Beslissingen Kamer van Beroep 2011 - ( Gemeenschapsonderwijs )

2011_13:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_13_dd.20111124.pdf (203 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdend gedrag t.o.v. een kleuter.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

24 november 2011 - Tussenbeslissing. De uitspraak wordt uitgesteld tot wanneer de uitslag van het gerechtelijk onderzoek bekend is.

Grond van de zaak:

De feiten waarop het ontslag om dringende redenen gesteund is, zijn zeer ernstig. De Kamer heeft tot taak de feiten op hun echtheid te onderzoeken om uit te maken of de ingeroepen dringende redenen het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maken. De feiten en gedragingen die ter rechtvaardiging van het ontslag worden aangehaald, worden door het personeelslid volledig ontkend. De school brengt geen andere elementen aan die de feiten kunnen bevestigen dan het verhaal zoals dit, omstandig en gedetailleerd, door de kleuter aan haar ouders werd verteld. Een onderzoek aan de hand van aangepaste onderzoeksmethoden is aangewezen. De Kamer beschikt niet over de middelen om de gerelateerde feiten en gedragingen op hun echtheid te toetsen. Het is aangewezen om de verdere behandeling van de zaak en de uitspraak uit te stellen tot wanneer de uitslag van het gerechtelijk onderzoek bekend is.

 

2011_12:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_12_dd.20111110.pdf (196 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdend gedrag t.o.v. een kleuter.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

10 november 2011 - Tussenbeslissing. De zaak wordt voortgezet op 24 november 2011.

Grond van de zaak:

De Kamer gaat in op de vraag van de verzoekende partij om een getuigenverhoor te organiseren.

 

2011_11:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_11_dd.20111110.pdf (145 kB)

 

Feit:

Weigeren de hoofddoek af te leggen tijdens de toezichtbeurten.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

10 november 2011 - Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

Het ontslag om dringende redenen werd ingetrokken.

 

2011_10:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_10_dd.20110830.pdf (152 kB)

 

Feit:

Handelwijze t.o.v. een leerling; al dan niet benaderen van een leerling met het oog op onwaardige handelingen.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

30 augustus 2011 - De preventieve schorsing wordt niet vernietigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep gaat enkel na in hoever door het optreden van het personeelslid de normale werking van de dienst verstoord is en de verwijdering uit de dienst aan een verstoring een einde zou kunnen maken in het belang van het onderwijs. Gezien een tuchtonderzoek is gestart ten laste van het personeelslid, kan de Kamer van Beroep de preventieve schorsing enkel vernietigen door een beslissing die bij unanimiteit wordt genomen, ongeacht het oordeel van de Kamer over de redenen die als verantwoording voor de preventieve schorsing worden aangehaald.
 

 

2011_09:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_09_dd.20110705.pdf (214 kB)

 

Feit:

Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, gepleegd op een leerlinge die op het moment van de feiten geen 16 jaar oud was en waarover het personeelslid het gezag had.

Bestreden maatregel:

Afzetting.

Beslissing in beroep:

5 juli 2011 - De tuchtmaatregel afzetting wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het beginsel "non bis in idem" is in het geding doordat de tuchtoverheid zich tweemaal over eenzelfde feit heeft uitgesproken. Het schoolbestuur is een tweede tuchtzaak begonnen na de veroordeling van het betrokken personeelslid door de Correctionele Rechtbank wegens aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging op een leerlinge. De handelingen die in het vonnis in aanmerking werden genomen als aanranding van de eerbaarheid worden ook vermeld in het voorbereidend tuchtverslag van de eerste tuchtzaak. Na intern onderzoek werden de feiten toen niet weerhouden voor een tuchtrechtelijke bestraffing. Het schoolbestuur had dus weet van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de veroordeling; hoewel het wist dat een strafklacht lopende was, heeft het schoolbestuur de uitslag van het strafonderzoek niet afgewacht en de behandeling van de tuchtvordering niet opgeschort, maar een eigen onderzoek verricht dat haar ertoe deed besluiten de feiten niet verder in aanmerking te nemen voor de tuchtrechtelijke bestraffing. De tuchtoverheid heeft bij het opleggen van de tuchtstraf van de afzetting feiten in aanmerking genomen waarover zij reeds uitspraak had gedaan.

 

2011_08:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_08_dd.20110621.pdf (194 kB)

 

Feit:

Besturen van een voertuig onder invloed van een te hoge alcoholconcentratie, plegen van vluchtmisdrijf en onbekwaam zijn de nodige rijbewegingen uit te voeren of een voertuig goed in handen te hebben.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

21 juni 2011 - Het beroep is onontvankelijk.

 

Grond van de zaak:

De omstandigheid dat het personeelslid de beslissing pas met een tweede zending in handen heeft gekregen, doet niet af aan de regelmatigheid van de kennisgeving met de eerste ter post aangetekende brief, daar niet wordt aangetoond dat het personeelslid om redenen van overmacht in de onmogelijkheid verkeerde deze brief in ontvangst te nemen. Het beroep werd niet binnen de daartoe voorziene beroepstermijn ingesteld.
 

 

2011_07:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_07_dd.20110525.pdf (196 kB)

 

Feit:

Achterlaten van leerlingen zonder toezicht; psychologisch intimideren van mentaal gehandicapte leerlingen; verbaal bedreigen en intimideren van personeelsleden van de school; afspraken maken met ouders zonder de directie in te lichten; systematisch ondermijnen van het gezag van de directeur; bewust discrimineren van leerlingen met fysieke handicaps; flagrant ontkennen van gestelde daden ofschoon daar materiële bewijzen van zijn; een schrikbewind voeren onder tijdelijke collega’s door te dreigen met represailles; collega’s beschuldigen van fysiek geweld in het bijzijn van leerlingen.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

25 mei 2011 - De preventieve schorsing wordt niet vernietigd.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep gaat enkel na in hoever door het optreden van het personeelslid de normale werking van de dienst verstoord is en de verwijdering uit de dienst aan een verstoring een einde zou kunnen maken in het belang van het onderwijs. Gezien een tuchtonderzoek is gestart ten laste van het personeelslid, kan de Kamer van Beroep de preventieve schorsing enkel vernietigen door een beslissing die bij unanimiteit wordt genomen, ongeacht het oordeel van de Kamer over de redenen die als verantwoording voor de preventieve schorsing worden aangehaald.

 

2011_06:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_06_dd.20110504.pdf (203 kB)

 

Feit:

Gebrekkige invulling van de lesopdracht; versturen van een beledigende e-mail aan de algemeen directeur met kopie aan verschillende collega’s.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

4 mei 2011 - Het ontslag om dringende redenen wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het versturen van een mailbericht aan de algemeen directeur met de tekst "Iedereen heeft precies zoveel ijdelheid als het hem aan verstand ontbreekt! (Nietzsche)" en de verzwarende omstandigheid dat het bericht ook aan tal van collega’s is gestuurd, wordt door de Kamer van Beroep beschouwd als een ernstige tekortkoming die het voortduren van de tijdelijke aanstelling onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Er is voldaan aan de voorwaarden van artikel 24 van het decreet rechtspositie.

 

2011_05:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_05_dd.20110504.pdf (199 kB)

 

Feit:

Stellen van ongepaste vragen en maken van ongepaste opmerkingen met een seksuele connotatie tijdens de les; gooien met een bot naar een leerling; maken van een racistische opmerking tegenover een leerling.

Bestreden maatregel:

Afhouding van 20% van de wedde gedurende twaalf maanden.

Beslissing in beroep:

4 mei 2011 - Afstand van beroep. Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2011_04:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_04_dd.20110504.pdf (123 kB)

 

Feit:

Ontslag om dringende redenen.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

4 mei 2011 - Afstand van beroep. Het beroep is zonder voorwerp.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij doet afstand van het beroep.

 

2011_03:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_03_dd.20110225.pdf (201 kB)

 

Feit:

Bij het overbrengen van internen, met het minibusje van de school, op een volstrekt onverantwoorde en roekeloze wijze te hebben gereden; tijdens de diensturen bij het begeleiden van een aantal internen alcoholische dranken te hebben genuttigd; tijdens het avondmaal de intern met een sneetje kaas in het aangezicht te hebben geslagen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 6 maanden.

Beslissing in beroep:

25 februari 2011 – De tuchtmaatregel wordt vernietigd – de tuchtmaatregel van de schorsing voor 4 maanden wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Er kan niet worden voorbijgegaan aan de verklaringen van de collega en de kinderen; dat deze overeenstemmende verklaringen de Kamer overtuigen dat verzoeker onverantwoord heeft gereden en daarbij het risico op een ongeval mateloos heeft vergroot; dat een dergelijke handelwijze een ernstige tekortkoming is;
Dat niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat het een alcoholische drank betrof; dat om die reden deze tenlastelegging niet kan worden weerhouden;
Dat hoe dan ook uit de diverse verklaringen blijkt dat verzoeker zijn zelfbeheersing heeft verloren en buitenmatig heeft gereageerd op een miniem feit en daardoor tekort is gekomen in de uitoefening van zijn taak als opvoeder; dat een dergelijke tekortkoming een tuchtstraf verantwoordt.

 

2011_02:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_02_dd.20110117.pdf (180 kB)

 

Feit:

Op een niet nader te bepalen datum, als technisch adviseur van de … de stagegever van de leerlingen, de verantwoordelijke van het RVT onder druk te hebben gezet om de stageresultaten van de leerlinge … die in eerste instantie gunstig waren, om te zetten in een ‘onvoldoende’ en hierdoor niet alleen de … in een slecht daglicht te hebben gesteld maar ook intentioneel betrokken leerlingen te hebben geschaad.”

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

17 januari 2011 – De tuchtstraf van de blaam wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De Kamer is van oordeel dat verzoekende partij handelingen heeft gesteld die weliswaar niet stroken met hetgeen verwacht wordt van een technisch adviseur maar niet met zekerheid is aangetoond dat verzoekende partij haar taak zodanig heeft uitgevoerd dat haar handelwijze als een tuchtvergrijp moet worden beschouwd dat tuchtrechtelijk kan worden gesanctioneerd.

 

2011_01:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2011_01_dd.20110117.pdf (123 kB)

 

Feit:

Ontslag om dringende reden.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

17 januari 2011 - De kamer stelt vast dat het beroep zonder voorwerp is.

Grond van de zaak:

De directeur laat aan de Kamer van Beroep weten dat het ontslag werd ingetrokken en het beroep derhalve geen voorwerp meer heeft.