Beslissingen Kamer van Beroep 2009 ( Vrij onderwijs )

2009_10:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_10_dd.20091223.pdf (95 kB)

 

Feit:

Verbaal agressief gedrag tegenover de directie in aanwezigheid van leerlingen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van twee maanden.

Beslissing in beroep:

23 december 2009 - De tuchtmaatregel wordt vernietigd; de tuchtmaatregel van de blaam wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De vzw-wet bepaalt dat de raad van bestuur alle bevoegdheden uitoefent die niet aan de algemene vergadering zijn toegewezen. De raad van bestuur kan de tuchtmacht delegeren aan een tuchtcommissie.
Verzoekende partij kan niet voor het eerst in beroep inroepen dat de feiten verband houden met zijn vakbondsopdracht wanneer de nationale instantie van zijn vakbond heeft verklaard dat dit niet het geval is en hijzelf deze verklaring in de loop van de procedure voor de inrichtende macht niet heeft betwist.
Na reductie van de tenlastelegging beslist de kamer dat de tuchtsanctie wordt teruggebracht tot een blaam.

 

2009_09:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_09_dd.20091223.pdf (149 kB)

 

Feit:

Gebrek aan medewerking aan de goede organisatie van het centrum; zich niet schikken naar de voorgestelde werkregeling; verpesten en verzieken van de werksfeer.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van drie maanden.

Beslissing in beroep:

23 december 2009 - De tuchtmaatregel wordt vernietigd; er is geen grond voor het opleggen van en tuchtmaatregel.

Grond van de zaak:

De loyauteitsverplichting van een personeelslid kan niet zover gaan dat het, op gevaar af om anders een tuchtstraf op te lopen, afstand zou moeten doen van een statutair recht. Het zich niet schikken naar een werkregeling die afwijkt van wat statutair is toegekend, kan niet als een tuchtfeit worden beschouwd.
Naar het oordeel van de kamer van beroep toont het bestuur niet aan dat verzoekster met de aangehaalde tekortkomingen de grens heeft overschreden waar gebrekkig functioneren tevens tuchtrechtelijk laakbaar gedrag geworden is.

 

2009_08:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_08_dd.20091118.pdf (97 kB)

 

Feit:

Fysiek agressief gedrag tegen een leerling in aanwezigheid van andere leerlingen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor de duur van zes maanden, met halvering van de laatste activiteitswedde.

Beslissing in beroep:

18 november 2009 - De tuchtmaatregel wordt vernietigd; de tuchtmaatregel van de schorsing voor de duur van drie maanden met halvering van de laatste activiteitswedde wordt opgelegd.

Grond van de zaak:

De verzoekende partij kan de delegatie van de tuchtmacht niet eerst in beroep aanvechten, indien zij op grond van het dossier over alle gegevens beschikte om deze delegatie ten laatste bij het tuchtverhoor te betwisten en dat niet deed, maar integendeel door haar gedrag liet blijken dat zij met de delegatie instemde.
De verwerende partij moet het nodige doen om de tijdelijke verwijdering uit de school in afwachting van de tuchtuitspraak tot een minimum te beperken. Zij is verplicht om actief te informeren naar de stand van zaken in de strafprocedure en moet bij het einde daarvan een opgeschorte tuchtprocedure met bekwame spoed hernemen. Onvoldoende zorgvuldigheid hieromtrent leidt tot een vermindering van de strafmaat.

 

2009_07:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_07_dd.20090916.pdf (89 kB)

 

Feit:

Intimidatie van een collega; eigenmachtig afsluiten van een gedeelte van het informaticasysteem van de school.

Bestreden maatregel:

Blaam.

Beslissing in beroep:

16 september 2009 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Dat er zich een incident heeft voorgedaan is bewezen. Het is niet bewezen dat er van tuchtrechtelijk strafbaar intimideren sprake is geweest. Twijfel speelt in het voordeel van de verdachte.
Verzoeker heeft eigenmachtig een deel van het informaticasysteem van de school ontoegankelijk gemaakt voor de gebruikers. Het verweer dat hij daartoe gemachtigd was door de directeur is, gelet op de gegevens in het dossier, niet geloofwaardig.

 

2009_06:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_06_dd.20090708.pdf (87 kB)

 

Feit:

Grensoverschrijdend gedrag bij kinderen.

Bestreden maatregel:

Terugkeer tot de tijdelijke aanstelling.

Beslissing in beroep:

8 juli 2009 – De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Sommige omgangsvormen met kinderen worden als onvoorzichtig beschouwd, zeker gelet op de huidige maatschappelijke tijdsgeest en een eerder opgelegde tuchtmaatregel voor dezelfde feiten. De maatregel houdt een laatste kans in.

 

2009_05:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_05_dd.20090708.pdf (141 kB)

 

Feit:

Ongewettigde afwezigheid.

Bestreden maatregel:

Beëindigen van de aanstelling van rechtswege en zonder opzeg.

Beslissing in beroep:

8 juli 2009 – De kamer is niet bevoegd om zich over de bestreden beslissing uit te spreken.

Grond van de zaak:

Verzoeker ziet in de beslissing van de inrichtende macht een ontslag om dringende reden gebaseerd op een ongewettigde afwezigheid. In feite gaat het om een beëindiging van rechtswege en is de kamer van beroep niet bevoegd om de geldigheid daarvan te beoordelen.

 

2009_04:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_04_dd.20090624.pdf (136 kB)

 

Feit:

Onbeleefd gedrag tegen directie.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

24 juni 2009 - De beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer is van oordeel dat niet werd aangetoond dat de directie, die het ontslag gaf, daartoe gemachtigd was door de inrichtende macht.

 

2009_03:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_03_dd.20090624.pdf (142 kB)

 

Feit:

Slagen en aanranding van kinderen.

Bestreden maatregel:

Terbeschikkingstelling voor 2 jaar.

Beslissing in beroep:

24 juni 2009 - De tuchtmaatregel wordt vernietigd; nieuwe tuchtstraf: schorsing voor 1 jaar.

Grond van de zaak:

Ouders dienen klacht in houdende slagen en aanranding van kinderen. Verzoeker wordt strafrechtelijk vrijgesproken maar volgens rechter kan er sprake zijn van een tuchtrechtelijke fout. De kamer oordeelt dat de gestelde handelingen pedagogisch niet aanvaardbaar zijn.

 

2009_02:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_02_dd.20090422.pdf (153 kB)

 

Feit:

Onvoldoende toezicht houden, beledigen en bedreigen van directie.

Bestreden maatregel:

Schorsing van 1 jaar.

Beslissing in beroep:

22 april 2009 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het beroep moet middelen, maar niet alle middelen bevatten. Middelen moeten tijdig worden ingeroepen, maar rekening houdend met het beperkt verweer tijdens het tuchtverhoor, beoordeelt de kamer de ter zitting aangevoerde middelen.
Feiten ouder dan 6 maand kunnen wijzen op een voortdurende houding. Tussen tucht en evaluatie bestaat geen volledige scheiding. Een gebrekkige invulling van de opdracht kan een lakbare tekortkoming uitmaken.

 

2009_01:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2009_01_dd.20090318.pdf (83 kB)

 

Feit:

Fraude bij het voorleggen van proefstukken van de leerlingen aan de jury.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

18 maart 2009 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het voorleggen van proefstukken lassen, vervaardigd in vroegere jaren door andere leerlingen, is een tekortkoming aan een essentiële opdracht van elke leerkracht, namelijk leerlingen opvoeden tot verantwoordelijke burgers. Verzoeker heeft met deze fraude de essentie van zijn opdracht als opvoeder ondergraven. De tuchtstraf staat in verhouding tot de ernst van de feiten.