Beslissingen Kamer van Beroep 2011 ( Officieel onderwijs )

2011_148:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2011_148_dd.20110906.pdf (92 kB)

 

Feit:

Opmerkingen t.o.v. leerling; stevig vastnemen van een leerling; ongewenste uitlatingen en handelingen.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

6 september 2011 - de beslissing van het College van Burgemeester en Schepen (houdende bestendiging van de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen) waarbij verzoekende partij bij hoogdringendheid preventief wordt geschorst, wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Overwegende dat een preventieve schorsing geen tuchtmaatregel is, maar een tijdelijke ordemaatregel in het belang van de dienst.
De Kamer gaat enkel na in hoeverre door het optreden van de betrokkene de normale werking van de dienst verstoord is en de verwijdering uit de dienst aan de verstoring een einde zou kunnen maken.

 

2011_147:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2011_147_dd.20110902.pdf (208 kB)

 

Feit:

Verbaal fysiek geweld gebruiken t.a.v. een personeelslid van het Stedelijk Onderwijs; bedreigingen; poging tot verspreiden van een lasterlijke e-mail.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

2 september 2011 - De beslissing van het Directiecomité van waarbij verzoekende partij bij tuchtmaatregel wordt ontslagen, wordt vernietigd – de tuchtstraf van de schorsing wordt opgelegd voor de duur van 10 maanden m.i.v. 15 september 2011.

Grond van de zaak:

Betwisten van de bevoegdheid van de tuchtoverheid; dat door overdracht … het bevoegde schoolbestuur is geworden voor alle gesubsidieerd onderwijspersoneel;
Verzoeker voor bedoelde feiten reeds tuchtrechtelijk werd gestraft (non bis in idem); in voorliggend geval, er kunnen verschillende schoolbesturen autonoom oordelen;
Verzoekende partij heeft zich als leerkracht misdragen; de Kamer doet in laatste aanleg uitspraak, de Kamer van Beroep heeft de volheid van bevoegdheid om de zaak volledig te onderzoeken, de beoordeling van de tuchtoverheid over te doen en de beweerde tekortkomingen al dan niet te weerhouden en de strafmaat kan herzien.

 

2011_146:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2011_146_dd.20110902.pdf (138 kB)

 

Feit:

Tucht.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

2 september 2011 – Afstand van beroep.

Grond van de zaak:

Verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2011_145:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2011_145_dd.20110831.pdf (285 kB)

 

Feit:

Tijdens de opdracht een minderjarige leerlinge meenemen naar een publiek terras en alcoholische dranken nuttigen; ongewenst fysisch contact zoeken met betrokken minderjarige leerlinge.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

31 augustus 2011 - De beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen waarbij de tuchtmaatregel van het ontslag wordt opgelegd, wordt vernietigd; gelet op de onbevoegdheid inzake tuchtmacht van het gemeentebestuur legt de Kamer van Beroep van het Gesubsidieerd Officieel Onderwijs geen tuchtstraf op.

Grond van de zaak:

Sluiting van de Gemeentelijke School voor Buitengewoon Onderwijs; ter beschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking en wedertewerkgesteld in de vzw School voor Buitengewoon Onderwijs;
De tuchtbevoegdheid werd terecht uitgeoefend door de inrichtende macht van de School voor Buitengewoon Onderwijs; dat de gemeente te dezen geen tuchtbevoegdheid heeft.

 

2011_144:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2011_144_dd.20110315.pdf (151 kB)

 

Feit:

Leerkracht - preventieve schorsing voor de duur van het tuchtonderzoek.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing voor de duur van het tuchtonderzoek en voor maximum 1 jaar.

Beslissing in beroep:

15 maart 2011 - Beroep is onontvankelijk.

Grond van de zaak:

Het beroep werd ingesteld buiten de termijn van twintig kalenderdagen en is onontvankelijk.