Beslissingen Kamer van Beroep 2006 - ( Vrij onderwijs )

2006_07:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_07_dd.20060830.pdf (137 kB)

 

Feit:

Ter beschikking stellen van huis voor telen van cannabis (correctionele veroordeling bezit cannabis, diefstal electriciteit)

Bestreden maatregel:

Ter beschikking stellen voor duur van 2 jaar

Beslissing in beroep:

30 augustus 2006 - Tuchtmaatregel wordt vernietigd; tuchtstraf ter beschikkingstelling vanaf betekening beslissing in beroep en tot 30 juni (dit om leerkracht kans te geven nieuw schooljaar te kunnen voorbereiden en aanvatten

Grond van de zaak:

Inbreuk op verplichtingen van leerkracht (art. 9,10,11 decreet rechtspositie van 27 maart 1991). Er kan niet worden ingeroepen dat leerkracht met toepassing van art. 17 decreet moet worden beschermd in zijn privé-leven (heeft onmiskenbaar een weerslag op schoolleven) Art. 15 decreet: leerkracht moet verplichtingen naleven voortvloeiend uit specificiteit van het opvoedingsproject => moet niet nader onderzocht worden, zie art. 11 decreet ( vermijden wat het vertrouwen van het publiek kan schaden of afbreuk doet aan de eer/ waardigheid van hun functie in het onderwijs). Niet elk gebrek aan medewerking kan als een zelfstandig tuchtrechtelijk strafbaar feit worden beschouwd.

 

2006_06:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_06_dd.20060329.pdf (88 kB)

 

Feit:

Schoolarts, afwezigheid van 5 dagen (onwettige afwezigheid is grond van de tuchtsanctie)

Bestreden maatregel:

Blaam

Beslissing beroep:

29 maart 2006 - Vernietigd

Grond van de zaak:

Verzoekende partij stelt dat rechter in eerste aanleg geen tegenpartij in het geding kan zijn => kamer van beroep handelt binnen decretale en reglementair kader. verzoekende partij stelt vraag of voor die feiten een tuchtsanctie kan worden opgelegd en of betrokkene recht had op betwiste dagen vakantie; tuchtsanctie is niet genomen voor het miskennen van het gezag van de directie die zou bevolen hebben om betwiste dagen te komen werken => kamer van beroep: nemen van vakantiedagen waar men geen recht op heeft is grond voor tuchtmaatregel is correct + onderzoeken of het middel van de tuchtsanctie terecht is gehanteerd, neen aldus kamer van beroep; bestaan van een betwisting tussen partijen met name rekening houden met ouderschapsverlof voor berekening aantal vakantiedagen (een ander rechtsmiddel om het gedrag af te keuren en te sanctioneren nl. de afwezigheid signaliseren aan de overheid zodat een afhouding van wedde kan volgen, dit is niet gebeurd) => het grijpen naar een formele tuchtsanctie voor het feit van een betwiste afwezigheid is voorbarig en ongepast

 

2006_05:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_05_dd.20060329.pdf (94 kB)

 

Feit:

Fysiek geweld tegen kinderen, gebrek aan tucht, negeren van raadgevingen

Bestreden maatregel:

Schorsing 7 maanden

Beslissing in beroep:

29 maart 2006 - Tuchtmaatregel wordt vernietigd; tuchtstraf met ingang vanaf betekening beslissing kamer van beroep en tot 31 augustus

Grond van de zaak:

Verzoekende partij werpt op: geen formele beslissing meegedeeld, mogelijkheid tot beroep niet vermeld, geen motieven voor de beslissing => kamer van beroep zegt dat verdediging voldoende kon worden opgebouwd (tuchtbesluit bevat geen bepalingen over de vorm van de beslissing, er is geen sanctie voorzien voor het niet onverwijld betekenen van de volledige beslissing fouten bij organiseren van het verhoor, tuchtverhoor wordt afgebroken voordat verzoeker persoonlijk werd gehoord => kamer van beroep: schending rechten verdediging; werd in beroep gehoord om zo tot een correcte beoordeling te komen

 

2006_04:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_04_dd.20060308.pdf (84 kB)

 

Feit:

Geld ontvreemd uit schoolkas

Bestreden maatregel:

Ontslag

Beslissing in beroep:

8 maart 2006 - Beslissing wordt bevestigd

Grond van de zaak:

Verzoekende partij stelt vragen over de statutaire bevoegdheid van het orgaan dat tuchtbeslissing nam => wordt toegelicht => beslissing werd door bevoegde orgaan genomen
 

 

2006_03:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_03_dd.20060308.pdf (89 kB)

 

Feit:

Gebrek zorgvuldigheid, administratieve fouten, intimiderende telefoongesprekken met medewerkers van de school, optreden als chauffeur tegen wil van de instelling

Bestreden maatregel:

Schorsing van 1 jaar

Beslissing in beroep:

8 maart 2006 - Schorsing wordt bevestigd

Grond van de zaak:

Verzoekende partij werpt op dat een persoon die aan het tot standkomen van de tuchtbeslissing deelnam, niet aanwezig was op de hoorzitting => rechten van verdediging werden niet geschonden (achteraf ruimschoots de gelegenheid gehad). Het gebrek aan zorgvuldigheid, diligentie, vertraging dossierbehandeling in september niet te vermijden, deels begrijpelijk deels te wijten aan onvoldoende zorgvuldigheid, grens tussen het minder goed functioneren en tuchtrechtelijk laakbare tekortkoming is niet overschreden. De telastelegging van administratieve tekortkomingen worden niet als tuchtfeit aanvaard => Kamer van beroep is van oordeel dat er geen grond is om gekozen strafmaat in vraag te stellen, feiten getuigen van een onaanvaardbaar gedrag voor een directeur en een lichtere sanctie in het verleden heeft niet volstaan om tot een passende reflectie over zijn gedrag te komen.

 

2006_02:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_02_dd.20060215.pdf (139 kB)

 

Feit:

Moedwillig veroorzaken van kortsluiting in bijzijn van leerlingen, toebrengen van schade aan reputatie en goede werking van de school

Bestreden maatregel:

Schorsing 6 maanden

Beslissing beroep:

15 februari 2006 - Afhouden van 1/5 wedde gedurende 1 maand

Grond van de zaak:

Eigen stijl van educatie, leerlingen motiveren en doen nadenken; noemt bewijsgaring dubieus, herhaaldelijk klachten geuit over onveiligheid electrische installaties =>leerkracht betrok leerlingen in zijn conflicten met de directie; kortsluiting bracht minder gevaar mee dan wordt tenlaste gelegd; bewijsgaring is inclusief verklaring leerling volwassenenonderwijs => afdoende bewezen en onaanvaardbaar en verantwoordt een tuchtstraf
 

 

2006_01:pdf bestandKamer_van_Beroep_GVO_2006_01_dd.20060208.pdf (97 kB)

 

Feit:

Aanranding van de eerbaarheid

Bestreden maatregel:

Schorsing van 7 maanden

Beslissing in beroep:

8 februari 2006 - Schorsing wordt vernietigd

Grond van de zaak:

Was er tuchtrechtelijke bevoegdheid van het orgaan dat het verhoor afnam en de beslissing nam? Als er een afgevaardigd beheerder is aangesteld, volstaat het aan te tonen dat hij/zij ook persoonlijk en alleen kan handelen t. de benoemingsbevoegdheid en de tuchtmacht. In casu is er geen beslissing van de raad van bestuur waaruit blijkt dat een dergelijke opdracht ( tuchtmacht uitoefenen) om alleen te handelen werd toevertrouwd.