24 juni 2019 – bezoek afdelingshoofden AGODI aan Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een instelling van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Zij werken binnen de Brusselse context, met heel wat uitdagingen. In 2019 behoorde 5,6% van de Brusselaars tot de Nederlandse taalgroep (gebaseerd op een bevraging waarin mensen zelf aangeven tot welke groep ze behoren). De armoede in Brussel ligt hoger dan in Vlaanderen, Wallonië en België. Zo is het aandeel van de bevolking onder de armoederisicogrens in 2017 33% in Brussel, tegenover 10% in Vlaanderen, 21% in Wallonië en 16% in België. Sedert 2000 is er een sterke bevolkingstoename in Brussel. Prognoses voorspellen dat deze sterke stijging zich doorzet tot 2060. Ook de schoolbevolking neemt toe. Tegelijk kent Brussel een stadsvlucht, waarbij gezinnen met voldoende middelen verhuizen naar de rand.

 

In Brussel bestaan verschillende onderwijssystemen naast elkaar. Naast het Nederlandstalig onderwijs is er ook het Franstalig onderwijs en de Europese scholen. Vanaf 1971 mogen ouders kiezen of ze hun kind naar het Nederlandstalig of Franstalig onderwijs sturen. Met het nieuwe inschrijvingsdecreet is er wel een voorrangsregel voor Nederlandstalige kinderen in Nederlandstalige scholen. De thuistaal van de kinderen op de Nederlandstalige scholen is voor 12% homogeen Nederlandstalig. Het aandeel van anderstaligen neemt sedert 1991 zowel in het BaO als SO toe.

 

De belangrijkste taak van het Onderwijscentrum ligt in ondersteuningsinitiatieven voor scholen, brede scholen en speelpleinen. In 2019-2020 waren er ondersteuningstrajecten in 114 van de 148 scholen BaO en in 33 van de 47 scholen SO. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de pedagogische begeleidingsdiensten, hiervoor werd een samenwerkingsprotocol afgesloten met KOV, GO! en OVSG. Elke ondersteuner van het OC Brussel heeft maximaal 3 scholen onder zijn of haar hoede, wat een intense begeleiding mogelijk maakt. De ondersteuning richt zich altijd op aspecten eigen aan de Brusselse context. Daarnaast ondersteunt het OC ook de 29 lokale brede scholen in Brussel en de 31 speelpleinen. Sedert 2014 ligt het eigenaarschap van de speelpleinen bij de scholen. Zij organiseren dit en krijgen er ook de middelen voor.

 

Naast de ondersteuning heeft het OC Brussel ook een eigen studiedienst en beheren ze ook een onderwijsbibliotheek. Tot slot ondersteunen zij een aantal projecten zoals Lesgeven in Brussel. Het aantrekken en behouden van leraars in Brussel is immers een grote uitdaging. Om hieraan tegemoet te komen zijn een heel aantal acties opgezet naar scholieren, studenten en (beginnende) leraren. De doelgroep zijn daarbij de Brusselaars zelf.