Beslissingen College van Beroep 2015 ( Gemeenschapsonderwijs )

2015_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2015_02_dd20150825.pdf (753 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

25 augustus 2015 – De evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het College van Beroep stelt vast dat de verwerende partij na het functioneringsgesprek geen inspanning heeft gedaan om -bijvoorbeeld met remediërende gesprekken- de verzoeker aan de gemaakte afspraken te houden. Het dossier bevat er in ieder geval geen enkel bewijs van.
Aldus ligt bij het College van Beroep geen enkel bewijs voor waaruit blijkt dat de verwerende partij, na het gesprek van 3 maart 2015, de verzoeker in het kader van de afgesproken bijsturing daadwerkelijk opgevolgd heeft en redenen had om hem onmiddellijk negatief te beoordelen. De bestreden vermelding heeft dan ook geen deugdelijke grondslag. De omstandigheid dat bij de beroepen negatieve evaluatie een aantal ‘werkpunten’ naar voren worden geschoven kan die onregelmatigheid niet goed maken.

 

2015_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GO_2015_01_dd20150226.pdf (1.58 MB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie "onvoldoende".

Beslissing in beroep:

26 februari 2015 – De evaluatie met eindconclusie “onvoldoende” wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Uit het arrest van de Raad van State blijkt dat er wel degelijk begeleidings- en coachingmomenten zijn geweest en dat zij voldoende in aantal waren om een evaluatieverslag op te steunen.
Het College van Beroep stelt vast dat het dossier geen enkele aanwijzing van enige animositeit vanwege de evaluator bevat en dat de verzoeker zich beperkt tot een algemene stellingname.
Het College van Beroep is van oordeel dat de in aanmerking genomen fiches van vaststelling wel degelijk bewijswaarde hebben: het eenvoudig betwisten van de feiten met daarbij enkele weinig relevante randbemerkingen moet niet doen besluiten dat de vaststellingen op zich niet juist zijn. Daarnaast zijn er de vaststellingen gemaakt door de evaluator tijdens de lesvisitatie en het in gebreke blijven van de verzoeker bij de uitwerking van de met hem gemaakte afspraken -gegevens die allen in het evaluatieverslag verwerkt zijn en met de verzoeker besproken-. Dat alles vormt een deugdelijke grondslag voor het eindbesluit van de evaluator.
Op basis van die elementen van het dossier besluit het College van Beroep dat de evaluatie ‘onvoldoende’ wel degelijk steun vindt in het dossier. Die eindconclusie is ook redelijk.