Beslissingen Kamer van Beroep 2013 - ( Vrij onderwijs )

2013_11: pdf bestandKamer_v_Beroep_Samenstelling_GVO_Gecoordineerde_versie_2013-11.pdf (669 kB)

 

Feit:

Het weigeren van elke vorm van samenwerking met collegae; Het bedreigen en onder druk zetten van collegae; Het opzetten van leerlingen tegen ouders en andere leerkrachten; Racistisch en discriminerend taalgebruik.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

18 december 2013 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is van oordeel dat de rechten van de verdediging werden geschonden door de beslissing mede te steunen op essentiële stukken die niet werden opgenomen in het tuchtdossier dat ter voorbereiding van het tuchtverhoor werd voorgelegd.

De ten laste gelegde feiten moeten op straffe van nietigheid in de oproepingsbrief worden vermeld.

De Kamer van beroep besluit dat de oproepingsbrief de ten laste gelegde feiten niet met de vereiste nauwkeurigheid omschrijft. De tuchtbeslissing moet derhalve worden vernietigd.

De devolutieve werking van het beroep bij de Kamer van beroep heeft in principe tot gevolg dat de gebreken in de procedure die tot de tuchtstraf heeft geleid, worden gedekt door de procedure in beroep. Dit geldt echter niet wat betreft de regels met betrekking tot de verjaring van de tuchtfeiten en de voorschriften die uitdrukkelijk op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

 

2013_10: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_10_dd.20131204.pdf (206 kB)

 

Feit:

Herhaaldelijk verlaten van de leerlingen; Alcoholgebruik tijdens de lesuren; Onaanvaardbare vermeldingen aangaande medische toestand van ten minste 1 kind in de schoolagenda; De samenwerking met het ganse leerkrachtenteam is onhoudbaar geworden.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

4 december 2013 – Het ontslag om dringende reden wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer volgt waar wordt gesteld dat voor het bepalen van de termijn voor het indienen van een verweer van vijf werkdagen moet worden uitgegaan van de ontvangst van de kopie van het beroepschrift verstuurd door het secretariaat van de kamer en niet van dat verstuurd door de verzoekende partij. Anderzijds gaat de Kamer er van uit dat de stukken verstuurd kunnen worden naar het adres dat de verweerder aan de Kamer kenbaar heeft gemaakt. Een afspraak met de postdiensten om briefwisseling op een ander adres af te leveren blijven een interne aangelegenheid. Het verweerschrift wordt geweerd uit de debatten.

De Kamer van beroep onderzoekt ambtshalve de vraag of een bestreden beslissing is genomen door het daarvoor bevoegde orgaan.

De statuten van de vzw … benadrukken de bijzondere bevoegdheid van de AV. Afwijkend hebben de oprichters de vroegere regel in de statuten opgenomen: “Als niet anders en omschreven bepaald dan is alleen de AV bevoegd om beslissingen te nemen. Benoemingen en aanstellingen zijn exclusieve bevoegdheid van de AV. Verder wordt bepaald dat de AV een directeur aanstelt. Als algemeen beginsel geldt dat het tot benoemen bevoegde orgaan ook het orgaan is dat bevoegd is om te ontslaan. Ook zonder toepassing van dit beginsel kan, binnen het kader van de voorliggende statuten waarin de residuaire bevoegdheid aan de AV is voorbehouden, het ontslagrecht, dat nergens uitdrukkelijk is vermeld, enkel toekomen aan de AV.

De bestreden beslissing is genomen door de Raad van Bestuur. Ter zitting wordt aangevoerd dat in de rechtspraak wordt aanvaard dat de Raad van Bestuur in gevallen van hoogdringendheid een beslissing kan nemen.

De Kamer van beroep kan deze interpretatie niet bijtreden. De Kamer van beroep is van oordeel dat de bestreden beslissing genomen is door een statutair daarvoor niet bevoegd orgaan en niet kan worden gehandhaafd.

 

2013_09: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_09_dd.20130925.pdf (200 kB)

 

Feit:

Opgepakt en aangehouden in het kader van het bezitten en dealen van drugs (cocaïne); er verschenen krantenberichten waarin de naam van de school werd vernoemd; bekende deze feiten te hebben gepleegd.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

25 september 2013 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep is van oordeel dat de feiten waarvoor verzoeker met een zware gevangenisstraf is veroordeeld, onmiskenbaar de sfeer van het privéleven te buiten gaan.

 

2013_08: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_08_dd.20130925.pdf (197 kB)

 

Feit:

Geen toezicht gehouden op de toevertrouwde leerlingen; verklaringen afleggen die niet stroken met de werkelijkheid.

Bestreden maatregel:

Schorsing van één week.

Beslissing in beroep:

25 september 2013 – De tuchtmaatregel van de schorsing van één week wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De kamer acht het bewezen dat de verzoeker bij het organiseren van zijn toezicht op de leerlingen niet de zorgvuldigheid aan de dag heeft gelegd die van hem mocht worden verwacht.

 

2013_07: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_07_dd.20130918.pdf (195 kB)

 

Feit:

Talrijke herhaalde inhoudelijke tekortkomingen aan de functie; tekortkomingen aan de waardigheid van de beroepsuitoefening door herhaalde ongepaste en agressieve reacties, en vernielingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

18 september 2013 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de schorsing tot 30 juni 2014 wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De kamer acht het bewezen dat hier niet zomaar sprake is van gebrekkig functioneren, maar van een nalatig en over langere tijd herhaald niet uitvoeren van de gegeven opdrachten, wat een ernstige tuchtrechtelijke tekortkoming is.

De kamer is van oordeel dat de vastgestelde tekortkomingen ernstig zijn en een tuchtstraf verantwoorden die voldoende zwaarwegend is om de verzoeker tot het inzicht te brengen. De kamer wil hopen dat een schorsing voor de verzoeker de gelegenheid zal zijn om zijn wijze van functioneren en het omgaan met conflictsituaties te herzien.

 

2013_06: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_06_dd.20130918.pdf (199 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdend gedrag tegenover leerlingen die thuis uitgenodigd worden ondanks een eerder verbod en ongeoorloofd SMS-verkeer met een betreffende leerling.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 6 maanden.

Beslissing in beroep:

18 september 2013 – De tuchtmaatregel van de schorsing van 6 maanden wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer stelt vast dat de beslissing van de raad van bestuur tot aanstelling van de tuchtcommissie vastgelegd is in een niet ondertekend document. De verwerende partij heeft met het verweerschrift aanvullend een document neergelegd waarin de beslissing tot aanstelling van de tuchtcommissie uitdrukkelijk werd bekrachtigd. De kamer is van oordeel dat passend is aangetoond dat de tuchtbeslissing formeel op correcte wijze is tot stand gekomen.

De kamer van beroep stelt vast dat de rechtspraak met betrekking tot de oproeping voor het tuchtverhoor en het tuchtbesluit van 22 mei 1991 strikt zijn. Het ontbreken van voldoende precieze gegevens in de oproepingsbrief heeft de nietigheid van de oproepingsbrief en daardoor ook van de procedure in eerste aanleg tot gevolg.

De devolutieve werking van het beroep bij de Kamer van Beroep heeft in principe tot gevolg dat de gebreken in de procedure die tot de tuchtstraf hebben geleid, worden gedekt door de procedure in beroep. Dit geldt echter niet wat betreft de regels met betrekking tot de verjaring van de tuchtfeiten en de voorschriften die uitdrukkelijk op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

 

2013_05: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_05_dd.20130828.pdf (196 kB)

 

Feit:

De verklaring van een leerling dat deze lichamelijke kwetsuren heeft opgelopen door uw hardhandig optreden, de schriftelijke klacht van de ouders van de leerling die de vzw hierover heeft ontvangen, het politionele onderzoek dat hierover op dit moment wordt gevoerd.

Bestreden maatregel:

Schorsing van 6 maanden.

Beslissing in beroep:

28 augustus 2013 – De tuchtmaatregel van de schorsing van 6 maanden wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de schorsing voor 1 week wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De kamer wijst er op dat een koppige ontkenning en het opwerpen van een puur theoretische hypothese niet volstaan om de bewijskracht van zoveel eensluidende gegevens te ontkrachten. Naar het oordeel van de kamer slaagt verzoeker er niet in om ook maar een begin van twijfel te wekken over het oorzakelijk verband tussen zijn optreden en de vastgestelde letsels.

Naar het oordeel van de kamer moet een schorsing voor de duur van een week volstaan om de verzoeker tot het inzicht te brengen dat hij een grens overschreden heeft.

 

2013_04: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_04_dd.20130828.pdf (160 kB)

 

Feit:

Niet instemmen met de wijziging van de opdracht.

Bestreden maatregel:

'taakinhoud met 3 clusters'.

Beslissing in beroep:

28 augustus 2013 – De kamer van beroep is onbevoegd.

Grond van de zaak:

Mogelijke betwistingen met betrekking tot het tot stand komen van een functieomschrijving, functioneringsgesprekken en evaluatie behoren niet tot de bevoegdheid van de kamer van beroep maar tot die van het daarvoor aangestelde college van beroep.

 

2013_03: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_03_dd.20130701.pdf (160 kB)

 

Feit:

Volgende inbreuken worden vastgesteld: Verplichting tot het behartigen van het belang van de leerlingen en de school waarin ze zijn tewerkgesteld; Persoonlijk en nauwgezet uitvoeren van de taken; Zich in dienstbetrekkingen en in omgang met leerlingen en het publiek op een correcte wijze gedragen en alles vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schaden; Verplichtingen die voortvloeien uit de specificiteit van het opvoedingsproject.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

1 juli 2013 – De beslissing tot het opleggen van de preventieve schorsing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Uit de VZW-wetgeving zou volgen dat de beslissing tot oprichting van een tuchtcommissie een delegatie van bevoegdheden van de raad van bestuur inhouden die zonder publicatie in het Staatsblad niet tegen derden kan worden ingeroepen. De Kamer van beroep is van oordeel dat een raad van bestuur zich ook op het algemeen contracten- en verbintenissenrecht kan beroepen om aan aparte personen een volmacht te geven om de tuchtprocedure af te handelen.

De Kamer stelt vast dat op het ogenblik waarop hij moet beslissen alle vereiste verantwoordingsstukken voorliggen onder handtekening van ten minste twee leden van de raad van bestuur, of handtekening en dagtekening van de volmachtdragers.

De kamer moet onderzoeken of de feiten die voor het inzetten van de tuchtprocedure waaraan een preventieve schorsing wordt gehecht, een elementaire geloofwaardigheid hebben. Het doorgedreven onderzoek van deze feiten moet voorbehouden blijven voor de tuchtprocedure zelf.

De kamer is van oordeel dat de verwerende partij de motieven die zij meent te hebben om tot een preventieve schorsing over te gaan niet heeft weten in te passen in een procesgang die de rechten van de verdediging eerbiedigde.

 

2013_02: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_02_dd.20130306.pdf (213 kB)

 

Feit:

Zonder medeweten van de directie een uitstap te hebben georganiseerd; les van collega te hebben verstoord, openlijk kritiek uitend op de collega in het bijzijn van de leerlingen; collega in het bijzijn van leerlingen te hebben geschoffeerd; meermaals kwaad te hebben gesproken over de collega’s; meermaals het geheim van de deliberaties te hebben geschonden; meermaals het stilzwijgen afkopen, geld en geschenken uitdelen; zonder medeweten van de directie toestemming te hebben gegeven aan de leerlingen om de school vroeger dan voorzien te verlaten; ruim 10 minuten te laat toe te komen in de klas en daarvan een gewoonte te maken; zich laagdunkend uit te laten over de leerlingen van een andere klas; niet tussenkomen wanneer zij ziet dat leerlingen elkaar helpen bij een schriftelijke overhoring; aan leerlingen foto’s tonen teneinde hen ervan te overtuigen dat zij thuis toch wel behoorlijk veel werk verzet voor de school; bij geen enkel oudercontact aanwezig te zijn geweest; niettegenstaande herhaalde pogingen tot bijsturing halsstarrig vasthouden aan pedagogisch onverantwoord handelen in het kader van haar les- en verbeteropdracht, en zodoende het pedagogisch project van de school te ondermijnen en de toekomst van de kinderen te hypothekeren; niettegenstaande de vraag daartoe uitgaande van de directie geen puntenboeken, geen stavingstukken; geen puntenboeken, geen reële evaluaties en toetsen, geen jaarplannen, geen schoolagenda voorleggen, en zich te vergenoegen enkele puntenlijsten van het jaar 2009 te tonen met de mededeling dat de (niet getoonde noch neergelegde) puntenlijsten van 2012 er ook zo uitzien, met de verzwarende omstandigheid dat er sprake is van manifeste kwade trouw; het gezag van de directie en de pedagogische coördinator te hebben miskend;

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 12 maanden.

Beslissing in beroep:

6 maart 2013 – De tuchtmaatregel van de schorsing voor 12 maanden wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Schending rechten van de verdediging: in de tuchtbeslissing wordt niet duidelijk gemaakt welke tenlastelegging gebaseerd is op welke bijlage in het tuchtdossier.

Met de verwerende partij is de Kamer van beroep van oordeel dat dit bezwaar niet ernstig is. De tenlasteleggingen zijn zeer gedetailleerd weergegeven.

De Kamer van beroep besluit dat, ook al worden niet alle tenlasteleggingen voor bewezen gehouden, vaststaat dat verzoekster zeer ernstige tuchtrechtelijke tekortkomingen heeft begaan die de essentie van haar pedagogische opdracht raken en het vertrouwen van de inrichtende macht in haar loyale inzet in het gedrang brengen

 

2013_01: pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2013_01_dd.20130306.pdf (206 kB)

 

Feit:

Het surfen naar pornowebsites via de klascomputer; het surfen naar pornowebsites tijdens de lesuren of opvangmomenten; het surfen naar pornowebsites tijdens de lesuren of opvangmomenten toen er kinderen in de klas aanwezig waren; het minimaliseren van het surfen naar pornosites en het onterecht ontkennen van surfen naar pornosites tijdens de lesuren en tijdens de aanwezigheid van kinderen in de klas.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

6 maart 2013 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Schending van de rechten van de verdediging bij het opleggen van de ordemaatregel van de preventieve schorsing: de Kamer wijst op het bestaan van een zelfstandige procedure van beroep tegen onregelmatigheden die zich in die fase voordoen en verklaart zich onbevoegd om over het ingeroepen bezwaar uitspraak te doen.

Verzamelen van bewijsmateriaal: uit het dossier en de debatten voor de Kamer blijkt dat de opzoekingen naar het surfgedrag uitsluitend in het kader van het strafrechtelijk onderzoek zijn verlopen. Na het horen van de getuigen verklaart verzoeker geen bezwaren te handhaven.

De Kamer van beroep is van oordeel dat de verzoekende partij niet overtuigend de vaststellingen uit de analyse in het strafonderzoek weerlegt. De Kamer van beroep moet instemmen met verwerende partij dat zelfs al zou het gaan om geminimaliseerde status, verzoeker niet alle garanties kon bieden tegen het risico dat de leerlingen op een eenvoudige manier zouden worden geconfronteerd met de gegevens van de website.