Beslissingen Kamer van Beroep 2010 - ( Gemeenschapsonderwijs )

2010_33:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_33_dd.20100629.pdf (135 kB)

 

Feit:

Leerkracht – slagen en verwondingen aan directie.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

29 juni 2010 – Ontslag wordt bevestigd bij verstek.

Grond van de zaak:

De Kamer is gebonden aan door de in de rechterlijke uitspraak gedane vaststellingen. Verzoeker kan dan ook niet ernstig beweren dat er nog twijfel bestaat over de ware toedracht van het bewuste incident. De feiten zijn dus bewezen. Het gaat hier om ernstige feiten waarvan het niet onredelijk is te oordelen dat hiermee een grens werd overschreden die leidt tot het ontslag van de betrokken leerkracht. Dit geldt des te meer nu met het Hof van Beroep moet worden vastgesteld dat aan de leerkracht andere middelen ter beschikking stonden dan het gebruik van geweld.

 

2010_32:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_32_dd.20100427.pdf (142 kB)

 

Feit:

Beeldmateriaal vertonen dat door 2 leerlingen als schokkend en grensoverschrijdend wordt ervaren; handelswijze van verzoeker er in resulteerde dat 2 leerlingen niet langer het onderwijs waarvoor zij hadden gekozen hen kon worden gegarandeerd; recalcitrante houding.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing.

Beslissing in beroep:

27 april 2010 – De preventieve schorsing wordt behouden.

Grond van de zaak:

De preventieve schorsing is geen tuchtmaatregel, wel een bewarende ordemaatregel in het belang van het onderwijs of de dienst. Artikel 59ter §3 van het decreet stelt: kamer van beroep beslist bij unanimiteit indien de preventieve schorsing gepaard gaat met een tuchtonderzoek, bij gewone meerderheid als dat niet het geval is.
De kamer is van oordeel dat er sprake is van ordeverstoring en beslist bij meerderheid tot behoud van de preventieve schorsing.

 

2010_31:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_31_dd.20100510.pdf (134 kB)

 

Feit:

Opvoeder - Versturen van ongepaste sms-berichten naar meisjesinterne waarvan hij wist dat ze een moeilijke jeugd heeft en een labiele persoonlijkheid.

Bestreden maatregel:

Terbeschikkingstelling voor de duur van twee jaar.

Beslissing in beroep:

10 mei 2010 – De beslissing wordt vernietigd en er wordt een nieuwe tuchtmaatregel opgelegd nl. terbeschikkingstelling voor de duur van 23 maanden.

Grond van de zaak:

De Kamer meent dat het objectief om ernstige feiten gaat die zwaarwichtig zijn en aanleiding geven tot het opleggen van een zware tuchtstraf. De Kamer oordeelt dat de integratie van verzoeker in zijn huidige functie moet blijven gevrijwaard. In die omstandigheden oordeelt de Kamer dat ten deze de terbeschikkingstelling moet worden teruggebracht tot een duur van 23 maanden.

 

2010_30:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_30_dd.20100322.pdf (93 kB)

 

Feit:

Opvoeder – klachten van ongewenst seksueel gedrag – start tuchtonderzoek.

Bestreden maatregel:

Preventieve schorsing bij hoogdringendheid.

Beslissing in beroep:

22 maart 2010 – Preventieve schorsing bij hoogdringendheid wordt niet vernietigd.

Grond van de zaak:

De beweerde feiten zijn volgens de Kamer zodanig ernstig dat de verdere aanwezigheid van verzoeker in de school de werking van de dienst in het gedrang brengt; dat de Kamer van oordeel is dat de voorwaarden voor het opleggen van een preventieve schorsing vervuld zijn en er niet kennelijk onredelijk werd gehandeld door preventief te schorsen bij hoogdringendheid.

 

2010_29:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_29_dd.20100308.pdf (128 kB)

 

Feit:

Leerkracht – sms- en chat- en e-mailconversaties met expliciet seksuele inhoud met minderjarige leerling van het buitengewoon onderwijs.

Bestreden maatregel:

Afdanking.

Beslissing in beroep:

8 maart 2010 – Tuchtmaatregel afdanking wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het staat vast dat verzoeker zich op ontoelaatbare wijze heeft gedragen. Zijn handelingen zijn op generlei wijze verschoonbaar en hij is hierdoor aan zijn plichten als leerkracht op een schromelijke wijze tekort gekomen. De weerhouden tenlastelegging rechtvaardigt de opgelegde tuchtstraf.

 

2010_28:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_28_dd.20100308.pdf (92 kB)

 

Feit:

Directeur – gebrekkig functioneren.

Bestreden maatregel:

Ter beschikking stelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst.

Beslissing in beroep:

8 maart 2010 – de kamer beslist dat verzoeker niet ter beschikking gesteld wordt wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst.

Grond van de zaak:

Volgens de Kamer blijkt niet dat de terbeschikkingstelling van verzoeker de enige en adequate maatregel is voor een oplossing van de problemen binnen het schoolgebeuren terwijl een terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst een zeer ingrijpende maatregel is waarbij het personeelslid onmiddellijk uit dienst verwijderd wordt en geen vooruitzicht heeft op een terugkeer en dat de redenen die een dergelijke maatregel rechtvaardigen gericht moeten zijn op het vrijwaren van de goede werking van de dienst en zodanig doorslaggevend moeten zijn dat in alle redelijkheid geen andere oplossing meer mogelijk is dan de verwijdering van het betrokken personeelslid. Na al die overwegingen komt de Kamer er niet toe om verzoeker een terbeschikkingstelling wegens ambtsontheffing in het belang van de dienst op te leggen.

 

2010_27:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_27_dd.20100308.pdf (136 kB)

 

Feit:

Leerkracht – geen toezicht doen; 4 uren geen les geven aan toegewezen leerlingen; opdracht 20 minuten te laat aanvatten; leerlingen zonder toezicht in lokaal achterlaten.

Bestreden maatregel:

Schorsing gedurende 2 maanden.

Beslissing in beroep:

8 maart 2010 – De Kamer is onbevoegd.

Grond van de zaak:

Aangezien verzoeker ondertussen op pensioen werd gesteld en hij bijgevolg geen personeelslid meer is van het Gemeenschapsonderwijs, verklaart de Kamer zich onbevoegd.

 

2010_26b:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_26b_dd.20100312.pdf (84 kB)

 

Feit:

Incident met een leerling – richtlijnen inzake omgaan met agressie bij leerlingen niet gevolgd - al dan niet etenswaren over hoofd leerling gooien.

Bestreden maatregel:

Inhouding van 10% van de wedde gedurende 4 maanden.

Beslissing in beroep:

12 maart 2010 – Tuchtmaatregel wordt vernietigd – tuchtstraf van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De kamer acht het bewezen dat verzoeker zich enigzins onprofessioneel heeft gedragen. De kamer acht het niet bewezen dat het bord over het hoofd van de leerling werd gegooid.

 

2010_26a:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_26a_dd.20100212.pdf (137 kB)

 

Feit:

Incident met een leerling – richtlijnen inzake omgaan met agressie bij leerlingen niet gevolgd - al dan niet etenswaren over hoofd leerling gooien.

Bestreden maatregel:

Inhouding van 10% van de wedde gedurende 4 maanden.

Beslissing in beroep:

12 februari 2010 – Kamer is bevoegd – heropening van de debatten.

Grond van de zaak:

Zie 26b.

 

2010_25b:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_25b_dd.20100312.pdf (128 kB)

 

Feit:

Opdracht aannemen zonder goedkeuring TAC/directie; middelen gebruiken die aan school toebehoren; voorschot niet of laattijdig aan schoolverantwoordelijke overhandigen.

Bestreden maatregel:

Inhouding van wedde van 10% gedurende 3 maanden.

Beslissing in beroep:

12 maart 2010 – De tuchtstraf wordt vernietigd – de tuchtstraf van de inhouding van 10% van de wedde gedurende 1 maand wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

Onduidelijkheden over het beleid en een minder strakke opvolging van de organisatie pleiten in het voordeel van verzoeker. Bijdragen tot een verdere normvervaging kan niet. Het bijhouden van een voorschot is niet in overeenstemming met een zorgvuldige taakbehartiging.

 

2010_25a:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_25a_dd.20100212.pdf (142 kB)

 

Feit:

Opdracht aannemen zonder goedkeuring TAC/directie; middelen gebruiken die aan school toebehoren; voorschot niet of laattijdig aan schoolverantwoordelijke overhandigen.

Bestreden maatregel:

Inhouding van wedde van 10% gedurende 3 maanden.

Beslissing in beroep:

12 februari 2010 – De kamer is bevoegd - heropening van de debatten.

Grond van de zaak:

Zie 25b.

 

2010_23:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_23_dd.20100208.pdf (134 kB)

 

Feit:

Toegewezen opdrachten niet uitvoeren – documenten niet overhandigen – weigeren tot overleg.

Bestreden maatregel:

Afhouding van 5 % van de wedde gedurende twee maanden.

Beslissing in beroep:

8 februari 2010 – De tuchtmaatregel wordt vernietigd; nieuwe tuchtstraf: de blaam.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep is van oordeel dat de weerhouden tenlastelegging een tuchtstraf rechtvaardigt. Evenwel is de afhouding van 5 % van de wedde gedurende twee maanden, een te zware straf, gelet op de tekortkoming.

 

2010_22b:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_22b_dd.20100212.pdf (132 kB)

 

Feit:

Het aankopen van een zetel en het ervan afhalen bij de verkoper. Het laten betalen van de factuur door een school van het Gemeenschapsonderwijs te X en het niet leveren van de zetel in een school van het Gemeenschapsonderwijs Y.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

12 februari 2010 – De Kamer van beroep is niet bevoegd.

Grond van de zaak:

De verzoeker is op pensioen geteld met ingang van 1 januari 2009. De Kamer van beroep volgt de vaste jurisprudentie van de voormalige Raad van beroep van het gemeenschapsonderwijs die zich na de oppensioenstelling van een personeelslid systematisch onbevoegd heeft verklaard (zie bv. R.v. B. 13 januari 2005).

 

2010_22a:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_22a_dd.20100129.pdf (80 kB)

 

Feit:

Het aankopen van een zetel en het ervan afhalen bij de verkoper. Het laten betalen van de factuur door een school van het Gemeenschapsonderwijs te X en het niet leveren van de zetel in een school van het Gemeenschapsonderwijs Y.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

29 januari 2010 – Heropening debatten.

Grond van de zaak:

Zie 22b.

 

2010_21c:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_21c_dd.20100312.pdf (144 kB)

 

Feit:

Het aankopen van een zetel en het ervan afhalen bij de verkoper. Het laten betalen van de factuur door een school van het Gemeenschapsonderwijs te X en het niet leveren van de zetel in een school van het Gemeenschapsonderwijs Y.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

12 maart 2010 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Omtrent de verjaring: de Kamer van beroep is van oordeel dat, voor het vaststellen van de verjaringstermijn van zes maanden, er van moet worden uitgegaan dat wat de voorzitter weet, ook de raad van bestuur geacht wordt te weten.
De Kamer van beroep is van oordeel dat verzoekster zich schuldig heeft gemaakt aan een zeer ernstige vorm van fraude, met de verzwarende omstandigheid van misbruik van haar bevoegdheden als directeur van de instelling die voor de betaling heeft ingestaan en waar de factuur op duidelijk misleidende.

 

2010_21b:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_21b_dd.20100212.pdf (141 kB)

 

Feit:

Het aankopen van een zetel en het ervan afhalen bij de verkoper. Het laten betalen van de factuur door een school van het Gemeenschapsonderwijs te X en het niet leveren van de zetel in een school van het Gemeenschapsonderwijs Y.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

12 februari 2010 – De Kamer van beroep is bevoegd.

Grond van de zaak:

De Kamer van beroep is bevoegd om de beroepen ingediend in het schooljaar 2007-2008 te behandelen zoals ze zijn ingediend. Dat wil zeggen dat de Kamer van beroep het voorstel om een tuchtsanctie op te leggen moet onderzoeken en na onderzoek de voorgestelde tuchtstraf of een lagere tuchtstraf kan opleggen of het voorstel om inhoudelijke of procedurele redenen kan afwijzen zonder een tuchtstraf op te leggen.

 

2010_21a:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_21a_dd.20100129.pdf (81 kB)

 

Feit:

Het aankopen van een zetel en het ervan afhalen bij de verkoper. Het laten betalen van de factuur door een school van het Gemeenschapsonderwijs te X en het niet leveren van de zetel in een school van het Gemeenschapsonderwijs Y.

Bestreden maatregel:

Terugzetting in rang.

Beslissing in beroep:

29 januari 2010 – Heropening van de debatten.

Grond van de zaak:

Zie 21b en 21c.

 

2010_20:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_20_dd.20100127.pdf (156 kB)

 

Feit:

Negatief inspectieverslag van Kind en Gezin – onvoldoende toezicht houden – niet corrigerend optreden.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

27 januari 2010 – De tuchtmaatregel wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer van beroep stelt vast dat de tuchtoverheid haar beslissing volledig steunt op het inspectierapport. In het tuchtdossier zoals het aan de verzoekende partij is voorgelegd is geen enkel spoor of aanzet van een eigen aanvullend onderzoek terug te vinden.
Het is naar het oordeel van de kamer nochtans duidelijk dat het rapport herhaaldelijk wijst op tekortkomingen die in principe moeten worden beschouwd als een gebrekkig functioneren van de begeleidsters dat voorwerp van evaluatie zou kunnen zijn.
Uit het meest recente inspectieverslag in het dossier van de verzoekende partij lijkt te kunnen worden afgeleid dat de medewerkers de signalen begrepen hebben.

 

2010_19:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_19_dd.20100118.pdf (131 kB)

 

Feit:

Drankprobleem - handtastelijkheden tegenover het keukenpersoneel.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van één jaar.

Beslissing in beroep:

18 januari 2010 – De tuchtmaatregel wordt vernietigd; nieuwe tuchtstraf: schorsing voor één maand

Grond van de zaak:

De beweringen dat verzoeker normaliter geen problemen heeft met de omgang met het personeel en de feiten zich zouden beperken tot de vermelde voorvallen vergoelijken de tekortkoming niet.

 

2010_18:pdf bestandKamer_van_Beroep_GO_2010_18_dd.20100118.pdf (86 kB)

 

Feit:

Klachten over het gebrekkig functioneren.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van zes maanden.

Beslissing in beroep:

18 januari 2010 – De tuchtmaatregel wordt vernietigd; nieuwe tuchtstraf: schorsing voor één maand.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep merkt op dat de omstandigheid dat een tekortkoming aan de vooropgestelde doelstellingen en de functiebeschrijvingen zo ernstig kan zijn dat de tekortkomingen tuchtrechtelijk kunnen worden gesanctioneerd; dat in casu deze gedachtegang niet zonder meer kan worden gevolgd wegens de gezondheidstoestand van verzoekende partij.