Vorige klantentevredenheidsonderzoeken

Klantentevredenheidsonderzoek 2012

Telewerkbaarheidskwadrant: een meisje fluistert iets in het oor van een ander kind.De resultaten van het klantentevredenheidsonderzoek 2012 zijn verwerkt! AgODi dankt alle personen die de moeite deden om de enquête in te vullen en ons zo waardevolle informatie bezorgden. We waarderen deze inspanning enorm!

Net als bij het vorige onderzoek in 2008 peilden we bij leerkrachten, schooldirecties en secretariaatsmedewerkers van scholen naar de tevredenheid over de dienstverlening van de werkstations, de schoolbeheerteams en de dienst verificatie. We stelden ook vragen over de kennis het imago, het vertrouwen, en over mogelijke tekortkomingen en verwachtingen t.o.v. AgODi. Verder wilden we weten wat jullie vinden van onze informatiekanalen en over de contacten.

Hier vind je een globaal zicht op de resultaten.

Algemene tevredenheid, imago en vertrouwen

De algemene tevredenheid over de dienstverlening van de werkstations, schoolbeheerteams en verificatiedienst is en blijft zeer groot: ze is stabiel gebleven tegenover 2008 op een zeer hoog niveau.

Over het werkstation en de verificatiedienst zijn directies en secretariaten meer uitgesproken tevreden dan over het schoolbeheerteam. Dat was ook in het verleden het geval en is te verklaren door de veelvuldiger contacten met dezelfde persoon. Wat het schoolbeheerteam betreft is de tevredenheid bij de directies groter dan bij de secretariaten.


        

Algemene tevredenheid in 2012 van de werkstations, schoolbeheerteams en verificatiedienst

Vertrouwen in 2012 in de werkstations, schoolbeheerteams en verificatiedienstImago in 2012 van de werkstations, schoolbeheerteams en verificatiedienst

 

Specifiek voor directies

De verwachtingen van de directies in hun relatie tot AgODi betreffen vooral de inhoudelijke kant van de dienstverlening. Zo hechten zij meer belang aan de communicatie van correcte en volledige informatie dan aan de relationele aspecten, zoals warmte van het contact en behulpzaamheid. Bij de secretariaten is dit omgekeerd en wordt de persoonlijke band belangrijker. Die laatste hebben ook meer mogelijkheden om een relatie op te bouwen met de dienstverleners van AgODi.

Specifiek voor de secretariaten

De secretariaten zijn zeer tevreden over de contacten met de werkstations, inclusief het laatste contact, maar zijn minder uitgesproken tevreden over de persoonlijke contacten. Men is ook meer dan in het verleden tevreden over de samenwerking van de werkstations met andere diensten.

Op communicatievlak is bijna iedereen tevreden over de informatiekanalen. De ‘opleiding schoolsecretariaten’ en de online jaarkalender van AgODi brengen het grootste enthousiasme teweeg.

Ook over de schoolbeheerteams is de algemene tevredenheid zeer hoog, maar een kwart is ontevreden over de tijdigheid van de bekendmaking van de lestijden- of lesurenpakketten, en dat is meer dan in 2008.

Specifiek voor het personeel

Als de personeelsleden van het onderwijs contact hebben met het werkstation is dat om informatie in te winnen. De eigenlijke dienstverlening is te weinig bekend. Nieuwe leerkrachten hebben de indruk dat ze te weinig informatie krijgen.

De leesbaarheid van de salarisbrief kan nog verbeterd worden, maar er is vooral nood aan meer informatie over de uitbetalingen.

Verbeteracties

AgODi zal op basis van het klantentevredenheidsonderzoek van 2012 een aantal verbeteracties doorvoeren. U kunt die weldra op deze site vinden.

 

Klantentevredenheidsonderzoek 2008

In 2008 stelde het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) zich de vraag: “Hoe tevreden zijn de leerkrachten, schoolsecretariaten en schooldirecties over de samenwerking tussen de verschillende diensten van AgODi en de scholen?” De dienstverleningspakketten die daarbij specifiek in de schijnwerpers werden gezet waren:
   - de dienstverlening van de werkstations
   - het schoolbeheerteam
   - de dienst verificatie.

Ondanks de lengte van de vragenlijst, gemiddeld 25 minuten, was de helft van de schooldirecties en schoolsecretariaten bereid om deel te nemen aan het onderzoek. Jullie reactie was voor ons van groot belang om onze dienstverlening naar waarde te schatten en te kijken waar de toekomstige opportuniteiten liggen voor AgODi. Op die manier kunnen we onze samenwerking verder optimaliseren en jullie tevredenheid nog verhogen.

 

Grafiek van directies, schoolsecretariaten en personeelsleden over het thema: TevredenheidGrafiek van directies, schoolsecretariaten en personeelsleden over het thema: Imago

Grafiek van directies, schoolsecretariaten en personeelsleden over het thema: Vertrouwen