Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - III

III. Enkel voor het secundair onderwijs

 

Rationalisatienormen voltijds gewoon SO

De uiterste datum voor melding van afbouw of fusie van scholen (die al dan niet de rationalisatienorm halen) wordt vervroegd naar 1 april van het voorafgaand schooljaar (i.p.v. 1 mei nu).

Vaststelling pakket uren-leraar voltijds gewoon SO

Om voor een minimumpakket in aanmerking te komen wordt een extra voorwaarde toegevoegd, nl. de verklaring op eer dat geen leerlingen worden geweigerd omwille van capaciteit of volzetverklaring in een structuuronderdeel dat onder het minimumpakket valt.

Indexering van het bedrag in het geval van omzetting van een uur-leraar naar een krediet.

Programmatie- en overhevelingsnormen voltijds gewoon SO

De uiterste datum voor indiening van aanvragen of voor melding van programmaties en voor melding van overhevelingen wordt vervroegd naar 1 april van het voorafgaand schooljaar (i.p.v. 1 mei nu).

Organisatie voltijds gewoon SO en opleidingsvorm 4 buitengewoon secundair onderwijs

In het schoolreglement dient opgenomen te worden: het recht op synchroon internetonderwijs, met vermelding dat – in voorkomend geval - de leerling die aan de gestelde voorwaarden voldoet op dit recht zal worden gewezen.

Enkel voor leerlingen met een verslag van opleidingsvorm 1, 2 of 3: is er een gedeeltelijke bijsturing van de toelatingsvoorwaarden voor overstap van het buitengewoon naar het gewoon secundair onderwijs.

Het schoolbestuur kan op eigen initiatief de beslissing van de delibererende klassenraad niet laten heroverwegen als door de ouders een ontvankelijk beroep is ingesteld.

Er is een gedeeltelijke aanpassing van de studiebekrachtiging in de veiligheids-opleidingen (derde leerjaar derde graad)

Er is een nieuw model van het attest van regelmatige lesbijwoning.

Er is een gedeeltelijke aanpassing van de modellen van studiebewijs die worden uitgereikt in het specialisatiejaar BSO thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige.

Er is een gedeeltelijke bijsturing van de richtlijnen in verband met de proces-verbalen over de studiebekrachtiging.

Toevoeging van een verklaring van de school bij het diploma van secundair onderwijs, studierichting dier- en landbouwtechnische wetenschappen met invulling “akkerbouw en veeteelt”, waardoor de houder bij de bevoegde FOD een fytolicentie kan aanvragen.

Een beslissing van de klassenraad waartegen de betrokken personen geen beroep of een niet-ontvankelijk beroep hebben ingesteld, kan door het schoolbestuur omstreden worden geacht. In dat geval kan het schoolbestuur de klassenraad opnieuw doen samenkomen om die beslissing te heroverwegen.

Organisatie onthaalonderwijs in het voltijds gewoon SO

Er zijn nieuwe berekeningsmodaliteiten van de specifieke uren-leraar onthaal-onderwijs met betrekking tot vervolgschool-coaching. Het gaat om een substantiële verhoging van de middelen. Daarnaast wordt de tweeledige opdracht van de vervolgschool-coach versterkt, zodat ook meer kan worden ingezet op expertise-opbouw en –overdracht in het vervolgonderwijs.

Maatregelen bij ziekte, ongeval en specifieke onderwijsbehoeften

In alle vormen van secundair onderwijs kan voor een leerling die wegens ziekte of ongeval bepaalde vakken niet kan volgen, de klassenraad bepaalde doelen van het curriculum vrijstellen en, waar mogelijk, vervangen door gelijkwaardige doelen. Daarbij is het van belang dat de doelen voor de studiebekrachtiging in functie van de finaliteit van het betreffende structuuronderdeel, ofwel de doelen voor het doorstromen naar het beoogde vervolgonderwijs of naar de arbeidsmarkt nog in voldoende mate kunnen bereikt worden (= dispenseren).

Voor leerlingen die wegens specifieke onderwijsbehoeften het geheel van de vorming van een schooljaar niet kunnen volgen, kan de klassenraad een spreiding van het lessenprogramma hetzij van een leerjaar over twee schooljaren hetzij van een graad over drie schooljaren toestaan.

Naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn

Tot op heden kenden we binnen onderwijs twee systemen van time-out voor jongeren bij wie schooluitval dreigt, nl de korte time-out (de leerling wordt 5 tot 10 dagen begeleid door een time-outorganisatie) en de lange time-out (de leerling wordt 3 tot 6 weken begeleid door een time-outorganisatie).  De voorbije maanden werd er gewerkt aan een hervorming van dit time-outsysteem naar een meer flexibel systeem “naadloze flexibele trajecten onderwijs-welzijn” (= NAFT). Deze trajecten kunnen  preventief of curatief  ingezet worden in functie van leerlingen bij wie schooluitval en/of ongekwalificeerde uitstroom dreigt omwille van pedagogische, juridische, sociale of persoonlijke redenen.   Een naadloos flexibel traject kan doorlopen worden met een of meer leerlingen samen of met een of meer scholen samen.  De trajecten kunnen aangeboden worden binnen school of op een andere locatie. Een traject dient qua duur, methodiek en invulling afgestemd te zijn op de behoeften en leeftijd van de individuele leerling, leerlingengroep of school.

Concreet laat deze flexibilisering toe dat een traject volledig op maat van de jongere wordt uitgewerkt. Voor de ene jongere kan dit traject 1 dag per week doorgaan in de school gedurende 10 weken op rij, daar waar voor een andere jongere de oplossing er in bestaat om hem één week, gedurende 5 dagen na elkaar te begeleiden op een andere locatie/weg van de school. Het ene traject kan ingezet worden ter ondersteuning van de jongere, terwijl een ander traject ondersteuning aan de school als doel vooropstelt.

Stelsel leren en werken

In het huidige stelsel van leren en werken (deeltijds beroepssecundair onderwijs en leertijd) en het toekomstige stelsel van duaal leren kunnen jongeren school combineren met leren op een werkplek. Voor de invulling van de arbeidsdeelname waren tot voor kort meer dan 10 overeenkomsten mogelijk. Het aantal mogelijke overeenkomsten wordt gereduceerd tot drie:

 • De stageovereenkomst alternerende opleiding: dit is een onbezoldigde overeenkomst die bedoeld is voor opleidingen waar er over een schooljaar bekeken minder dan 20 uur per week op een reële werkplek wordt gewerkt. Deze overeenkomst is in de overgangsperiode naar duaal leren echter niet mogelijk binnen het huidige stelsel leren en werken, wél in het proefproject.
 • De overeenkomst alternerende opleiding: dit is een bezoldigde overeenkomst die bedoeld is voor opleidingen waar er over een schooljaar bekeken 20 uur of meer per week op een reële werkplek wordt gewerkt.
 • De deeltijdse arbeidsovereenkomst: deze overeenkomst is voorzien voor sectoren waarin er gewerkt wordt met de sociale maribel en in een overgangsperiode voor niet-duale opleidingen uit het DBSO waarbij er over een schooljaar bekeken minder dan 20 uur per week op een reële werkplek wordt gewerkt.

Het bovenstaande geldt enkel voor één bepaalde invulling van arbeidsdeelname (zoals vermeld art. 6, §2, 1° in het decreet leren en werken). Andere invullingen van de arbeidsdeelname die in het decreet leren en werken vermeld staan (vrijwilligerswerk, sportopleidingen, …), zijn nog steeds mogelijk. Ook de invulling van voltijds engagement met brugproject, voortraject of persoonlijk ontwikkelingstraject blijft mogelijk.

Leerlingen met een verslag, dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, kunnen er ook voor kiezen om een individueel aangepast curriculum te volgen in het deeltijds onderwijs.

Dossiers m.b.t. oprichting of herstructurering van centra dienen uiterlijk 1 april i.p.v. 1 mei van het voorafgaand schooljaar te worden ingestuurd.

Programmaties van opleidingen DBSO moeten niet meer aan de administratie worden gemeld.

Er is voorwaardelijke mogelijkheid tot weigering van herinschrijving van een uitgeschreven leerling na problematisch verlet .

De bevoegdheid om af te wijken van sommige voorwaarden van de definitie “anderstalige nieuwkomer” wordt bij de klassenraad gelegd, zodat er geen aanvraag meer aan de administratie wordt gestuurd

Aanvragen en meldingen met impact op het aantal deelnemersuren persoonlijke ontwikkelingstrajecten worden uiterlijk 30 juni i.p.v. 31 januari van het voorafgaand schooljaar aan de administratie gestuurd (voor het eerst: 30 juni 2016).

Het model van certificaat zorgkundige is deels aangepast.

Indexering van het bedrag in het geval van omzetting van een uur-leraar naar een krediet.

Wijziging aan de berekening van de aanvullende werkingsmiddelen voor de centra voor deeltijds onderwijs en Syntra-leertijd.

Proefproject duaal leren Schoolbank op de werkplek

Vanaf 1 september 2016 gaat het proefproject Schoolbank op de werkplek van start. Gedurende drie schooljaren zal in dit proefproject het concept duaal leren uitgeprobeerd worden in meer dan 30 scholen. De geselecteerde scholen bieden  elk één van de volgende 7 studierichtingen aan:

 • Chemische procestechnieken duaal
 • Elektrische installaties duaal
 • Elektromechanische technieken duaal
 • Groen- en tuinbeheer duaal
 • Haarverzorging duaal
 • Ruwbouw duaal
 • Zorgkundige duaal

   

Meer informatie is te vinden op http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/duaal-leren.

Aankondiging doorlichting (DB)SO

Ook de (DB)SO-scholen krijgen ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de doorlichting de aankondigingsbrief. Het was voor vele schoolteams stresserend dat de doorlichting een jaar vooraf werd aangekondigd. Daarnaast wil de onderwijsinspectie ook bijdragen aan het beperken van planlast en wil men het aanmaken van verantwoordingsgerichte documenten vermijden.

Synchroon internetonderwijs in het buitengewoon secundair onderwijs

In het schoolreglement dient opgenomen te worden: het recht op synchroon internetonderwijs, met vermelding dat – in voorkomend geval - de leerling die aan de gestelde voorwaarden voldoet op dit recht zal worden gewezen.

Lesbijwoning in een andere school in het buitengewoon secundair onderwijs

Lesbijwoning door leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs van opleidingsvorm 3 en opleidingsvorm 4 is mogelijk in het voltijds gewoon secundair onderwijs, onder bepaalde voorwaarden en is beperkt tot maximaal halftijdse lesbijwoning.

Lesbijwoning door leerlingen van het buitengewoon secundair onderwijs in een andere school voor buitengewoon secundair onderwijs met dezelfde administratieve groep is mogelijk onder bepaalde voorwaarden.

Getuigschriften en klassenraden in het buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3

Leerlingen kunnen niet opnieuw dezelfde opleiding of een tweede opleiding volgen indien ze reeds een getuigschrift hebben behaald.

De getuigschriften, de attesten en het proces-verbaal in de kwalificatiefase worden ondertekend door de directeur en minstens drie leden van de klassenraad.

Rationalisatie-, programmatienormen en herstructureringen in het buitengewoon secundair onderwijs

De leerlingen van type 6 in alle opleidingsvormen, van type 7 in opleidingsvorm 1 en 4 en van type 3  in opleidingsvorm 3 worden met 2 vermenigvuldigd voor  de rationalisatienorm. Daarnaast worden ook de leerlingen van type 3 , 6 en 7 met 2 vermenigvuldigd voor de berekening van de rationalisatienorm voor de opleidingen in opleidingsvorm 3.

Voor de scholen met enkel opleidingsvorm 3, die de rationalisatienorm 2 schooljaren na elkaar niet halen is er ook een mogelijkheid om te blijven voortbestaan na het 2de schooljaar dat ze de norm niet halen, via een gemotiveerde aanvraag, en een gunstige beslissing van de Vlaamse Regering.

De programmatie van de opleidingsvorm van vrije keuze wordt uitgebreid in Brussel tot twee keer dezelfde opleidingsvorm per groep en per taalstelsel, terwijl dit elders beperkt is tot de enige opleidingsvorm is in die provincie per groep en per taalstelsel.

Sommige programmatienormen voor nieuwe opleidingen in een bestaande school met opleidingsvorm 3 worden aangepast.

Alle aanvragen tot programmaties en herstructureringen (behalve voor een nieuwe school, een opleidingsvorm of type) worden uiterlijk op 1 april ingediend van het schooljaar voorafgaand aan de oprichting.

Klassikale stage in opleidingsfase opleidingsvorm 3 buitengewoon secundair onderwijs

Voor de leerlingen van opleidingsvorm 3 van het laatste jaar van de opleidingsfase en in de kwalificatiefase kan een stage georganiseerd worden, die in  groep en onder  voortdurende begeleiding  van de leraar  plaatsvindt. De duurtijd van deze stage wordt  bepaald door de klassenraad.

Gemotiveerd advies van het CLB voor 12-jarigen in het secundair onderwijs

Dit dient opgenomen te worden in het verslag (niet in bijlage bij het verslag).