Beslissingen Kamer van Beroep 2013 - ( Officieel onderwijs )

2013_170: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_170_dd.20131204.pdf (84 kB)

 

Feit:

Agressief gedrag ten opzichte van een kleuter; impact van een relatie met de moeder van een kleuter op de werking van de school.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

4 december 2013 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van beroep.

 

2013_169: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_169_dd.20131105.pdf (154 kB)

 

Feit:

Uitlenen van materiaal; werken voor derden; kilometervergoeding; rijden voor privé-doeleinden.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

5 november 2013 – de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De termijn van 3 werkdagen waarbij het ontslag moet gebeuren, vangt de dag na kennisname van de feiten die het ontslag rechtvaardigen aan; indien het een collegiaal orgaan betreft, vangt de vervaltermijn aan op het ogenblik dat minstens 1 lid van het collegiaal orgaan kennis heeft van de feiten; de bewering dat de feiten bekend waren aan de “gemandateerde van de inrichtende macht” (vb. directeur) enkel van toepassing is voor de vrije onderwijsinstellingen en niet van toepassing is voor de provinciale en gemeentelijke onderwijsinstellingen.

 

2013_168: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_168_dd.20130828.pdf (137 kB)

 

Feit:

Inbreuk in smartschool en raadplegen van het smartschoolaccount van collega’s.

Bestreden maatregel:

Schorsing van 6 maanden.

Beslissing in beroep:

28 augustus 2013 – Schorsing van 6 maanden wordt vernietigd – Schorsing van 1 maand wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De tekortkoming verantwoordt een tuchtstraf. De Kamer van Beroep is echter van oordeel dat de schorsing van 6 maanden een te zware tuchtstraf is. Gezien de afwezigheid van vroegere tuchtmaatregelen legt de Kamer van Beroep een schorsing van 1 maand op.

 

2013_167: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_167_dd.20130828.pdf (161 kB)

 

Feit:

Schending van de rechten van leerlingen en van tuchtprocedures en inschrijvingsprocedures; schending van het pedagogisch project; onevenredige toebedeling van financiële middelen binnen de school; schending van art. 11 van het rechtspositiedecreet (gedrag).

Bestreden maatregel:

Terugzetten in rang.

Beslissing in beroep:

26 en 28 augustus 2013 – Terugzetting in rang wordt vernietigd – Schorsing van 1 jaar wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Het niet vermelden van of een aanwezigheidsquorum werd bereikt kan niet de voorbereidende beslissing, maar enkel de eindbeslissing aantasten wanneer die onwettigheid een determinerende invloed heeft op de eindbeslissing; een nietige oproepingsbrief voor een verhoor kan rechtgezet worden door een nieuwe oproepingsbrief die wel voldoet aan de bepalingen van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991; uit de voorgelegde stukken blijkt dat de instantie die als tuchtoverheid is opgetreden de bevoegdheid hiervoor heeft; ondertekening van een oproepingsbrief en het onderzoeksverslag door dezelfde persoon schendt het onpartijdigheidsbeginsel niet aangezien de ondertekening van de oproepingsbrief in hoofde van een loutere uitvoeringstaak gebeurt is; uit het dossier blijkt niet dat één van de tuchtonderzoekers aanwezig was tijdens de beraadslaging van de bestreden beslissing, hierdoor zijn de rechten van de betrokkenen niet geschonden; voor de straftoemeting kan rekening gehouden worden met een doorgehaalde tuchtstraf, toch de Kamer vindt geen aanwijzingen dat de vroegere tuchtstraf een invloed zou hebben gehad bij de gegrondverklaring van de ten laste gelegde tekortkomingen; de Kamer ziet niet in op welke wijze de raadpleging van bepaalde stukken met betrekking tot het tuchtonderzoek op het intranet de eigenlijke tuchtprocedure zou hebben geraakt; de Kamer van Beroep heeft een devolutieve werking waardoor de gebreken in de procedure, die door de tuchtoverheid zijn begaan, rechtgezet of hersteld kunnen worden, behalve de substantiële vormvereisten of voorschriften die op straffe van onontvankelijkheid of van nietigheid zijn voorgeschreven.

Onvoldoende toezicht op niet altijd of gebrekkig naleven van de procedures inzake inschrijvingen en tucht bij leerlingen; hetzelfde geldt ook voor het feit dat de leerlingen naar huis werden gestuurd omdat de schoolfactuur nog niet was betaald; de tekortkomingen met betrekking tot het gedrag van de betrokkene en met betrekking tot het financieel beheer worden niet weerhouden. De Kamer van Beroep is echter van oordeel dat terugzetting in rang een te zware tuchtstraf is voor de weerhouden tekortkomingen en einde stelt aan haar loopbaan als directrice. De Kamer van Beroep legt een schorsing van 1 jaar op.

 

2013_166: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_166_dd.20130828.pdf (147 kB)

 

Feit:

Schending van de rechten van leerlingen en van tuchtprocedures en inschrijvingsprocedures; schending van het pedagogisch project; schending van art. 11 van het rechtspositiedecreet (gedrag).

Bestreden maatregel:

Tuchtmaatregel van een terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar.

Beslissing in beroep:

26 en 28 augustus 2013 – De tuchtmaatregel van een terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar wordt vernietigd – Schorsing van 6 maanden wordt opgelegd.

 

Grond van de zaak:

De procedures inzake inschrijvingen en tucht bij leerlingen zijn niet altijd of gebrekkig nageleefd; leerlingen werden vb. naar huis gestuurd omdat de schoolfactuur nog niet was betaald; De tekortkomingen met betrekking tot het gedrag van de betrokkene wordt niet weerhouden. De Kamer van Beroep is echter van oordeel dat terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar een te zware tuchtstraf is voor de weerhouden tekortkomingen. Gezien de afwezigheid van vroegere tuchtmaatregelen legt de Kamer van Beroep een schorsing van 6 maand op.

 

2013_165: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_165_dd.20130313.pdf (205 kB)

 

Feit:

De leerkracht zet tijdens de les een leerling uit het klaslokaal zonder toezicht, pakt een andere leerling bij haar trui en neemt nog een andere leerling bij zijn kraag en gooit hem tegen een stoel.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

13 maart 2013 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De inrichtende macht heeft de ontslagbeslissing binnen de termijn van 3 werkdagen genomen nadat ze op de hoogte was van de ten laste gelegde feiten, het ontslag werd aan de betrokkene ook binnen de termijn van 3 werkdagen verzonden met een ter post aangetekende brief; het ontslag om dringende redenen gaat in op het ogenblik waarop de partij die het ontslag geeft haar wil om de tewerkstelling te beëindigen ter kennis brengt aan de betrokkene, de uitwerking van het ontslag is niet afhankelijk van de geadresseerde om effectief kennis te nemen van de kennisgeving van het ontslag. De Kamer van Beroep heeft een devolutieve werking waardoor de gebreken in de procedure, die door de tuchtoverheid zijn begaan, rechtgezet of hersteld kunnen worden, behalve de substantiële vormvereisten of voorschriften die op straffe van onontvankelijkheid of van nietigheid zijn voorgeschreven.

 

2013_164: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_164_dd.20130313.pdf (146 kB)

 

Feit:

Herhaaldelijk verbaal seksueel intimideren van leerlingen; aantasting van de psychische integriteit van de leerlingen door systematisch gebruik van kleinerend en discriminerend taalgebruik; herhaaldelijk stellen van grensoverschrijdende gedragingen ten aanzien van leerlingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

13 maart 2013 – De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd – De tuchtmaatregel van de schorsing van 3 maanden met halvering van de laatste bruto-activiteitswedde wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De omgang met sommige leerlingen is problematisch, ongeacht de context is een bepaald taalgebruik van een leerkracht onaanvaardbaar, dat het gore taalgebruik van sommige leerlingen niet verantwoordt dat een leerkracht ook een gelijkaardig woordgebruik hanteert; De Kamer van Beroep merkt op dat de directie en/of het omkaderend personeel niet naar oplossingen hebben gezocht om de minpunten in de uitoefening van de taak van de betrokkene weg te werken en vanuit de school geen gevolg werd gegeven aan de opmerkingen in de verslagen van functioneringsgesprekken en in de evaluatiegesprekken.

 

2013_163: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_163_dd.20130220.pdf (151 kB)

 

Feit:

Slordig en niet transparant voeren van de boekhouding; het betalen van aan de school gefactureerde bedragen via een privé zichtrekening en vermenging van schoolgelden met privégelden; herkomst en bestemming van kasgelden kan niet of moeilijk achterhaald worden; gebrekkige medewerking tijdens het intern onderzoek.

Bestreden maatregel:

Schorsing van 12 maanden met halvering van de laatste bruto-activiteitswedde.

Beslissing in beroep:

20 februari 2013 – Schorsing van 12 maanden met halvering van de laatste bruto-activiteitswedde wordt vernietigd – Schorsing van 6 maanden met halvering van de laatste bruto-activiteitswedde wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Er kan geen registratiesysteem voorgelegd worden; schoolgelden worden vermengd met privégelden, privérekening wordt gebruikt voor drankverrichtingen, verrichtingen met betrekking tot privépatrimonium worden uitgevoerd via een financiële rekening waarop gelden uit de drankautomaten weden gestort (schoolrekening), de Kamer van beroep beslist dat het loutere feit van een tekortkoming aan de beroepslichten volstaat en dat het niet nodig is dat er een bijzondere opzet bestaat of dat er een intentie zou zijn om te schaden of zich te bevoordelen; Ongeacht of een gebrekkige medewerking kan deel uitmaken van een verdedigingsstrategie wordt dit niet als een tekortkoming weerhouden.

De lange onderzoekstermijn en de daarmee gepaard gaande preventieve schorsing van meer dan twee jaar is een zware morele straf en hiermee wordt er rekening gehouden bij de strafmaat.

 

2013_162: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_162_dd.20130220.pdf (136 kB)

 

Feit:

Een voertuig aankopen zonder de afspraken en de car-policy na te leven; nalaten over deze aankoop te communiceren.

Bestreden maatregel:

Opzegging van mandaat met opzegperiode van drie maanden.

Beslissing in beroep:

20 februari 2013 – Onontvankelijk.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep is niet bevoegd. De bewering dat de betwiste maatregel een verkapte tuchtstraf is, is geen reden om de Kamer van Beroep bevoegd te maken.

 

2013_161: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_161_dd.20130131.pdf (160 kB)

 

Feit:

Het kopiëren van stukken uit personeelsdossiers en het bewaren van die kopieën; het gebruiken van die kopieën ter staving van een klacht.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

31 januari 2013 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Documenten worden verkregen met misbruik van gezagsverhouding; er is geen bewijs van dat de inrichtende macht buiten de vervaltermijn van 6 maanden voorafgaand aan de start van de tuchtprocedure kennis had van de tekortkoming; redelijke termijneis is niet geschonden gezien de omvang, de moeilijkheidsgraad, het delicate karakter van het onderzoek, na de hoorzitting is de tuchtbeslissing binnen de voorziene termijn van 6 weken uitgesproken; bijstand aan de gemeentesecretaris door de coördinerend directeur, die ook een klacht heeft ingediend tegen de verzoeker, is geen schending van onpartijdigheidsbeginsel gezien het onderzoeksverslag door de gemeentesecretaris is ondertekend en de coördinerend directeur enkel heeft gehandeld als onderwijskundige en in die hoedanigheid de gemeentesecretaris heeft bijgestaan; oproepingsbrief kan later vervangen worden door een nieuwe correcte oproepingsbrief; Kamer van Beroep oordeelt dat de school steunt op een formele klacht van een aantal personeelsleden wegens schending van het vertrouwelijk karakter van hun personeelsdossier om een tuchtprocedure op te starten, de school steunt niet op het dossier i.k.v. pestwet om een tuchtprocedure op te starten.

 

2013_160: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_160_dd.20130130.pdf (144 kB)

 

Feit:

Herhaaldelijk verbaal seksueel intimideren van leerlingen; aantasting van de psychische integriteit van de leerlingen door systematisch gebruik van kleinerend en discriminerend taalgebruik; herhaaldelijk stellen van grensoverschrijdende gedragingen ten aanzien van leerlingen.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

30 januari 2013 – Het beroep is ontvankelijk.

Grond van de zaak:

Uit de omschrijving van het beroepsschrift, zonder toegevoegde stukken, wordt het beroep beschouwd dat het om een preventieve schorsing gaat en ook als dusdanig behandeld qua procedure. Na de indiening van het administratief dossier blijkt dat het beroep is gericht tegen een tuchtmaatregel als ontslag.

 

2013_159: pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2013_159_dd.20130116.pdf (147 kB)

 

Feit:

Het kopiëren van stukken uit personeelsdossiers en het bewaren van die kopieën; het gebruiken van die kopieën ter staving van een klacht.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

16 januari 2013 – De bevestiging van bestreden beslissing wordt ingetrokken - De debatten worden heropend.

Grond van de zaak:

De verzoeker vraagt een nieuwe hoorzitting omwille van indruk van een vooringenomenheid.