AGODI - Digitaal - Formulieren niet naar WS

Zuinig met formulieren voor de werkstations!

FAQ: Een stapel boeken, waarbij het bovenste is opengevouwen
De werkstations krijgen traditioneel veel post binnen vanuit het onderwijsveld. In een tijd van informatiseren en digitaliseren willen we ons actief de vraag stellen of elk van die papieren wel nodig zijn.

Zie hier alvast een niet-limitatieve lijst van documenten die per definitie NIET MEER moeten worden opgestuurd naar de werkstations. In hoogste uitzondering kan een dossierbehandelaar er nog expliciet naar vragen, maar spontaan moeten deze documenten dus niet meer worden opgestuurd.

 

 

 • Aanvraag aanmoedigingspremie in het kader van loopbaanonderbreking
 • Aanvraag adoptiepremie
 • Aanvraag erkenning van buitenlands diploma (is bestemd voor Naric)
 • Aanvraag geboortepremie
 • Aanvraag verlofstelsel
 • Attest burgerlijke staat
 • Attest gezinssamenstelling
 • Attesten van opleidingen van de VDAB
 • Besluiten gemeenteraad / provincieraad in verband met aanstelling of vaste benoeming
 • Bewijs van kind en gezin (voor personeelsleden die borstvoeding geven)
 • Contracten van aanstelling of vaste benoeming
 • Deelattesten van modules
 • Dienstattesten / dienststaten i.v.m. onderwijsprestaties
 • Documenten voor kinderbijslag
 • Documenten voor Mensura – absenteïsme (ziekteattesten)
 • Documenten over overleg- en onderhandelingscomités (notulen van de vergadering van het afzonderlijk comité; protocollen over de syndicale onderhandelingen)
 • Documenten voor de werkgever (bijvoorbeeld attesten die voor de mutualiteit moeten worden ingevuld voor verkrijgen van een uitkering - …)
 • Eedaflegging
 • Geboorte- of adoptieakte
 • Getuigschrift van woonst
 • Goedkeuringen i.v.m. de aanvragen van het Vlaams zorgkrediet (WSE)
 • Huwelijksakte
 • Kopie identiteitskaart
 • Kopie SIS-kaart
 • Loopbaanfiches die al door ons zijn opgestuurd en waar niets op is aangevuld
 • Medisch nummer
 • Mededeling vacante betrekkingen
 • Nationaliteitsbewijs
 • PERS 15: alle info over de pensioenaanvraag staat op de website van de PDOS, www.pdos.be
 • PERS16 met betrekking tot ziekteverlof
 • PERS 1, PERS 6 ter begeleiding van een papieren document (wel stamboeknummer op document vermelden)
 • Persoonlijke fiches van het onderwijspersoneel
 • Print van RL’s die elektronisch al zijn doorgestuurd
 • Scheidingsakte
 • Strookje rekeningnummer (ook niet bij wijziging rekeningnummer)

Verder is ook dit belangrijk:

 • Voor uitstapplannen van uw personeelsleden (TBS 58+) volstaat één exemplaar van het formulier. Dit hoeft niet in drievoud opgestuurd worden.
 • Documenten die via mail al zijn opgestuurd (ingescand), hoef je niet nog eens via gewone post op te sturen.
 • Voor de waardebepaling van buitenlandse diploma’s, kun je bij Naric terecht


Uiteraard verwijzen wij je graag naar de formulierensite – zodat je steeds de meest recente versie van de formulieren kan gebruiken – al werken we eraan dat in de toekomst sterk te reduceren.