel de tuchtoverheid overeenkomstig artikel 19, § 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991 verplicht is op vraag van de verzoekende partij de personen uit te nodigen die zij als getuigen wil horen.

De Kamer van Beroep volgt verzoekende partij waar zij stelt dat de weigering van de tuchtoverheid om een aantal door haar gevraagde getuigen uit te nodigen, een schending uitmaakt van artikel 19, § 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991, nu deze bepaling zonder meer voorschrijft dat de tuchtoverheid op verzoek van het betrokken personeelslid ter zitting getuigen moet horen.

 

2015_06: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_06_dd.20150825.pdf (165 kB)

 

Feit:

Gerechtelijk onderzoek en aanhouding na klacht over seksueel geïnspireerd misdrijf.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing bij hoogdringendheid.

Beslissing in beroep:

25 augustus 2015 – De preventieve schorsing bij hoogdringendheid wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Aangezien de verzoeker aan de Kamer geen enkele inlichting verschaft die de vermelde feitelijkheid en de gerechtelijke actie die daarop gevolgd is, in een specifiek daglicht stelt dat elke zweem van een ontoelaatbaar gedrag wegneemt, valt de Kamer de redenering van de algemeen directeur bij dat de verzoeker het voorwerp is van een gerechtelijk onderzoek, dat het om ernstige feiten gaat die, in het belang van de leerlingen en van de school, een onmiddellijk optreden rechtvaardigden en dat de aanwezigheid van de verzoeker op school niet geduld kan worden totdat het schoolbestuur op grond van nieuwe gegevens die hem bereiken zich opnieuw uitspreekt over de noodzakelijkheid om de verzoeker buiten de school te houden.

 

2015_05: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_05_dd.20150602.pdf (205 kB)

 

Feit:

Het opzetten van een frauduleuze constructie waardoor een instelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten onterecht 13/24 onderwijzer werd toegewezen en de Vlaamse Gemeenschap de loonkost voor deze aanstelling diende te betalen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor één maand als tuchtmaatregel.

Beslissing in beroep:

2 juni 2015 – De tuchtstraf van schorsing voor een periode van één maand wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De verzoeker heeft, nadat hij daarover door een collega-directeur van een andere school uit dezelfde scholengroep was aangesproken, meegewerkt aan een -louter papieren- constructie om drie leerlingen uit zijn school voor een korte periode over te hevelen naar de school van de collega. Zoals de Raad van Bestuur in het beroepen besluit heeft gesteld, maakt het bewust overtreden van de reglementen een ernstige deontologische fout uit.

De Kamer van Beroep onderschrijft de overweging van de Raad van Bestuur dat de verzoeker wel de meeste uitvoeringsdaden heeft gesteld, maar dat hij toch niet de hoofdverantwoordelijkheid voor het gebeuren draagt en zijn medewerking moet gezien worden als een ‘volstrekt ongepaste loyauteit en solidariteit’ om dan tot de schorsing te besluiten.

 

2015_04: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_04_dd.20150602.pdf (210 kB)

 

Feit:

Het opzetten van een frauduleuze constructie waardoor een instelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten onterecht 13/24 onderwijzer werd toegewezen en de Vlaamse Gemeenschap de loonkost voor deze aanstelling diende te betalen.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

2 juni 2015 – De tuchtstraf van de terugzetting in rang wordt vernietigd. De tuchtmaatregel van de schorsing voor een periode van twee maanden wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De verzoekster heeft met een directeur van een andere school uit dezelfde scholengroep, een constructie opgezet waarbij, als een louter theoretische constructie, drie leerlingen worden overgeheveld en waarbij die leerlingen vervolgens opnieuw worden getransfereerd. Het bewust overtreden van de reglementen maakt een ernstige deontologische fout uit.

De Kamer van Beroep is van oordeel dat deze ernstige inbreuk niet noodzakelijk met zich brengt dat het vertrouwen in de verzoekster volledig teloorgegaan is. Zij maakt immers aannemelijk dat zij, uitsluitend in haar enthousiasme om vooral hulpbehoevende leerlingen een betere ondersteuning te geven, zich geen vragen gesteld heeft bij de regelmatigheid van haar handelen. Gelet op deze specifieke gegevens van de zaak komt een terugzetting in rang over als een te zware straf.

 

2015_03: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_03_dd.20150421.pdf (46 kB)

 

Feit:

Tuchtrechtelijke veroordeling als directeur wegens opzetten van een frauduleuze constructie waardoor de instelling door het Agentschap voor Onderwijsdiensten onterecht 13/24 onderwijzer werd toegewezen en de Vlaamse Gemeenschap de loonkost voor deze aanstelling diende te betalen.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

21 april 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De bestreden preventieve schorsing staat los van de tuchtzaak die tegen de verzoekster gevoerd is. De raad van bestuur handelde niet onregelmatig wanneer hij pas nadat de tuchtprocedure volledig werd afgewikkeld en met de nieuwe situatie die daardoor geschapen werd, standpunt heeft ingenomen over de verdere aanwezigheid van de verzoekster in de dienst.

De Kamer van Beroep onderschrijft de redenering van de raad van bestuur: een schooldirecteur tegen wie vastgesteld werd dat hij bewust de reglementaire voorschriften afgewend heeft en daarvoor tuchtrechtelijk gestraft is met een verwijdering uit het ambt, beschikt niet meer over de morele integriteit om als schoolleider te fungeren. Die noodzakelijke ‘morele integriteit’ is een gegeven dat verband houdt met het belang van het onderwijs, met name omdat die morele integriteit een absolute voorwaarde is voor het vertrouwen dat de collega’s, de leerlingen en hun ouders en de gehele gemeenschap in de school moeten hebben.
De toevoeging dat, indien de raad van bestuur de verzoekster alsnog voort in dienst zou laten, de indruk zou kunnen ontstaan dat het bestuur zijn redenen om tot een tuchtrechtelijke verwijdering uit de dienst te besluiten zelf niet zo ernstig neemt, is ook niet van elke grond ontbloot.

 

2015_02: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_02_dd.20150108.pdf (31 kB)

 

Feit:

Vermoeden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

8 januari 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep acht het redelijk dat, met het oog op de bescherming van de leerlingen, de verzoeker alsnog buiten de dienst gehouden wordt en dat de raad van bestuur de gerechtelijke instanties inschakelt om zich definitief te kunnen uitspreken over het bewijs van grensoverschrijdend gedrag en/of van een ontoelaatbare houding in de uitoefening van zijn functie door de verzoeker.

De Kamer van Beroep wil de raad van bestuur aansporen om de afwikkeling van het strafonderzoek nauwlettend op te volgen en bij de eerste gelegenheid die zich aandient de noodzaak van een langere preventieve schorsing te heroverwegen.

 

2015_01: pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2015_01_dd.20150108.pdf (33 kB)

 

Feit:

Ontoelaatbare fysieke en verbale handelingen jegens een leerlinge.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

8 januari 2015 – De preventieve schorsing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep bevestigt, globaal genomen, dat het schoolbestuur het belang van het onderwijs behartigt -meer bepaald het garanderen dat de veiligheid en de fysieke integriteit van de leerlingen- wanneer het een leraar, tegen wie op aanvaardbare gronden een vermoeden van grensoverschrijdend sexueel gedrag ten overstaan van een leerling wordt ingebracht, uit de dienst verwijdert totdat nader onderzoek hem toelaat een duidelijk zicht op de zaak te krijgen.