Gelijke onderwijskansen

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen.

Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Het gelijke onderwijskansenbeleid bestaat uit drie onderdelen:

  • Het geïntegreerd ondersteuningsaanbod dat scholen toelaat een zorgbrede werking te ontwikkelen voor alle kinderen en jongeren, en voor kansarme kinderen en jongeren in het bijzonder.
  • Het recht op inschrijving van elk kind of elke jongere in een school naar keuze.
  • De rechtsbescherming: de oprichting van lokale overlegplatforms (LOP’s) die het gelijke onderwijskansenbeleid lokaal mee uitvoeren, en van een commissie inzake Leerlingenrechten die waakt over de rechten van de leerlingen.

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs (Edulex) - Dit Besluit vervangt het GOK-decreet

Via het geïntegreerd ondersteuningsaanbod krijgt een school extra lesuren of leraarsuren op.

Die uren dienen om een schooleigen visie inzake gelijke onderwijskansen uit te werken.

LOP's - Lokale overlegplatforms. De lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid.

Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

De Commissie inzake Leerlingenrechten behandelt klachten van ouders en andere belanghebbenden over inbreuken tegen het inschrijvingsrecht.

Ondersteuningsaanbod

AGODI biedt ondersteuning op maat en op vraag.
Alle informatie lees je hier.