Over AGODI - Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

Over AGODI - Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

De afdeling "Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel" volgt van dichtbij de ontwikkeling van de regelgeving over onderwijspersoneel op en geeft hierover advies.

De afdeling ondersteunt de Werkstations van het Agentschap voor Onderwijsdiensten en van het Agentschap voor Hoger Onderwijs en Volwassenenonderwijs bij de uitvoering van gemeenschappelijke taken.

De afdeling is hiertoe opgedeeld in een aantal diensten en secretariaten, met volgende taken:
 

 • De dienst arbeidsongevallen behandelt dossiers van arbeidsongevallen, ongevallen buiten dienstverband en beroepsziekten van de personeelsleden van het onderwijs. Ze doet dit ook voor de ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap van alle beleidsdomeinen (met uitzondering van entiteiten met rechtspersoonlijkheid), en de kabinetten van de Vlaamse Regering.
   
 • De juridische dienst beantwoordt principiële juridische vragen over de onderwijsreglementering op personeelsgebied. Deze cel behandelt en volgt de rechtzaken (burgerlijke zaken en Raad van State) met betrekking tot personeelsaangelegenheden op. De cel verzorgt ook de secretariaten van de Commissie zorgvuldig bestuur en  het college en kamer van beroep.
   
 • De dienst wedden bewaakt de correcte werking van het salarissysteem. Met behulp van dit salarissysteem wordt het onderwijspersoneel uitbetaald en worden de voornaamste sociale en fiscale verplichtingen vervuld.
   
  • De cel Dinco is verantwoordelijk voor bepaalde 'niveau-overschrijdende' aspecten van personeelsdossiers, zoals het bijsturen van betalingsgegevens.
    
 • De dienst informatie, organisatie en communicatie beheert het interne documentatiesysteem Weetulex, de website van AGODI en zorgt voor de coördinatie vanhet jaarverslag en van de AGODI-academie. Deze dienst zorgt voor input bij bevragingen over diverse onderwijsmateries. De dienst ondersteunt tevens het intranet van de organisatie.
   
  • Het archief zorgt voor het beheer van de archieven en de archiefruimten van AGODI, en ondersteunt terzake het beleidsdomein voor bepaalde onderwerpen.
    
 • De Dienst Centraal Betaalde Lonen (=begrotingscel onderwijspersoneel) zorgt voor de budgettaire verwerking van de weddenbetalingen, de fiscale en sociale werkgeversverplichtingen en ondersteunt de begrotingsopmaak "Onderwijs".
   
  • De cel Woon-werkverkeer staat in voor de administratieve verwerking van deze materie.
    
 • Het secretariaat van de Vlaamse reaffectatiecommissie coördineert de werking van deze commissie.
   
 • De cel Valorisatie spreekt zich uit over dossiers inzake het in aanmerking nemen voor de wedde-anciënniteit van vroegere diensten.

Locatie

Agodi - Agentschap voor Onderwijsdiensten
Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel
Hendrik Consciencegebouw - Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
België