Gelijke onderwijskansen

De doelstelling van het decreet Gelijke Onderwijskansen is een geïntegreerd Vlaams onderwijsbeleid uitwerken dat alle kinderen en jongeren optimale kansen biedt om te leren en zich te ontwikkelen.

Het beleid voor gelijke onderwijskansen wil tegelijk uitsluiting, sociale scheiding en discriminatie tegengaan en heeft daarom specifieke aandacht voor kinderen uit kansarme milieus.

Het gelijke onderwijskansenbeleid bestaat uit drie onderdelen:

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs (Edulex) - Dit Besluit vervangt het GOK-decreet

Via het geïntegreerd ondersteuningsaanbod krijgt een school extra lesuren of leraarsuren op.

Die uren dienen om een schooleigen visie inzake gelijke onderwijskansen uit te werken.

LOP's - Lokale overlegplatformsDe lokale overlegplatforms (LOP’s) zijn verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van het Vlaamse onderwijskansenbeleid.

Er zijn LOP’s voor het basisonderwijs en voor het secundair onderwijs.

Het Decreet Gelijke Onderwijskansen stelde de Commissie inzake Leerlingenrechten in als centrale beroepsinstantie.