Beslissingen Kamer van beroep 2008 - ( Vrij onderwijs )

2008_10:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_10_dd.20080917.pdf (137 kB)

 

Feit:

Agressief, grensoverschrijdend en ongecontroleerd gedrag tegenover een leerling; beledigend, bedreigend en agressief taalgebruik o.a. in een e-mail, aan het adres van de directeur.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

17 september 2008 - De tuchtmaatregel wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Grond van de zaak: De tuchtprocedure is het werk van een door de algemene vergadering aangestelde tuchtcommissie, terwijl de statuten de bevoegdheid in personeelsaangelegenheden toekennen aan de raad van bestuur. De tuchtbeslissing is dus genomen door een onbevoegd orgaan en de procedure is niet geldig gestart. De kamer van beroep kan ze dan ook niet in laatste aanleg verder zetten.

 

2008_09:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_09_dd.20080910.pdf (90 kB)

 

Feit:

Algemene gedragshouding van onaanvaardbare intimiteiten tegenover meisjes en van aggresiviteit tegenover jongens.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

10 september 2008 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De inrichtende macht heeft, mede gelet op een eerdere waarschuwing voor dezelfde feiten, kunnen oordelen dat verzoekers algemene houding, gekenmerkt door onaanvaardbare intimiteiten tegenover meisjes en aggresiviteit tegenover jongens, voor gevolg moest hebben dat zij verzoeker niet langer de verantwoordelijkheid voor de vorming en de opvoeding van de kinderen kon opdragen.

 

2008_08:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_08_dd.20080709.pdf (99 kB)

 

Feit:

Verwijderen van computerbestanden; bedrieglijke verklaringen over dienstreizen en onkostenvergoedingen; belemmering van het onderzoek in de zaak tegen een ander personeelslid; verstoring van de goede werking van de school.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 6 maanden.

Beslissing in beroep:

9 juli 2008 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Onrechtmatig bestanden van de schoolserver verwijderen met belangrijke informatie (relevante bestanden zoals leerlingenvolgsysteem, vakoverschrijdende eindtermen, nascholing, drugsbeleid, enz.) verstoort de goede werking van de school. Deze tuchtfeiten verantwoorden de opgelegde tuchtmaatregel.

 

2008_07:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_07_dd.20080528.pdf (104 kB)

 

Feit:

Onduidelijkheden i.v.m. de werkingsmiddelen van de school; bedrieglijke verklaringen over dienstreizen en onkostenvergoedingen; verstoring van de goede werking van de school; ongewettigde afwezigheid; verwijderen van computerbestanden van de schoollaptop; recidivisme.

Bestreden maatregel:

Terbeschikkingstelling van 2 jaar.

Beslissing in beroep:

28 mei 2008 - De tuchtmaatregel wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Als de voorzitter kennis neemt van tuchtrechtelijk strafbare feiten maar die nog niet aan zijn raad van bestuur voorlegt, loopt niettemin de verjaringstermijn. Louter voorgewende dienstreizen en beweerde deelname aan onbestaande nascholing moeten als bedrog worden gekwalificeerd. Dit maakt telkens een onwettige afwezigheid uit. Eigen geldelijk voordeel bij valse verklaringen verhoogt de ernst van de feiten.

 

2008_06:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_06_dd.20080514.pdf (91 kB)

 

Feit:

Alleen aangetroffen met een leerling op de kamer op sneeuwklassen; een weinig afstandelijke houding.

Bestreden maatregel:

Ontslag om dringende reden.

Beslissing in beroep:

14 mei 2008 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Tussen de verschillende mogelijke reacties op gedragingen die de inrichtende macht mogelijk als ongepast kon beoordelen, heeft zij, uitgaande van het voorzorgsprincipe in het belang van de leerlingen, gekozen voor de strengste reactie: het ontslag om dringende redenen. De inrichtende macht heeft daarmee een, gelet op wat aan feiten bewezen is, niet gerechtvaardigde onevenwichtigheid in de rechtsbescherming in het nadeel van de leerkracht veroorzaakt.

 

2008_05:


19 maart 2008 – Stopgezet / zonder voorwerp.

 

2008_04:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_04_dd.20080319.pdf (92 kB)

 

Feit:

Niet in orde met de eisen van het leerplan; tekortkomingen bij het inleveren en verbeteren van toetsen; niet gebruiken van hand- en werkboek; onvoldoende samenwerking met interimaris en met de vakgroep.

Bestreden maatregel:

Schorsing met halvering van wedde voor 8 weken.

Beslissing in beroep:

19 maart 2008 – Tuchtmaatregel wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De tuchtprocedure is ingezet door personen waarvan niet kan worden aangetoond dat ze op geldige wijze gemachtigd waren door de raad van bestuur, het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is voor personeelaangelegenheden. Dit vormt een onherstelbare procedurefout die niet door de kamer oordelend in laatste aanleg kan worden rechtgezet.

 

2008_03:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_03_dd.20080312.pdf (96 kB)

 

Feit:

Leerlingen betrekken bij vakbondsactie; bij de actie de slogan 'geen islamisering' gebruiken.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 2 weken met vermindering van wedde.

Beslissing in beroep:

12 maart 2008 – Tuchtmaatregel wordt vernietigd; tuchtstraf: blaam.

Grond van de zaak:

De bestreden beslissing wordt na schorsing van de debatten vernietigd wegens schending van de rechten van de verdediging: er kan niet worden aangetoond dat de tuchtbeslissing werd genomen door dezelfde personen die voor het tuchtverhoor instonden. Oordelend in laatste aanleg aanvaardt de kamer verzachtende omstandigheden.

 

2008_02:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_02_dd.20080312.pdf (96 kB)

 

Feit:

Leerlingen betrekken bij vakbondsactie; bij de actie de slogan 'geen islamisering' gebruiken.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor 2 weken met vermindering van wedde.

Beslissing in beroep:

12 maart 2008 – Tuchtmaatregel wordt vernietigd; tuchtstraf: blaam.

Grond van de zaak:

De bestreden beslissing wordt na schorsing van de debatten vernietigd wegens schending van de rechten van de verdediging: er kan niet worden aangetoond dat de tuchtbeslissing werd genomen door dezelfde personen die voor het tuchtverhoor instonden. Oordelend in laatste aanleg aanvaardt de kamer verzachtende omstandigheden.

 

2008_01:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2008_01_dd.20080227.pdf (87 kB)

 

Feit:

Het toevertrouwde werk niet naar behoren uitvoeren.

Bestreden maatregel:

Ontslag.

Beslissing in beroep:

27 februari 2008 – Het beroep is onontvankelijk wegens onbevoegdheid van de kamer.

Grond van de zaak:

Aangezien het ontslag van een tijdelijk personeelslid geen tuchtmaatregel is wijst de kamer ambtshalve op zijn onbevoegdheid. Daarnaast wordt gewezen op een legistieke onzorgvuldigheid. Recente decreetswijzigingen hebben voor gevolg dat de kamer niet langer bevoegd is om zich uit te spreken over een beroep tegen een ontslag met een opzeggingstermijn zoals geregeld in art. 24 van het decreet rechtspositie. Het tuchtbesluit van 22 mei 1991 is aan deze decreetwijziging niet aangepast.