Beslissingen College van Beroep 2013 ( Vrije onderwijs )

2013_08: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_08_dd20131010.pdf (265 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

10 oktober 2013 - De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Procedureel: dat de onderhandeling in het lokaalcomité slaat op de algemene afspraken en niet op straffe van nietigheid wordt voorgeschreven; dat een wijziging/actualisering niet perse moet samenvallen met het begin van een nieuwe evaluatieperiode. Ten gronde: betrokkene werd intensief begeleid, gecoacht en beoordeeld. Vijf maanden is een korte periode om te remediëren maar gelet op de ernst van de situatie; verzoekende partij was gewaarschuwd en was op de hoogte van de werk- en aandachtspunten.

 

2013_07: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_07_dd20130821.pdf (151 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

21 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Dat verzoekende partij opwerpt dat de aanwezigheid van de 1ste evaluator van de andere vrije basisschool niet strookt met wat het Decreet Rechtspositie voorschrijft;
dat verzoekende partij opwerpt dat de beslissing van de evaluatie ‘onvoldoende’ wordt meegedeeld en overhandigd maar dat zij daar niets kan tegen inbrengen en dat wordt verwezen naar een volgend gesprek;
dat het College verwijst naar artikel 47decies§ 1: het evaluatiegesprek wordt gehouden tussen de 1ste evaluator en het personeelslid; dat een evaluatie specifiek is en gebonden aan een schoolcontext zodat het evalueren van het functioneren in twee scholen niet gelijktijdig kan gebeuren;

 

2013_06: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_06_dd20130821.pdf (244 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

21 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Dat verzoekende partij opwerpt dat de aanwezigheid van de 1ste evaluator van de andere vrije basisschool niet strookt met wat het Decreet Rechtspositie voorschrijft;
dat verzoekende partij opwerpt dat de beslissing van de evaluatie ‘onvoldoende’ wordt meegedeeld en overhandigd maar dat zij daar niets kan tegen inbrengen en dat wordt verwezen naar een volgend gesprek;
dat het College verwijst naar artikel 47decies§ 1: het evaluatiegesprek wordt gehouden tussen de 1ste evaluator en het personeelslid; dat een evaluatie specifiek is en gebonden aan een schoolcontext zodat het evalueren van het functioneren in twee scholen niet gelijktijdig kan gebeuren;

 

2013_05: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_05_dd20130821.pdf (153 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

21 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Dat het evaluatiedossier heel wat zaken van de vorige evaluatieperiode herneemt;
dat verzoekende partij bezwaren heeft bij het verloop en de timing van de evaluatie;
dat er een functioneringsgesprek plaatsvond en één week later een evaluatiegesprek;
dat verwerende partij benadrukt dat sinds de functiebeschrijving van 2009 verzoekende partij persoonlijk en intensief werd gecoacht;
dat het College meent dat als een evaluatieperiode wordt afgesloten dat niet betekent dat er geen werkpunten kunnen worden meegenomen;
dat het College vaststelt dat klasbezoeken plaatsvonden met telkens een schriftelijke weergave;
dat het College van beroep vaststelt dat de functie van verzoekende partij steeds wijzigt; dat het College van Beroep oordeelt dat hieruit blijkt dat het functioneren niet lukt en dat de nieuwe taakinvulling steeds dezelfde risico’s met zich meebrengt

 

2013_04: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_04_dd20130819.pdf (156 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

19 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Dat de verzoekende partij meent dat het evaluatieverslag haaks staat op de functioneringsgesprekken;
dat verzoekende partij opmerkt dat het evaluatiedossier een verslag van een evaluatiegesprek bevat, een verslag dat zij nooit eerder te zien kreeg;
dat verzoekende partij meent dat het evaluatieverslag geen beschrijvend verslag is;
dat het College oordeelt dat de procedurele aspecten maar kunnen beoordeeld worden als ook de inhoudelijke aspecten naar voor worden gebracht;
dat het College vaststelt dat er sinds 2010 werkpunten onder de aandacht worden gebracht;
het College van Beroep is van oordeel dat de evaluatie ‘onvoldoende’ dient bevestigd te worden.

 

2013_03: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_03_dd20130819.pdf (151 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

19 augustus 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het College van beroep is van oordeel dat de functiebeschrijving niet kan beschouwd worden als een geïndividualiseerde functiebeschrijving zoals voorgeschreven door hoofdstuk Vbis van het Decreet Rechtpositie; dat verzoekster overeenkomstig artikel 47octies, § 2, 2e lid van hetzelfde decreet bijgevolg niet geëvalueerd kon worden; dat de evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ bijgevolg dient te worden vernietigd;

 

2013_02: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_02_dd20130819.pdf (142 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

19 augustus 2013

Grond van de zaak:

De evaluatie ‘onvoldoende’ wordt ingetrokken. Verzoekende partij doet afstand van het ingediende beroep.

 

2013_01: pdf bestandCollege_van_Beroep_GVO_2013_01_dd20130320.pdf (146 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

20 maart 2013 – De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Het evaluatieverslag met eindconclusie ‘onvoldoende’ moet op straffe van nietigheid de beroepsmogelijkheden vermelden.