Beslissingen College van Beroep 2011 ( Vrije onderwijs )

2011_08:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_08_dd20111212.pdf (150 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

12 december 2011 - de bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

Overwegende dat uit het voorliggend dossier niet kan worden opgemaakt voor welk ambt de functiebeschrijving werd opgemaakt en waarop de taken, competenties, aandachtspunten en afspraken betrekking hebben; dat er dus geen afgebakende toetsingsmaatstaf voorhanden is en de voorliggende functiebeschrijving niet dienstig is voor een evaluatie.

 

2011_07:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_07_dd20111028.pdf (175 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

28 oktober 2011 - de bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

De 2 betrokken evaluatoren werden daartoe gedelegeerd, over een aantal wordt decretaal niets geregeld.
Het College van Beroep oordeelt dat diegene die de functioneringsgesprekken op zich neemt ook de uiteindelijke evaluatiebeslissing neemt.
Het Decreet Rechtspositie spreekt in haar art. 47undecies §3 van 12 maanden effectieve prestaties. Het College van Beroep benadrukt dat deze regel slaat op een nieuwe na een evaluatie "onvoldoende".

 

2011_06:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_06_dd20111014.pdf (175 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

14 oktober 2011 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het college van beroep is van oordeel dat de functiebeschrijving voldoende geïndividualiseerd is.
Uit het dossier blijkt dat de verzoekende partij voldoende op de hoogte was van de werk- en aandachtpunten.
Het College van beroep oordeelt dat er voldoende coaching is geweest.

 

2011_05:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_05_dd20111004.pdf (173 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

4 oktober 2011 – De bestreden beslissing wordt bevestigd.

Grond van de zaak:

Het College van beroep is van oordeel dat de sterkte van verzoeker in wat het pedagogisch luik van de functiebeschrijving betreft, de zwakte in het financiële en materiële luik (zijnde een wezenlijk component van de functiebeschrijving) niet kan compenseren.

 

2011_04:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_04_dd20111004.pdf (165 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

 

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

4 oktober 2011 – Het College van beroep stelt vast dat verzoekende partij afstand doet van het ingediende beroep.

Grond van de zaak:

Het schoolbestuur laat weten dat het evaluatieverslag en de 'evaluatie onvoldoende' worden ingetrokken.
De Kamer voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs van het College van Beroep stelt vast dat verzoekende partij afstand doet van het ingediende beroep.

 

2011_03:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_03_dd20110629.pdf (171 kB)

 

Feit:

Tweede evaluator.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

29 juni 2011 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

In casu is de tweede evaluator van een lagere hiërarchische rang dan de eerste evaluator en is hij ook geen lid van de inrichtende macht.
Het College van beroep is van oordeel dat artikel 47ter, §4 DRP wat betreft de hoedanigheid van de tweede evaluator niet gerespecteerd werd.

 

2011_02:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_02_dd20110616.pdf (111 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

16 juni 2011 - De bestreden beslissing wordt vernietigd.

Grond van de zaak:

De kamer is van oordeel dat het 'Verslag Evaluatiegesprek', door het niet vermelden van de beroepsmogelijkheden nietig is en dat bijgevolg de daarin vermelde eindconclusie "onvoldoende" eveneens nietig is.

 

2011_01:pdf bestandCollege_v_Beroep_GVO_2011_01_dd20110616.pdf (158 kB)

 

Feit:

Evaluatie.

Beslissing:

Evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende'.

Beslissing in beroep:

16 juni 2011 - Het College van Beroep stelt vast dat verzoekende partij afstand doet van het ingediende beroep.

Grond van de zaak:

De Kamer voor het Gesubsidieerd Vrij Onderwijs van het College van Beroep stelt vast dat verzoekende partij afstand doet van het ingediende beroep.