Beslissingen College van Beroep GVO - 2020

2020-07  pdf bestandbeslissing_07_CVB_GVO.pdf (140 kB)

Feiten:

evaluate

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing kamer van beroep: 

21 oktober 2020 – het college van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs verklaart de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ onontvankelijk

Grond van de zaak:

Met toepassing van artikel 7, tweede lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2007 en in lijn met haar bevoegdheden zoals uiteengezet in artikel 47septiesdecies, §2 van het DRP, stelt de Kamer van het College van Beroep van het gesubsidieerd vrij onderwijs ambtshalve vast dat het beroep buiten de daartoe voorziene termijn is ingediend en bijgevolg onontvankelijk.

 

2020-06 pdf bestandbeslissing_06_CVB_GVO.pdf (143 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing college van beroep: 

24 augustus juli 2020 – het college van beroep vernietigt de evaluatie met als eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Het college van beroep verwijst naar haar vaste rechtspraak en meent dat het niet vermelden van de beroepsmogelijkheden tot een vernietiging van de evaluatie leidt.  Omdat de afwezigheid van het vermelden van de beroepsmogelijkheid reeds de nietigheid van de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ tot gevolg heeft, worden de andere door de partijen aangebrachte argumenten niet onderzocht.

 

2020-05 pdf bestandbeslissing_05_CVB_GVO.pdf (145 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing college van beroep: 

24 augustus juli 2020 – het beroep is onontvankelijk

Grond van de zaak:

Het betreft een verslag met algemene beoordeling ‘ongunstig’, een verslag van een informeel gesprek dat kadert binnen de aanvangsbegeleiding.

 

2020-04 pdf bestandbeslissing_04_CVB_GVO.pdf (146 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing college van beroep: 

24 augustus juli 2020 – het college van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs vernietigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Verzoekende partij ontving enkel een algemene functiebeschrijving. Verzoekende partij werpt in het beroepsschrift ook op dat er geen enkel functioneringsgesprek plaatsvond.
Verwerende bevestigt dat er geen geïndividualiseerde functiebeschrijving werd opgesteld, wel een algemene functiebeschrijving die bij de start wordt toegelicht en op smartschool beschikbaar is, maar een individueel deel ontbreekt.                                 
Het college van beroep stelt vast dat het document getiteld ‘functiebeschrijving onderwijzer’ niet voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden, artikel 47 sexies §2 en artikel 47ter §1 en §8 van het DRP.

 

2020-03 pdf bestandbeslissing_03_CVB_GVO.pdf (34 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing college van beroep: 

2 juli 2020 – het college van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs vernietigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Voor het college van beroep is het duidelijk dat de kern van het probleem moet gezocht worden in de verkeerd gelopen relatie tussen verzoekster en de algemeen directeur.

Het is duidelijk dat het schoolbestuur verzoekster de functie van directeur van haar school wil ontnemen en haar een andere taak binnen de scholengroep wil toekennen.

Er werd vanuit het schoolbestuur gedreigd dat er een evaluatie zou volgen, met dien verstande dat het wel eens een onvoldoende zou kunnen zijn, indien verzoekster niet akkoord ging met een wijziging van haar arbeidsovereenkomst. Het college van beroep is van oordeel dat dit soort dreiging haaks staat op wat een evaluatie in de geest van het Rechtspositiedecreet moet zijn.

Komt daarbij dat tijdens de mondelinge behandeling van de zaak de eerste evaluator niet kon betwisten dat verzoekster haar kerntaak als directeur van een school, nl. het pedagogisch verantwoord organiseren van het onderwijs in haar school, naar behoren uitoefende. Mede daarom oordeelt het college van beroep dat de kwalificatie onvoldoende niet in verhouding staat tot de aan verzoekster verweten tekortkomingen.

Bijgevolg vernietigt het college van beroep de evaluatie “onvoldoende”.

 

2020-02  pdf bestandCVB_GVO_beslissing_02_2020.pdf (156 kB)

Feiten:

evaluatie

Bestreden beslissing:

evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Beslissing kamer van beroep: 

20 mei 2020 – het college van beroep gesubsidieerd vrij onderwijs vernietigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’

Grond van de zaak:

Het college van beroep stelt vast dat de functiebeschrijving niet voldoet aan de voorwaarden zoals bepaald in art. 47 sexies §2 en 47ter §1 en§8 van het decreet.
Het college stelt ook vast dat er geen evaluatiegesprek plaats vond. De evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ dient om die reden te worden vernietigd.

 

2020 – 01 pdf bestandCVB_GVO_beslissing_01_2020.pdf (133 kB)

Feiten:

Bestreden beslissing:

Evaluatie met als eindconclusie “onvoldoende”

Beslissing college van beroep: 

23 januari 2020 – Het College van Beroep vernietigt de eindconclusie “onvoldoende”

Grond van de zaak: 

Verwerende partij is niet aanwezig op de zitting.
Verzoekende partij werpt op dat er geen tweede evaluator werd aangesteld. Het college van beroep leidt af (uit art. 47ter §4 DRP) dat zonder tweede evaluator geen functiebeschrijving en geen evaluatie mogelijk is. Het college van beroep vernietigt de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’. Subsidiair meent het college van beroep dat er geen redelijke verhouding bestaat tussen de feiten en de beslissing