Beslissingen Kamer van Beroep 2011 ( Vrij onderwijs )

2011_14:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_14_dd.20111214.pdf (197 kB)

 

Feit:

Valsheid in geschrifte en gebruik van valse stukken, huisdiefstal, heling en misbruik van vennootschapsgoederen.

Beslissing:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

14 december 2011 – Verderzetting op 18 januari 2012.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij voert aan dat de inrichtende macht geen tuchtprocedure meer kan voeren omdat zij sinds meer dan zes maanden kennis heeft van de feiten.
Verwerende partij roept het art. 8, § 5, vierde lid van het tuchtbesluit van 22 mei 1992 in.
Verzoekende partij voert aan dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijke vervolging maar hoogstens van een melding van klacht, met vooronderzoek.
De kamer van beroep verzoekt de verwerende partij een aantal documenten voor te leggen.

 

2011_13:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_13_dd.20111019.pdf (207 kB)

 

Feit:

Leerlingen alleen achterlaten op de speelplaats; tijdens examentoezicht, surfen op internet, sms-en, uitkafferen van een leerling, weigeren om kladpapier te verstrekken, het influisteren van delen van antwoorden; het feit dat hij in de examenenveloppen tijdschriften stopt in de plaats van de verbeterde examenkopijen; vrouwonvriendelijke en discriminerende uitspraken; de weigering om in te gaan op de vraag van leerlingen om hun toetsen in te zien; de weigering in te gaan op de vraag van leerlingen met betrekking tot de les; het betrekken van leerlingen bij confidenties uit de leraarskamer en de klassenraden; intimidatie van leerlingen, ouders, collega’s; ondermijnen van de collegiale sfeer; zijn volgehouden onwil om zijn gedrag aan te passen.

Beslissing:

Terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar.

Beslissing in beroep:

19 oktober 2011 - De tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling voor de duur van 2 jaar wordt vernietigd - De tuchtmaatregel van de terbeschikkingstelling tot 31 december 2012 wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Een ad hoc bemiddelingscommissie oordeelde dat de ten laste gelegde feiten niet redelijkerwijze te verantwoorden zijn als behorend tot de normale uitoefening van een mandaat als vakbondsafgevaardigde. De kamer sluit zich aan bij dit advies.

Schending van artikel 8, § 7 van het tuchtbesluit van 22 mei 1991 dat stelt dat de tuchtoverheid op verzoek van de betrokkene getuigen moet horen. Er werd een grote inspanning gedaan om een getuigenverhoor te organiseren; de grenzen van het redelijk gebruik van het recht werd te buiten gegaan.

Het middel dat het beginsel non bis in idem zou zijn geschonden is niet gegrond. Het feit dat sommige feiten onder twee kwalificaties voorkomen kan nooit betekenen dat er een dubbele bestraffing is voor dezelfde feiten zoals bedoeld in het adagium.

De kamer komt tot het besluit dat in de gekozen strafmaat ook tenlasteleggingen verrekend zijn die voorwerp horen te zijn van de daarvoor geëigende procedure van de evaluatie.

 

2011_12:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_12_dd.20111019.pdf (143 kB)

 

Feit:

Frauduleuze praktijken, o.a. misbruik van goederen van de VZW, diefstal, wanbeheer waardoor de werking van de school in het gedrang is gekomen.

Beslissing:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

19 oktober 2011 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

In zijn tussenbeslissing werpt de kamer ambtshalve de onvolledigheid van het dossier op.
De kamer vraagt dat de verwerende partij zou voorleggen:
- een uittreksel uit de notulen van het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan waaruit blijkt dat betrokken personen gemachtigd worden om het tuchtverhoor af te nemen en de tuchtbeslissing te nemen
- een bewijskrachtig document waaruit blijkt welke personen de bestreden tuchtbeslissing hebben genomen
De kamer stelt vast dat de beslissing van de raad van bestuur in strijd is met statuten.

Rechtspraak van de Raad van State: de overheid die bevoegd is om een personeelslid aan te stellen, ook bevoegd is voor het ontslag.

 

2011_11:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_11_dd.20110928.pdf (205 kB)

 

Feit:

Het al dan niet opzettelijk aanlopen tegen een directielid.

Beslissing:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

28 september 2011 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij roept de nietigheid van de procedure in op grond van schending van het beginsel justice must not only be done, but also be seen to be done. In het strafdossier dat aan het tuchtdossier werd toegevoegd, kwam een afschrift voor van de notulen van de zitting van de tuchtraad betreffende verzoeker in een andere procedure. De kamer wijst er op dat het niet uitgesloten is dat in een opeenvolging van tuchtprocedures tegen eenzelfde personeelslid, telkens ook eenzelfde tuchtraad optreedt en ziet dan ook geen grond om hier van een schijn van partijdigheid te spreken.
Verzoeker ontkent niet tegen de directrice zij aangelopen, hij verklaart gestruikeld te zijn. De kamer moet ook vaststellen dat de gevolgen geen tuchtfeit kunnen uitmaken.
Het betreft een geïsoleerd feit waarvan is vastgesteld dat niet bewezen is dat het als een tuchtfeit kan worden aangerekend.

 

2011_10:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_10_dd.20110928.pdf (207 kB)

 

Feit:

Aanwenden van verbaal en lichamelijk geweld.

Beslissing:

De tuchtsanctie van de schorsing van 3 maanden.

Beslissing in beroep:

28 september 2011 - De tuchtmaatregel van de schorsing van 3 maanden wordt vernietigd - de tuchtmaatregel van afhouding van één vijfde van het salaris gedurende 1 maand wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De kamer oordeelt dat de feiten ruimtelijk gesitueerd zijn.
De tuchtoverheid hoopt met verzoeker te kunnen verder werken.
De kamer is van oordeel dat de beslissing van aard moet zijn om verzoeker te doen beseffen dat hij werk moet maken van het beheersen van agressief gedrag en dat hij het ongepast karakter van sommige vormen van zijn pedagogisch en collegiaal optreden zelfkritisch ernstig onder ogen moet zien.

 

2011_09: Tussenbeslissingpdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_09_dd.20110921.pdf (193 kB)

 

Feit:

Vermoeden van fraude met de schoolrekeningen.

Beslissing:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

Tussenbeslissing dd. 21 september 2011.

Grond van de zaak:

De kamer vraagt dat verwerende partij volgende stukken zou voorleggen:
1° een uittreksel uit de notulen van het daartoe volgens de statuten bevoegde orgaan waaruit blijkt dat de heren … en .. gemachtigd worden om in de voorliggende zaak het tuchtverhoor af te nemen en de tuchtbeslissing te nemen;
2° een bewijskrachtig document waaruit blijkt welke personen de bestreden tuchtbeslissing mede hebben genomen.
De kamer herneemt de behandeling van de zaak op 19 oktober 2011.

 

2011_08:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_08_dd.20110907.pdf (202 kB)

 

Feit:

Betrokkenheid bij zware financiële onregelmatigheden bij de verkoop van boeken; verzuimen om als eindverantwoordelijke voor het financieel beheer van de school tijdig in te grijpen; verzuimen om het financieel verlies te rapporteren; misbruik te maken van het vertrouwen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van 9 maanden.

Beslissing in beroep:

7 september 2011 - De tuchtmaatregel van de schorsing voor de duur van 9 maanden wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De kamer is van oordeel dat verzoeker als financieel eindverantwoordelijke een professionele en deontologische fout heeft begaan door na te laten om wat ook te ondernemen met de hem meegedeelde informatie.
De kamer stelt vast dat verzoeker bij de nieuwe fraude in 2010 de hoofdverdachte in bescherming neemt en zich negatief uitlaat tegenover de boekhouder die de nodige maatregelen heeft genomen om de fraude vast te stellen.
De kamer acht de bewezen professionele en deontologische tekortkoming ernstig en kan de strafmaat van de schorsing voor negen maanden niet onredelijk noemen.

 

2011_07:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_07_dd.20110824.pdf (194 kB)

 

Feit:

Andermans goed, namelijk examenvragen, door middel van valse sleutels, bedrieglijk weggenomen te hebben.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

24 augustus 2011 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelt vast dat verzoeker als studiemeester een vertrouwensfunctie genoot. Bedrieglijk zaken wegnemen is daar fundamenteel mee in strijd.
De kamer is van oordeel dat het schoolbestuur terecht kon beslissen dat iedere verdere samenwerking onmogelijk is.

 

2011_06:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_06_dd.20110817.pdf (145 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdende handtastelijke handelingen bij (een) minderjarige leerling(en).

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

17 augustus 2011 - De tuchtmaatregel van het ontslag wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Er blijkt overtuigend dat de verzoeker zich schuldig heeft gemaakt aan het schenden van de psychische integriteit van leerlingen.
Op geen enkele manier is geloofwaardig te maken dat deze handelingen beperkt zouden gebleven zijn tot een aanmoedigende knuffel en een spontaan lichamelijk contact dat bij de opvoeding van kinderen met ernstige mentale beperkingen normaal zou zijn.

 

2011_05:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_05_dd.20110817.pdf (133 kB)

 

Feit:

Aantasting van de fysieke en psychische integriteit van een leerling.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor één maand.

Beslissing in beroep:

17 augustus 2011 - De tuchtmaatregel van de schorsing voor één maand wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het tuchtdossier doet niet met zekerheid blijken dat de betrokkene zich aan het tuchtfeit schuldig heeft gemaakt. Het personeelslid geniet het voordeel van de twijfel.

 

2011_04:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_04_dd.20110525.pdf (149 kB)

 

Feit:

Suggestief, ongepast en grensoverschrijdend taalgebruik tijdens MSN-gesprekken met diverse leerlingen; herhaalde minachtende uitlatingen naar medeleerlingen, collega’s en ouders toe; aanzetten tot het plegen van ontucht met minderjarige leerlingen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 7 maand één week.

Beslissing in beroep:

25 mei 2011 – De tuchtmaatregel van de schorsing voor 7 maand wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de schorsing voor 7 maand wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De verplichting om de aanvullende memorie aan de tegenpartij mee te delen is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. De kamer oordeelt dat de verwerende partij gerechtigd was om het tuchtonderzoek aan een tuchtcommissie toe te vertrouwen. De tuchtbeslissing wordt vernietigd omdat in de oproepingsbrief de tuchtfeiten niet voldoende in tijd en ruimte zijn gesitueerd. De kamer herneemt het dossier in laatste aanleg. Het grensoverschrijdend gedrag via MSN-gesprekken wordt voor bewezen gehouden en als een ernstig tuchtfeit beschouwd, ook al hebben de gesprekken zich buiten de school(tijd) voorgedaan.

 

2011_03:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_03_dd.20110330.pdf (133 kB)

 

Feit:

Het toebrengen van een slag op het oor van een leerling met een houten werkstuk teneinde de betrokken leerling erop attent te maken dat hij oorbeschermers moest dragen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor één week.

Beslissing in beroep:

30 maart 2011 – De tuchtmaatregel van de schorsing voor één week wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Het volstaat niet om het incident eenvoudig te ontkennen en te veronderstellen dat het bij de leerling om pure fantasie zou gaan, om de verklaring van de leerling, van een medeleerling en van een personeelslid van de school bij wie de klacht werd ingediend, hun bewijskracht te ontnemen. Gelet op de afwezigheid van precedenten en op de verdiensten van de verzoeker voor de school, moet een blaam kunnen volstaan om hem duidelijk te maken welke grenzen hij in de omgang met de leerlingen niet kan overschrijden.

 

2011_02:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_02_dd.20110315.pdf (165 kB)

 

Feit:

Een houding om zelfs de minimaalste collegialiteit niet op te brengen en elke samenwerking in het team onmogelijk te maken; Het op onbehoorlijke wijze met collega’s en directie luid aangaan van discussies, in het bijzijn van derden en van leerlingen; De weigering de opdracht te aanvaarden en te vervullen; Het zonder enige reden dreigen politionele klachten neer te leggen tegen collega’s en het uiteindelijk effectief neerleggen van een politionele klacht tegen het schoolbestuur en tegen collega’s op volstrekt ongepaste wijze; Het maken van ongepast seksueel getinte opmerkingen bij het geven van spellingsles; In volledige tegenstrijd met de afspraken en argumenten inzake het vieren van carnaval, verschijnen met gekleurd haar en met een bijl op carnaval en zo onnodige paniek en angst veroorzaken; Onhygiënisch gedrag in de klas; Het weigeren op behoorlijke wijze de verbeteringstaken waar te nemen, in elk geval de verbeteringswerken ergerlijk te verwaarlozen; De kinderen van het vierde leerjaar een opdracht gegeven waarbij bleekwater moest worden gebruikt, met schade aan de kledij vandien; Het doorgeven van het tuchtdossier doorgegeven aan een derde die verder in uw opdracht de ouders die verklaringen hebben afgelegd benadert en bedreigt.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

15 maart 2011 - Het beroep tegen de beslissing van 3 december 2010 wordt verworpen.

Grond van de zaak:

Het oncollegiale gedrag van verzoeker, dat als een houding van langere duur kan worden gezien, heeft tot ondraaglijke spanningen in de school geleid. Dat op sommige ogenblikken een betere conflictbeheersing en begeleiding denkbaar was, neemt de ernst van de tuchtfeiten niet weg. Verzoeker heeft het vertrouwelijk karakter van de tuchtprocedure en de sereniteit ervan geschonden door verklaringen uit het dossier aan derden mee te delen. Van de burger die klacht neerlegt bij de politie mag worden verwacht dat hij een minimale inspanning doet om daarbij onderscheid te maken tussen wat materie voor het strafrecht is, en datgene waarvan hij in redelijkheid hoort te weten dat het enkel door een tuchtoverheid kan worden beoordeeld.

 

2011_01:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2011_01_dd.20110309.pdf (141 kB)

 

Feit:

Het tussenkomen in een conflict tussen leerlingen en het gebruiken van fysiek geweld. Het hardhandig uit elkaar halen van leerlingen, het raken van het oog van een leerling met de vuist, het moedwillig op de grond duwen van een leerling. Het manipuleren van leerlingen om tot een ander relaas van de feiten te komen.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

9 maart 2011 - Het ontslag om dringende redenen wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Verzoeker, die overigens onmiddellijk na de feiten toegaf dat te beseffen, is te ver gegaan in het gebruik van geweld. Manipuleren van leerlingen om de eigen rol van de leerkracht in het incident te verdoezelen of te verzwijgen moet in een pedagogische context worden beschouwd als bijzonder ernstig.