Nieuw vanaf schooljaar 2016-17 - I

I. Van toepassing op basis- en secundair onderwijs

 

Afschaffing van de verplichte taalscreening voor anderstalige nieuwkomers

De taalscreening voor elke leerling die voor het eerst instroomt in het gewoon lager onderwijs of het voltijds gewoon secundair onderwijs wordt afgeschaft voor anderstalige nieuwkomers. Voor deze leerlingen wordt hoe dan ook een aangepast taaltraject uitgewerkt.

Inschakeling van het CLB en opmaken van een begeleidingsdossier voor problematische afwezigheden vanaf vijf halve dagen

De inschakeling van het CLB en het opmaken van een begeleidingsdossier voor leerplichtige leerlingen die problematisch afwezig zijn, wordt verplicht vanaf 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematisch zijn geregistreerd (voorheen 10 halve dagen). Dit geldt ook voor de +18-jarigen.

Wijzigingen aan het inschrijvingsrecht voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs behoort tot de informatie die de ouders overmaken aan de school bij de inschrijving. In geval van een inschrijving in een school voor gewoon onderwijs, schrijft de school de leerling dan in onder ontbindende voorwaarde én engageert ze zich tot een overleg rond de redelijkheid van de aanpassingen.

Indien de ouders het bestaan van een verslag niet melden op het moment van de inschrijving, wordt de inschrijving alsnog omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde op het moment dat de school vaststelt dat de leerling bij de inschrijving over een verslag beschikte en organiseert de school een overleg met ouders, CLB en klassenraad over de redelijkheid van de aanpassingen. Hetzelfde geldt voor leerlingen waarvoor een verslag wordt opgemaakt tussen het moment van de inschrijving en het moment van de instap. Ouders maken het verslag over aan de school wanneer het wordt afgeleverd. Indien op het moment van de instap, of erna, blijkt dat een verslag werd afgeleverd vóór de instap in de school, maar het verslag niet werd overgemaakt door de ouders, wordt de inschrijving alsnog omgezet in ontbindende voorwaarde, en organiseert de school een overleg met ouders, CLB en klassenraad over de redelijkheid van de aanpassingen. 

Voor een leerling met een verslag die reeds een individueel aangepast curriculum volgt in het gewoon onderwijs, maar waarvan de nood aan aanpassingen tijdens de schoolloopbaan wijzigt, kan de school – in overleg met het CLB, de ouders en de klassenraad – opnieuw de redelijkheid van aanpassingen afwegen.  De school kan dit enkel doen naar aanleiding van effectief gewijzigde noden en pas nadat de gewijzigde noden door het CLB in een gewijzigd verslag worden bevestigd. Het kan hierbij zowel gaan om een wijziging van type/opleidingsvorm als om gewijzigde ondersteuningsnoden zonder wijziging van type/opleidingsvorm.

Overdracht (gemotiveerd) verslag bij schoolverandering

De overdracht van het (gemotiveerd) verslag (M-decreet) bij schoolverandering betreft de overdracht van een kopie, gezien het origineel verslag aan de ouders toebehoort.

Scholengemeenschappen

Aangezien het kader rond de bestuurlijke optimalisatie nog verder uitgewerkt dient te worden en de gesprekken rond de bestuurlijke optimalisatie met het onderwijsveld en in het onderwijsveld de nodige tijd moeten krijgen, wordt de uitstap uit de scholengemeenschap om toe te treden tot een schoolbestuur met bijzondere kenmerken pas mogelijk vanaf 1 september 2018.

Synchroon internetonderwijs

In het kader van Synchroon Internetonderwijs zal vzw Bednet, vanaf 1 september 2016, 600 gelijktijdige SIO projecten ter beschikking stellen voor leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Vanaf het schooljaar 2016-2017 wordt de beperking van het aantal kleuters (maximaal 10) binnen het SIO-project opgeheven.

Waarborgregeling

Het opzet van de waarborgregeling voor het schooljaar 2016-2017 ligt in het verlengde van wat er in 2015-2016 als pre-waarborgregeling werd opgestart, nl. het inzetten van middelen van het buitengewoon onderwijs ter ondersteuning van leraren als steun op de klasvloer in het gewoon basisonderwijs.

De pre-waarborgregeling kwam er als gevolg van de leerlingendaling in het buitengewoon basisonderwijs op 1 februari 2015 in vergelijking met de telling van 1 februari 2014. 

De daling zet zich verder door, vandaar dat er voor het schooljaar 2016-2017 op basis van de vrijgekomen lestijden onderwijzend personeel en uren paramedisch, medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel, nog meer ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs kan ingezet worden in het gewoon basisonderwijs. Het zal gaan over een personeelsequipe van ongeveer 350 tot 370 personeelsleden (in de pre-waarborgregeling waren 180 personeelsleden actief).

In het secundair onderwijs gaat de waarborgregeling van start op 1 september 2016. Een 50-tal personeelsleden van het buitengewoon onderwijs zullen ingezet worden in het gewoon onderwijs als ondersteuning. Hierbij wordt eerst en vooral gefocust op de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten in de B-stroom en het BSO.

Geïntegreerd onderwijs (GON)

De beslissing van vorig schooljaar om de GON-ondersteuning te bevriezen, ondanks het dalende aantal GON-leerlingen, wordt verdergezet in het schooljaar 2016-2017, zodat ook daar geen budget verloren gaat. Daarnaast worden verschillende afzonderlijke budgetten, met telkens een eigen toekenningslogica, geïntegreerd:  m.n. het GON-budget, de afwijkingsuren GON ASS, en de begeleidingseenheden voor inclusief onderwijs (ION). Daarmee kan het totale beschikbare budget efficiënter en meer flexibel ingezet worden zodat het beter kan inspelen op de ondersteuningsnoden van leerlingen met een beperking én hun leerkrachten. Het is immers de bedoeling dat  GON-begeleiding, naast leerlinggerichte ondersteuning, ook ter ondersteuning van leerkrachten wordt ingezet.

Attestwijzigingen in het buitengewoon basis- en secundair onderwijs

Attestwijzigingen in verslagen voor toelating tot buitengewoon onderwijs met ingangsdatum in de loop van het schooljaar worden mogelijk, indien dit attestwijzigingen zijn: 

  • n.a.v. een verhuizing van woonplaats van de leerling, die gepaard gaat met het vinden van een meer passend onderwijsaanbod;
  • n.a.v. een schoolverandering op initiatief van de ouders, waarbij een overschakeling naar het type basisaanbod of type 9, dit laatste eventueel met inbegrip van een overschakeling naar een andere opleidingsvorm, nodig is;
  • na een verblijf in een residentiële setting om medische of psychiatrische redenen of door een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm noodzakelijk is;
  • de noodzaak aan opname in een residentiële setting of door een plaatsing, waarbij de onderwijsbehoeften zo gewijzigd zijn dat het CLB-team in afstemming met alle partners bepaalt dat een wijziging van type of opleidingsvorm of onderwijsniveau noodzakelijk is.

     

Organisatie cursussen levensbeschouwelijke vakken

(enkel voor het officieel onderwijs)

Directies zullen met minder richtlijnen rekening moeten houden als het gaat over de organisatie van de cursussen levensbeschouwelijke vakken. De keuze die bij de eerste inschrijving gemaakt wordt, loopt door tot de ouders zelf aangeven dat ze een nieuwe keuze willen maken. Directies moeten niet langer elk jaar vragen wie een nieuwe keuze wenst te maken.

De vier formulieren die te maken hebben met de keuze levensbeschouwelijke vakken of vrijstelling, worden gereduceerd tot één formulier. Alle keuzes, ook die voor een vrijstelling, worden voorzien op hetzelfde formulier. Ook de engagementen die ouders moeten nemen, wanneer ze voor een vrijstelling kiezen, zijn geïntegreerd. Daarmee wordt verduidelijkt dat de keuze voor een vrijstelling, een gelijkwaardige keuze is.

De omzendbrief geeft ook een beter omschrijving van waar een vrijgestelde leerling moet mee bezig zijn tijdens de vrijgestelde lestijden. De lestijden moeten gebruikt worden voor de eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal een wijziging van keuze voor het einde van het voorafgaande schooljaar moeten gebeuren. Met andere woorden, nieuwe keuzes zullen niet meer kunnen tot de achtste kalenderdag na de eerste schooldag van het jaar, maar moeten door gegeven worden voor 30 juni van het voorgaande schooljaar.

Buitengewoon basisonderwijs en buitengewoon secundair onderwijs van het Gemeenschapsonderwijs

De internaten met permanente openstelling (IPO’s) en het tehuis 'De Rijzende Ster' in Kuurne behoren vanaf 1 september tot het toepassingsgebied van de integrale jeugdhulp.

De IPO’s en het tehuis in Kuurne bieden verblijf op schoolvrije dagen voor leerlingen die dan niet naar huis kunnen en die al gebruik maken van het internaat op schooldagen.          

Dit aanbod is dus vanaf 1 september 2016 niet rechtstreeks toegankelijk, de toewijzing verloopt via de intersectorale toegangspoort. Hun werking wordt hiermee ook erkend als jeugdhulp.

Op weg naar een frisdrankvrije school

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) biedt op de website Kieskeurig een stappenplan aan op weg naar een frisdrankvrije school. De bedoeling is om scholen te stimuleren stapsgewijs suikerrijke drank te bannen. VIGez vertrekt vanuit het huidig drankassortiment van de school en geeft via een eenvoudig stappenplan aan hoe dit verbeterd kan worden en hoe iedereen, van leerling tot directeur, van ouder tot leerkracht, betrokken kan worden bij de overgang naar een nieuw, gezond drank- en tussendoortjesaanbod.
Meer informatie: www.gezondeschool.be/kieskeurig.