Beslissingen Kamer van Beroep 2008 - ( Officieel onderwijs )

2008_133:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_133_dd.20081210.pdf (134 kB)

 

Feit:

Leraar – ontslag met een opzegging van 30 dagen.

Bestreden maatregel:

Ontslag met een opzegging van 30 dagen.

Beslissing in beroep:

10 december 2008 – Het beroep is onontvankelijk.

Grond van de zaak:

De Kamer van Beroep is enkel bevoegd voor aangelegenheden die het decreet betreffende de rechtspositie van het personeel vermeld zijn. Het voorgelegde geschil heeft betrekking op de beëindiging van de aanstelling met een opzeggingstermijn van 30 dagen. Betwistingen over ontslagen met een opzeggingstermijn behoren niet tot de bevoegdheid van de Kamer van Beroep zodat het beroep onontvankelijk is.

 

2008_132:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_132_dd.20081119.pdf (198 kB)

 

Feit:

Leerkracht – niet meedelen van arbeidsongeschiktheid in sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek; onjuist voorstellen van nuttige ervaring bij BIS tijdens sollicitatie.

Bestreden maatregel:

Ontslag zonder opzegging om dringende redenen.

Beslissing in beroep:

19 november 2008 - Ontslag zonder opzegging om dringende redenen wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

In de ontslagbrief werd geen melding gemaakt van een beroepsmogelijkheid. Dit heeft echter geen betrekking op de geldigheid van het ontslag. Het ontslag werd gesteund op het niet-meedelen van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en dat zij enkel met toelating van de adviserende geneesheer van de mutualiteit haar deeltijdse opdracht zou kunnen opnemen. De leerkracht had niet de plicht de directie hierover tijdens haar sollicitatiegesprek in te lichten mede omdat uit het ingediend geneeskundig attest blijkt dat de gezondheidstoestand geen gevaar vormt voor de veiligheid of de gezondheid van cursisten of collega’s. Het ontslag werd ook gesteund op een beweerde onjuiste informatie over nuttige ervaring. In de sollicitatiebrief werd echter correct “beperkte” ervaring gemeld en uit niets blijkt dat de leerkracht haar beperkte ervaring zou hebben aangedikt en het stond de directie vrij om de informatie te controleren.Voor de Kamer van Beroep kunnen de aangehaalde handelswijze en gezegdes van de leerkracht niet beschouwd worden als voldoende reden om het vertrouwen tussen beide partijen zodanig te verstoren dat elke professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk is en dat de leerkracht zonder opzegging om dringende redenen diende te worden ontslagen. Bijgevolg wordt het ontslag vernietigd.

 

2008_131:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_131_dd.20081119.pdf (205 kB)

 

Feit:

Leerkracht – luidruchtige uitbarsting ten aanzien van de leerlingen met verwijzing naar hun muzikale onkunde en het belachelijk maken van een muziekvereniging waarvan ze lid zijn; op arrogante en respectloze wijze collega’s en andere leden van een fluitkwartet aanvallen in het bijzijn van een 60-tal leerlingen; onregelmatigheden inzake organisatie van de cursussen; onaangekondigde lesverplaatsingen, lesannuleringen en onduidelijke afspraken met de leerlingen.

Bestreden maatregel:

Schorsing voor een periode van drie maanden.

Beslissing in beroep:

19 november 2008 – Tuchtmaatregel schorsing voor een periode van drie maanden wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Uit het relaas van een leerling aan haar ouders onmiddellijk na het voorval blijkt dat de handelswijze van de leerkracht op een woedeaanval wees met gebruik van bewoordingen die niet kunnen worden ingepast in het profiel dat van een leerkracht kan worden verwacht. Ongeacht de oorzaak, komt het een leerkracht niet toe om in aanwezigheid van leerlingen en collega’s verbaal te reageren zoals gebleken is uit getuigenverhoor en dergelijke handelswijze kan niet worden getolereerd van een leerkracht. Uit aangehaalde voorbeelden blijkt dat sommige lessen werden verplaatst zonder dat ouders en leerlingen hiermee akkoord gingen of minstens op de hoogte waren. De Kamer stelt vast dat het niet de eerste keer is dat deze leraar tot de orde wordt geroepen en dat de voorvallen in casu voldoende aantonen dat hij grovelijk tekort geschoten is in zijn taak als leerkracht en dat de inrichtende macht niet onredelijk handelde bij het opleggen van de tuchtstraf. De tuchtbeslissing wordt bevestigd.

 

2008_130 (zie ook 2008_129):pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_130_dd.20080924.pdf (198 kB)

 

Feit:

Leraar – niet respecteren van gemaakte les- en examenplanningen; niet correct invullen van het in – en uittekenboek; het consumeren van alcohol tijdens de arbeidsuren; het uiten van scheldwoorden en ongefundeerde kritiek aan de directie en het personeel van de academie ten overstaan van ouders, derden en overige personeelsleden van de academie.

Bestreden maatregel:

Afhouding van wedde van één week.

Beslissing in beroep:

24 september 2008 – Het verzet is onontvankelijk dus bevestiging beslissing.

Grond van de zaak:

In casu gaat het om een verzet tegen een beslissing bij verstek. Opdat dit verzet ontvankelijk zou zijn moet de verhindering gewettigd zijn. De Kamer is van oordeel dat noch uit de schriftelijke verklaring, noch uit de mondelinge toelichting tijdens de hoorzitting blijkt dat er voor verzoekende partij voldoende redenen waren om zijn afwezigheid op de vorige zitting te rechtvaardigen. Het verzet is onontvankelijk.

 

2008_129:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_129_dd.20080514.pdf (198 kB)

 

Feit:

Leraar – niet respecteren van gemaakte les- en examenplanningen; niet correct invullen van het in – en uittekenboek; het consumeren van alcohol tijdens de arbeidsuren; het uiten van scheldwoorden en ongefundeerde kritiek aan de directie en het personeel van de academie ten overstaan van ouders, derden en overige personeelsleden van de academie.

Bestreden maatregel:

Afhouding van wedde van één week.

Beslissing in beroep:

14 mei 2008 - Beslissing wordt bevestigd bij verstek.

Grond van de zaak:

Het beroepschrift werd niet ondertekend, maar heeft geen onontvankelijkheid tot gevolg omdat in het kader van een administratief beroep, de niet-ondertekening van een beroepschrift slechts de onontvankelijkheid met zich kan meebrengen wanneer dit in de regelgeving uitdrukkelijk is bepaald, wat hier niet het geval is. Bovendien blijkt uit het verweerschrift van verwerende partij dat het normdoel van de ondertekening, m.n. de identificatie van de indieneer van het beroep, bereikt is.
Door de afwezigheid van verzoeker heeft de kamer enkel kennis kunnen nemen van de versie van verwerende partij. Op grond van het dossier is de Kamer van oordeel dat de tuchtstraf gerechtvaardigd is.

 

2008_128:pdf bestandKamer_van_Beroep_GOO_2008_128_dd.20080514.pdf (151 kB)

 

Feit:

Leerkracht – niet nakomen van afspraken; zonder toestemming gelden innen voor les buiten uren; bezoek met overnachting op openluchtklassen vastleggen zonder voorafgaande toestemming; les bijwonen zonder voorafgaande toestemming; conflictsituatie in stand houden; directie aanhoudend tegenwerken; niet nakomen van afspraken in verband met verbod om problemen buiten de school bij ouders te uiten; directie uitschelden en beledigen in het bijzijn van schoolkinderen; collega’s intimideren, bedreigen in het bijzijn van derden op publieke plaats; leerlingen in conflictsituatie betrekken en hierbij de school in een slecht daglicht stellen; leerlingen manipuleren; in bureau van directie snuffelen zonder toestemming; interveniëren in les van collega’s en hun gezag ondermijnen; directie viseren en bedreigen; lessenrooster wijzigen zonder toestemming; zelfstandige stage van stagiaire verstoren; school bij derden in een slecht daglicht stellen en zich profileren als slachtoffer.

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

14 mei 2008 – ontslag wordt vernietigd. Nieuwe tuchtmaatregel: schorsing met halvering van de bruto-activiteitsweddetoelage met ingang van betekening beslissing tot en met 31 december 2008.

Grond van de zaak:

Een oproepingsbrief om voor de tuchtoverheid te verschijnen moet de ten laste gelegde feiten bevatten en de feiten moeten nauwkeurig omschreven zijn en in tijd en ruimte gelokaliseerd kunnen worden.
In casu was er een oproepingsbrief met een opsomming van de ten laste gelegde feiten in samenvattende bewoordingen. Deze oproepingsbrief moest samengelezen worden met het tuchtverslag van de gemeentesecretaris. Hieruit bleek dat de samenvattende opsomming niet onmiddellijk kon gerelateerd worden aan de feitelijkheden vermeld in het tuchtverslag.
De kamer heeft enkel de feiten weerhouden waarvoor ze in het tuchtverslag voldoende uitleg heeft gevonden om ze in tijd en ruimte te kunnen lokaliseren. De Kamer was van oordeel dat de weerhouden feiten volstaan om een tuchtstraf te rechtvaardigen maar dat het ontslag een te zware maatregel is. Ze is van oordeel dat een schorsing tot en met 31 december 2008 voldoende is om betrokkene als signaal te dienen om haar opdracht uit te oefenen op de wijze die van een leerkracht verwacht wordt.