Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - II

II. Enkel voor het basisonderwijs

 

Kostenbeheersing

Door toepassing van de indexformule en de afronding naar het hogere geheel getal dat een veelvoud is van 5 blijven de bedragen van de scherpe maximumfactuur voor het schooljaar 2016 -2017 ongewijzigd. Het geïndexeerde bedrag is nog steeds 45 euro voor een kleuter en 85 euro voor een leerling lager onderwijs.

De maximumfactuur voor meerdaagse uitstappen stijgt wel door toepassing van de indexformule. Voor het schooljaar 2016-2017 bedraagt de minder scherpe maximumfactuur aan het einde van het lager onderwijs 420 euro.

Beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting

Vanaf 1 september 2016 wordt de verplichting om te voorzien in een interne beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting, opgeheven

Herformulering van de toelatingsvoorwaarden

Er wordt enkel nog gerefereerd naar leeftijden en niet meer naar het aantal jaren dat een leerling lager onderwijs gevolgd heeft.

Leerlingen die het getuigschrift basisonderwijs behaald hebben, kunnen enkel nog in het basisonderwijs ingeschreven worden als de klassenraad hiermee akkoord is.

Hertelling van de lestijden volgens de schalen

De lestijden volgens de schalen van scholen in het gewoon basisonderwijs, met teldag 1 februari 2016 voor de omkadering van het schooljaar 2016-2017,  kunnen  op basis van een telling op 1 juni 2016 herberekend worden . Dit gebeurt  in het kader van het stijgend aantal anderstalige kleuters  t.o.v. 1 februari 2016 .

De  lestijden die verkregen worden op basis van de herberekening moeten worden aangewend voor de taalondersteuning voor de kennis van het Nederlands van anderstalige kleuters.  De lestijden die verkregen worden op basis van de herberekening worden gefinancierd of gesubsidieerd vanaf 1 september 2016 tot en met 30 juni 2017.

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat vanaf 1/9/2016 volgende bijkomende bepalingen:

  • bepalingen over synchroon internetonderwijs;
  • de mededeling dat bij schoolverandering een kopie van een gemotiveerd verslag voor toegang tot het geïntegreerd onderwijs en een kopie van een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs wordt overgedragen aan de nieuwe school;

eventuele beroepsprocedures buiten de verplichte beroepsprocedures (vb. scholen die dit wensen kunnen in hun schoolreglement een beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting opnemen. Immers, vanaf 1/9/2016 is een interne beroepsprocedure bij tijdelijke uitsluiting niet langer verplicht.)

Omzetting lestijden in kinderverzorging

Deze maatregel werd met één jaar verlengd.