Beslissingen College van Beroep 2016 ( Vrij onderwijs )

2016_06: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_06_dd_20161018.pdf (173 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

18 oktober 2017 – het college van beroep vernietigt de evaluatie met eindconclusie onvoldoende. 

Grond van de zaak:

Het college van beroep herinnert eraan dat het zijn appreciatie niet in de plaats mag stellen van de evaluator(en) en dat het de evaluatie met de eindconclusie “onvoldoende” enkel kan vernietigen op grond van de motieven vermeld in het DRP, zonder dat de beslissing van het college van beroep in de plaats komt van de initiële beslissing.
Het college van beroep heeft niet de bevoegdheid om de evaluatie van een personeelslid over te doen; het moet alleen nagaan of de bestreden evaluatiebeslissing op een zorgvuldige en kwaliteitsvolle manier is gebeurd en het dient het de redelijkheid van de evaluatie te beoordelen.
Het college van beroep herhaalt dat bij een evaluatie enkel rekening kan worden gehouden met prestaties geleverd in het lopende schooljaar en de drie voorafgaande schooljaren en bevestigt dat er geen bepaling voorhanden is die, om welke reden ook, in een verlenging van deze evaluatieperiode voorziet.
Het college van beroep stelt vast dat het evaluatieverslag als motivering slechts twee zinnen omvat die betrekking hebben op o.m.  een negatieve houding t.o.v. het schoolbestuur en een onvoldoende bereik van de opdracht omschreven in de functiebeschrijving.  
De motivering voor een evaluatie  moet volledig en duidelijk de redenen vermelden waarom de evaluator tot de gegeven evaluatie komt.
Het college van beroep is er tijdens de hoorzitting niet in geslaagd met zekerheid te weten te komen of betrokkene voldoende ondersteuning heeft gekregen en of in bevestigend geval, er voldoende medewerking. 
Het college van beroep vestigt er de aandacht op dat de bezwaren van betrekking hebben op de werkomstandigheden en het welzijn op het werk en in geval van klachten hiervoor geëigende procedures bestaan. De geuite bezwaren kunnen niet door het college  van beroep worden behandeld.

2016_05: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_05_dd_20160907.pdf (202 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

7 september 2016 – het college van beroep gaat niet akkoord met de evaluatie met eindconclusie onvoldoende. 

Grond van de zaak:

Het college van beroep is van oordeel dat de voorliggende evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ heel verregaand is. Tijdens de hoorzitting werden op de uitdrukkelijke vraag op welke concrete tekortkomingen in het functioneren van de directeur de evaluatie onvoldoende gesteund was, slechts heel vage antwoorden gegeven.

Een gebrek aan communicatie wordt niet miskent maar de beslissing is verregaand voor de eerder vage tekortkomingen.

Het college van beroep weerhoudt geen procedurele fouten.

2016_04: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_04_dd_20160907.pdf (196 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

7 september 2016 – het college van beroep neemt akte van de afstand van het beroep 

Grond van de zaak:

-

2016_03: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_03_dd_20160615.pdf (200 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie met eindconclusie onvoldoende

Beslissing in beroep:

15 juni 2016 – het college van beroep vernietigd de evaluatie met eindconclusie onvoldoende.

Grond van de zaak:

Het college van beroep is van mening dat er geen sprake kan zijn van een geïndividualiseerde functiebeschrijving, gedateerd en ondertekend door het personeelslid. Het richtdocument dat naar voor wordt geschoven beantwoord niet aan de voorgeschreven regels. Bijkomend stelt het college van beroep vast dat dit document voor het schooljaar waarover de evaluatie gaat, slechts ondertekend werd in februari en niet bij het begin van het schooljaar.

2016_02: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_02_dd_20160615.pdf (84 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie onvoldoende

Beslissing in beroep:

15 juni 2016 – het college van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:

-

2016_01: pdf bestandCollege_van_beroep_GVO_2016_01_dd_20160615.pdf (143 kB)


Feit:

evaluatie

Beslissing:

evaluatie onvoldoende

Beslissing in beroep:

15 juni 2016 – het college van beroep neemt akte van de afstand van het beroep

Grond van de zaak:

-