Plage - veelgestelde vragen

 
 1. Wat met een voltijds vast benoemde onderwijzer die voor een volledig schooljaar en voor zijn volledige opdracht bv. een verlof TAO of loopbaanonderbreking geniet “en die dus geen titularis meer is”?
  Antwoord: De term ‘titularis’ slaat niet op het begrip ‘klastitularis’, maar op elk personeelslid dat aangesteld is in ato 2 of 4. De titularis is de ‘eigenaar’ van de betrekking, in tegenstelling tot de vervanger (ato1). In het voorbeeld is de onderwijzer wel degelijk titularis van de betrekking.
   
 2. Wat met de plage gepresteerd door de interimarissen?
  Antwoord: Bij de berekening van de plage wordt enkel de plage in rekening genomen die gepresteerd wordt door de titularis. De plage van de interimaris wordt dus niet geteld. Mocht de plage van de interimaris ook geteld worden, zou de plage tweemaal geteld worden.
   
 3. Wat met de plage gepresteerd door een voltijds titularis: - die een halftijdse loopbaanonderbreking neemt: moet dan enkel de plage in rekening gebracht worden van de 12 lestijden die hij nog presteert? - die een volledige loopbaanonderbreking neemt: moet dan de plage genomen worden van de vervanger(s)?
  Antwoord: bij dienstonderbrekingen wordt de plage genoteerd die de onderwijzer zou presteren indien hij de dienstonderbreking niet zou genieten. De plage gepresteerd door de interimaris wordt in de berekening niet in aanmerking genomen.
   
 4. Wat met de plage gepresteerd door: - deeltijdse titularissen, bv. 2 onderwijzers in duobaan van telkens 12/24 ato2? - een voltijds titularis die aangesteld is in 2 scholen, bv. 12/24 in school A en 12/24 in school B? - een onderwijzer die voltijds titularis is van 12/24 onderwijzer GOK + 18/36 zorgcoördinator? - een voltijds titularis die 6/24 bonus geniet?
  Antwoord: Bij de berekening van het aantal lestijden plage worden enkel de onderwijzers geteld die in een school titularis zijn van een volledige betrekking als onderwijzer. Een titularis van een deeltijdse betrekking mag niet met plage belast worden. Het antwoord op de vragen is dus telkens dat de plage niet in de berekening wordt opgenomen.
   
 5. Wat met de plage gepresteerd door: - een voltijds titularis die 8/24 tbsob is en gereaffecteerd is in ato 1? - een voltijdse onderwijzer die een betrekking bekleedt van 20/24 ato 4 + 4/24 ato1? - een voltijds vastbenoemd onderwijzer die i.k.v de ‘voorafgaande maatregelen tbsob’ voor een aantal lestijden een nieuwe affectatie heeft gekregen naar een andere school van hetzelfde schoolbestuur, van waaruit hij vervolgens via verlof TAO terugkeert naar een ato1 betrekking in zijn oorspronkelijke school, zodat hij daar opnieuw een voltijdse opdracht presteert?
  Antwoord: Als titularis van een deeltijdse betrekking kunnen de betrokken onderwijzers niet met plage belast worden. In de ato1 betrekking kunnen de betrokken onderwijzers wel plage presteren (nl. indien de titularis van die betrekking ook met plage belast is), maar deze plage mag hier niet in de berekening opgenomen worden omdat de plage anders tweemaal geteld wordt.
   
 6. Als er in een school 2 onderwijzers zijn die elk aangesteld zijn voor 12/24 ato 2, mogen die voor de berekening dan beschouwd worden als één voltijdse onderwijzer?
  Antwoord: De berekening slaat op de reële situatie en is dus geen theoretische oefening. Het antwoord is dus ‘neen’.
   
 7. Wat met de plage gepresteerd door een voltijds onderwijzer die geheel of gedeeltelijk aangesteld is in: - lestijden Tivoli beleidsondersteuning? - overgedragen lestijden (vanuit andere school)? - herverdeelde lestijden (vanuit niveau kleuteronderwijs)?
  Antwoord: Bij de berekening van het aantal lestijden plage heeft het geen belang uit welke lestijden de hoofdopdracht van de onderwijzer is samengesteld (de oorsprong van de lestijden speelt wél een rol bij de berekening van het totaal aantal lestijden onderwijzer, zie verder vraag 11). De plage van de genoemde onderwijzers wordt dus in de berekening opgenomen.
   
 8. Wat is het wekelijks aantal plage-lestijden indien een voltijds onderwijzer wekelijks 2 plage-lestijden presteert en om de 4 weken ook nog met één bijkomende lestijd plage wordt belast?
  Antwoord: Omgerekend zou dit neerkomen op 2,25 lestijden. Omdat enkel hele en halve lestijden in de berekening worden opgenomen, wordt na lokaal overleg afgerond naar een 2 of 2,5 lestijden.
   
 9. Als een onderwijzer wekelijks 1 uur instaat voor de begeleiding van de leerlingen naar het zwembad, mag dat beschouwd worden als een plage-lestijd?
  Antwoord: Plage-lestijden zijn de lestijden die zich situeren boven het minimum maar binnen het minimum van de hoofdopdracht. De hoofdopdracht van een onderwijzer is zijn lesopdracht. Begeleiding naar het zwembad hoort daar niet bij en kan dus niet beschouwd worden als plage. Indien aldus bepaald na overleg in het bevoegd lokaal comité, kan het eventueel wel behoren tot de schoolopdracht van de onderwijzer.

 

 
 
 1. Wat met lestijden die als volgt zijn ingericht: - lestijden volgens schalen ingericht in het ambt van leermeester LO? - GOK-lestijden ingericht in het kleuteronderwijs? - aanvullende lestijden godsdienst ingericht in het ambt van leermeester godsdienst?
  Antwoord: Enkel de lestijden die effectief ingericht zijn in het ambt van onderwijzer, worden in de berekening opgenomen.
   
 2. Moet de onderwijzer in aanmerking genomen worden die aangesteld is in:
  - lestijden Tivoli beleidsondersteuning? NEEN
  - bijkomende lestijden vrijwillige fusie? NEEN
  - aanvullende lestijden onderwijs aan huis? NEEN
  - lestijden voor onthaal van anderstalige nieuwkomers? NEEN
  - herverdeelde lestijden vanuit het niveau kleuteronderwijs? NEEN
  - overgedragen lestijden vanuit een school van buitengewoon basisonderwijs? NEEN
  - overgedragen lestijden vanuit een andere school voor gewoon lager onderwijs van dezelfde scholengemeenschap? JA, indien die overgedragen lestijden uit één van de voorziene pakketten komen.
  Antwoord: In de berekening van het totaal aantal lestijden worden enkel de onderwijzers opgenomen die aangesteld zijn in lestijden afkomstig uit de pakketten die limitatief opgesomd worden in punt 3.2 van de omzendbrief. De hierboven genoemde lestijden behoren daar niet toe, met uitzondering van de lestijden die overgedragen zijn vanuit een andere school voor gewoon lager onderwijs.
 
 
 1. Als een school voor buitengewoon basisonderwijs deel uitmaakt van de scholengemeenschap, moeten de cijfers van deze school dan ook op het formulier ingevuld worden?
  Antwoord: Neen, de bevraging slaat enkel op het gewoon lager onderwijs.
   
 2. Moeten in de verschillende kolommen van de tabel 'lestijden onderwijzer' de cijfers van de dienstbrieven overgenomen worden?
  Antwoord: De cijfers van de ‘omkaderingsdienstbrieven’ kunnen enkel overgenomen worden voor zover in de verschillende pakketten uitsluitend onderwijzers werden aangesteld. Lestijden waarin andere ambten werden ingericht, moeten dus ‘afgetrokken’ worden. De cijfers slaan op de reële situatie en zijn dus geen theoretische oefening.
   
 3. Moeten we de lestijden van de lesopdracht van de directeur 'aftrekken'?
  Antwoord: De lestijden van de lesopdracht van een directeur komen uit de lestijden volgens de schalen, maar deze lestijden zijn niet ingericht in het ambt van onderwijzer (een directeur met lesopdracht is ook tijdens zijn lesopdracht aangesteld als directeur). De lestijden van de lesopdracht van de directeur mogen dus niet opgenomen worden in het totaal aantal lestijden onderwijzer.
   
 4. Moet op het formulier het aantal voltijdse onderwijzers overeenstemmen met het aantal lestijden onderwijzer gedeeld door 24?
  Antwoord: De berekening slaat op de reële situatie en is dus geen theoretische oefening. Het antwoord is dus ‘neen’.
   
 5. Moet op het formulier het totaal aantal lestijden plage een veelvoud zijn van het aantal voltijdse onderwijzers (in de zin van: 10 voltijdse onderwijzers x 2 lestijden plage = 20 plage-lestijden) of kan het een afwijkend aantal zijn, bv. indien niet alle onderwijzers met evenveel lestijden plage belast zijn?
  Antwoord: Het aantal lestijden plage hoeft geen veelvoud te zijn van het aantal voltijdse onderwijzers. Binnen een school kunnen onderwijzers met een verschillend aantal lestijden plage belast worden, zolang dit maar steunt op criteria die vastgelegd zijn in het bevoegd lokaal comité. De cijfers slaan op de reële situatie en zijn dus geen theoretische oefening.
   
 6. Waarom moet bij wijziging van scholengemeenschap vanaf het schooljaar 2011-2012 geen nieuw formulier ingestuurd worden?
  Antwoord: Bij wijziging van de scholengemeenschap vanaf het schooljaar 2011-2012 moet de gewijzigde scholengemeenschap het percentage plage die geldt als nulmeting, opnieuw berekenen op basis van de aantallen die voor de verschillende scholen berekend zijn tijdens het schooljaar 2010-2011 (zie punt 3.3.3 van de omzendbrief). Het percentage plage moet dus opnieuw berekend worden, maar deze nieuwe nulmeting hoeft niet gemeld te worden aan AgODi, die immers reeds beschikt over de aantallen van de verschillende scholen.